Šis Kenijos pastorius turi daugiau apsauginių nei jo šalies prezidentas.

Afrikiečiai ypač gerbia stebuklus. Pastoriai tai žinodami stengiasi betkokia kaina padaryti stebuklą. Jie vardan stebuklo rizikuoja kitų žmonių gyvybėmis.

Asmens kultas.

Žmonių sudievinimo neturėtų būti.

Evangelija pagal Matą 23:8-12 (LBD)
O jūs nesivadinkite ‘rabi’, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.

Apaštalų darbai 3:12 (LBD)
Tai matydamas, Petras kreipėsi į minią: „Izraelitai! Ko stebitės įvykiu ir ko taip žiūrite į mudu, tarsi mes savo galia ar savo maldingumu būtume pastatę jį ant kojų?!

Apaštalų darbai 14:8-18 (LBD)
Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo, niekuomet nė žingsnio nežengęs. Jis klausėsi Pauliaus kalbant. Šis įdėmiai pažvelgė ir, pamatęs jį turint tikėjimą, kokio reikia išgyti, garsiai pasakė: „Atsistok tiesiai ant savo kojų!“ Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti. Minia, pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti: „Dievai, pasivertę žmonėmis, nužengė pas mus!“ Barnabą jie vadino Dzeusu, o Paulių ­ Hermiu, nes jis vadovavo kalbai. Priemiestyje esančios Dzeuso šventyklos kunigas liepė prie didžiųjų vartų atvaryti jaučių, papuoštų vainikais, ir norėjo kartu su minia juos paaukoti. Sužinoję apaštalai Barnabas ir Paulius persiplėšė drabužius ir šoko prie minios, šaukdami: „Vyrai, ką darote?! Juk mes tokie patys mirtingi žmonės, kaip ir jūs. Tik mes jums skelbiame gerąją naujieną, kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, kuris sutvėrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis: iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo.“ Tai dėstydami, jiedu šiaip taip perkalbėjo minias, kad jiems neaukotų.

Apreiškimas Jonui 19:9-10 (LBD)
Ir sako man [angelas]: „Rašyk: ‘Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį.’“ Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“ Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis įspėjo: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink! O Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia.“


Jėzus sakė, kad pranašus pažinsime pagal jų darbus.

Evangelija pagal Matą 7:15-20 (LBD)
Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis ­ blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs ­ gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių.

Žmonės nepažįstą tų, ko klauso internete. Jie mato tiktai jų susikurtą įvaizdį.

Pvz.:

Benny Hinn kolegos vartojo heroiną. Kai kas perdozavo ir mirė.

TB Džošua milijonierius, o jo brolis ir giminė gyvena skurde. Tuo tarpu TB Džošua rodo visiems per televiziją kaip jis remia stokojančius. Jo sekėjai sukūrė video kaip jie remia ukrainiečius, lietuvius.

Pirmas laiškas korintiečiams 1:22-23 (LBD)
Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims ­– kvailystė.

Šiais laikais stebuklų ieško afrikiečiai. Baltieji ieško išminties, tiksliau intelektualios boltovnios, nes tikroji išmintis tai Dievo baimė, o ne filosofija.

Žmonės klausydavo intelektualios filosofinės kalbos tokio kalbėtojo Ravi Zacharias. Paskui paaiškėjo, kad jis buvo nusidėjėlis, ištvirkėlis, galimai moterų prievartautojas. Žmonės nuliūdo, nusivylė. Visi pamokslininkai apie tai pletkino savo pamoksluose. Man tai atrodo kaip šaunus pasityčiojimas iš tų, kas klauso nepažįstamų. Plius jis dar apsimelavo dėl savo mokslo laipsnių.

Toks Chris LaSala, kai pastatė savo bažnyčios pastatus su rehabu (reabilitacijos namais degradams), pradėjo pamokslauti, kad negalima klausyti internetinių pamokslininkų, nes tu nežinai kaip jie gyvena, jie gali būti apsimetėliais. Dabar jis sako, kad reikia klausyti tų, kieno gyvenimas skaidrus, matomas kitiems. Tame yra tiesos.

Bet dvasiniuose reikaluose žmonės kažkodėl labiau pasitiki nepažįstamais.

Evangelija pagal Matą 13:53-58 (LBD)
Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai. Jis parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmones sinagogoje, o jie stebėjosi ir klausinėjo: „Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis ne dailidės sūnus?! Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys ­ argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai?“ Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė: „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose.“ Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.

Tai tinka ne vien pamokslininkams. Knygynai pilni visokių sėkmės mokytojų knygų. Dar būna dietos receptai.


Jeigu tu esi įsimylėjęs kažkokį pastorių, aklai jo klausai, o tuo pat metu prašai Dievo stebuklo – gali būti taip, kad Dievas tau neatsakys į tavo poreikį vien dėl to, kad tu garbini žmogų. Gavęs tai, ko geidi, tu atiduotum garbę tam žmogui.

Išėjimo knyga 20:4-6 (LBD)
Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

Izaijo knyga 42:8 (LBD)
Aš esu VIEŠPATS, tai mano vardas.
Savo garbės neperleisiu kitam,
nei savo šlovės stabams.

Pirmas laiškas Timotiejui 2:5-6 (LBD)
Vienas yra Dievas
ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas ­
žmogus Kristus Jėzus,
kuris atidavė save kaip išpirką už visus,
tai paliudydamas nustatytu laiku.

Tai Lietuvos pastoriams netaikytina, tai apie tuos „pateptuosius“ užsieniečius.