tuščio indo užpildymas

Troškimą būti užpildytu Šventąja Dvasia tikriausiai galėtume prilyginti tuščiam indui.

Negatyvus nepasitenkinimas būtų murmėjimas arba neviltis, o konstruktyvus nepasitenkinimas tai tas, kuris mus verčia siekti didesnio artumo, skirti savo laiką, dėmesį.

Jei nebus poreikio būti užpildytu, nebus ir užpildymo.


Pradžios knyga 12:2 (LBD)
Padarysiu iš tavęs didelę tautą
ir palaiminsiu tave;
išaukštinsiu tavo vardą,
ir tu būsi palaiminimas.

https://biblehub.com/genesis/12-2.htm

*Anglų kalboje ši eilutė kaikuriuose vertimuose (pvz.: ESV) skamba kiek kitaip: „palaiminsiu tave ir išaukštinsiu tavo vardą tam, kad tu būtum palaiminimu“.

Pakartoto Įstatymo knyga 6:5 (LBD)
Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.

Psalmynas 24:3-6 (LBD)
Kas gali įkopti į VIEŠPATIES kalną?
Kas gali įžengti į jo šventąją buveinę?
Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra,
kuris netrokšta tuštybių
ir apgaulingai neprisiekinėja artimui.
Jis gaus VIEŠPATIES palaiminimą,
teisų atlygį Dievo, savo Gelbėtojo.
Tokia yra karta tų, kurie į jį kreipiasi
ir ieško Jokūbo Dievo veido. Sela.

Psalmynas 42:2-3 (LBD)
Kaip elnė ilgisi tekančio vandens,
taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve.
Visa gyvastimi trokštu Dievo, gyvojo Dievo;
kada nueisiu ir pamatysiu Dievo veidą?

Psalmynas 63:2 (LBD)
Dieve, tu mano Dievas,
tavęs aš ieškau;
mano siela tavęs ilgisi,
mano kūnas tavęs trokšta
kaip sausa, pavargusi ir perdžiūvusi žemė.

Psalmynas 84:2–3 (LBD)
Kokios mielos tavo buveinės,
Galybių VIEŠPATIE!
Trokštu ir ilgiuosi VIEŠPATIES Šventyklos kiemų;
mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui.

Psalmynas 143:6 (LBD)
Į tave tiesiu rankas,
lyg išdžiūvusi žemė trokštu tavęs. Sela.

Mokytojo (Koheleto) knyga 12:1-2 (LBD)
Atmink Kūrėją savo jaunystės dienomis,
dar skausmo dienoms neatėjus
ir dar neatėjus metams,
apie kuriuos sakysi: „Man jie nemalonūs!“ ­
dar neužtemus saulės,
mėnulio ir žvaigždžių šviesai
ir lietų nešantiems debesims nesugrįžus.

Izaijo knyga 26:9 (LBD)
Ilgiuosi tavęs naktimis,
net rytą mano dvasia dėl tavęs budi.

Jeremijo knyga 29:13 (LBD)
Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite,

Amoso knyga 8:11-13 (LBD)
Tikrai ateina dienos, ­
tai Viešpaties DIEVO žodis, ­
kai siųsiu badą į kraštą.
Ne duonos badą ar vandens troškimą,
bet Dievo žodžių badą.
Tuomet žmonės keliaus nuo jūros ligi jūros,
nuo šiaurės ligi rytų, skubės šen ir ten,
ieškodami VIEŠPATIES žodžio,
bet jo neras.
Tą dieną alps nuo troškulio
gražios merginos ir vaikinai.

Evangelija pagal Matą 5:3 (LVK3)
„Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė.


Evangelija pagal Matą 5:3 (LBD6)
„Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.

Evangelija pagal Matą 5:3 (KB/TŽ7, DK2)
„Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė.

Evangelija pagal Matą 7:7-8 (LBD)
Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.

Evangelija pagal Matą 9:35-38 (LBD)
Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalias. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“

Evangelija pagal Matą 10:37-38 (LBD)
Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs.

Evangelija pagal Matą 22:34-40 (LBD)
Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis ­– panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.“

Evangelija pagal Luką 11:23 (LBD)
Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto.

Evangelija pagal Luką 18:1-8 (LBD)
Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‘Apgink mane nuo skriaudiko!’ Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų.’“ Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?! Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“

Evangelija pagal Joną 16:23-24 (LBD)
… Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
jei tik prašysite Tėvą mano vardu,
jis duos tai jums.
Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu.
Prašykite ir gausite,
kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

Laiškas hebrajams (žydams) 6:11-12 (LBD)
Todėl mes trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą, idant ištobulintų viltį iki galo, kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir ištverme paveldi pažadus.

Petro pirmas laiškas 2:1-3 (LBD)
Taigi, atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite dvasinio, neatmiešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganymui, jei esate patyrę, koks meilus yra Viešpats.

Apreiškimas Jonui 3:14-19 (LBD)
Laodikėjos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesakalbis Liudytojas, Dievo kūrybos Pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu [Pažod.: „išvemsiu“.] tave iš savo burnos. Tu juk sakai: „Aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju,“ ­– o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk!

Apreiškimas Jonui 21:6 (LBD)
Ir jis man atsakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio.