poilsis
šaltinis

Dangaus karalystė tai ramybė.

Psalmių knyga 23:2 (KB/TŽ7)
Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų.

https://biblehub.com/psalms/23-2.htm

Psalmės 46:10-11 (DK2)
„Nurimkite ir žinokite, kad aš esu Dievas; aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, būsių išaukštintas žemėje“. Kariuomenių VIEŠPATS yra su mumis; Jokūbo Dievas yra mūsų prieglobstis. Sela.

https://biblehub.com/psalms/46-10.htm

Izaijo pranašystė 26:3 (KB/TŽ7)
Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi.

https://biblehub.com/isaiah/26-3.htm

Izaijo knyga 30:15 (LBD6)
Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako:
„Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti;
ramybė ir pasitikėjimas –­ jūsų jėga.“
Bet jūs to nenorėjote!

Laiškas romiečiams 14:17 (LBD)
Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.

Laiškas hebrajams (žydams) 4:3 (LBD)
O mes, įtikėjusieji, einame į atilsio šalį, kaip jo pasakyta:
Todėl aš užsirūstinęs prisiekiau:
„Jie neįžengs į mano atilsio šalį.“Laiškas hebrajams (žydams) 4:9-11 (LBD)
Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes, kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžiu.

Petro pirmas laiškas 3:9 (LBD)
Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.

Petro antras laiškas 3:13 (LBD)
Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas.


Dievo vaikams viskas išeina į gerą. Tai reiškia, kad mes neturėtume piktintis susidūrę su nesėkme. Dažnai nesėkmė būna ženklas, įspėjantis neiti tuo keliu, nes ten mums nenaudinga eiti.

Laiškas romiečiams 8:28 (LBD)
Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.


Dievas pats kovos su mūsų fiziniais priešais. Mes pašaukti į poilsį.

Kovą už mus kovoja Dievas. Mes nugalime ne savo jėga, o Dievo Dvasia.
https://dzodis.com/2021/03/30/apsivalymas-pries-pascha/

Dievo žmonės neteisiami. Kalbėti prieš Dievo žmones yra labai pavojinga.
https://dzodis.com/2020/07/31/dievo-zmones-neteisiami/

Išėjimo knyga 14:14 (LBD)
Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite.“

https://biblehub.com/exodus/14-14.htm

Išėjimo knyga 23:20-22 (LBD)
Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą. Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visa, ką sakau, aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų.

Pakartoto Įstatymo knyga 31:6-8 (LBD)
Būkite stiprūs ir ryžtingi! Nebijokite jų ir neišsigąskite, nes pats VIEŠPATS, tavo Dievas, eina su tavimi; jis nepaliks tavęs vieno ir nepasitrauks nuo tavęs.“ Tada Mozė pasišaukė Jozuę ir viso Izraelio akyse tarė jam: „Būk stiprus ir ryžtingas, nes eisi su šia tauta į kraštą, kurį jiems duoti VIEŠPATS yra prisiekęs jų tėvams. Tu turėsi jiems jį padalyti. Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, nepaliks tavęs vieno ir neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“

Psalmynas 34:8 (LBD)
VIEŠPATIES angelas saugo tuos,
kurie jo pagarbiai bijo, ir juos gelbsti.

Laiškas hebrajams (žydams) 1:14 (LBD)
Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?

Psalmynas 91 (LBD)
1 Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,
pasilieka Visagalio pavėsy.
2 Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,
mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3 Juk tai jis
išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos
ir nuo mirtį nešančio maro.
4 Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, ­
po jo sparnais rasi prieglaudą.
Jo ištikimybė –­ dengiantis skydas.
5 Nereikės tau bijoti nakties siaubo,
nei strėlės, iššautos dieną,
6 nei maro, sėlinančio tamsoje,
nei rykštės, niokojančios vidudienį.
7 Nors tūkstantis kristų tavo kairėje
ir dešimt tūkstančių –­ dešinėje,
tavęs niekas nepasieks.
8 Tu žiūrėsi ir matysi,
kaip baudžiami nedorėliai.
9 Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda,
Aukščiausiąjį savo užuovėja,
10 todėl neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė,
11 nes jis palieps savo angelams
saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.
12 Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum.
13 Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę,
sutrypsi liūtuką ir slibiną.
14 „Kas mane myli, tą gelbėsiu;
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15 Kai jis šauksis manęs, išklausysiu,
būsiu su juo varge,
išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16 Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu savo išganymu.“

Psalmynas 110:1 (LBD)
Dovydo psalmė.
VIEŠPATS tarė mano viešpačiui:
„Sėskis mano dešinėje,
kol padėsiu tavo priešus tau po kojomis.“

Laiškas hebrajams (žydams) 1:13 (LBD)
Ar kuriam iš angelų jis yra kada nors pasakęs:
Sėskis mano dešinėje,
aš patiesiu tavo priešus
tarsi pakojį po tavo kojų?


Laiškas hebrajams (žydams) 10:12-13 (LBD)
O šitas, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų.

*Nors šie Dievo žodžiai skirti Jėzui, bet tas pats principas galioja ir mums.

Izaijo knyga 41:10-13 (LBD)
Nebijok, nes aš su tavimi,
nebūgštauk, nes aš tavo Dievas!
Stiprinsiu tave, padėsiu tau,
remsiu tave savo teisumo dešine.
Nešlovę ir gėdą užsitrauks visi,
kas niršta ant tavęs.
Taps nieku ir eis prapultin visi,
kas kovoja su tavimi.
Ieškosi, tačiau neberasi tų,
kurie vaidijosi su tavimi.
Galą gaus ir nieku taps,
kas kėlė karą prieš tave,
nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,
laikau tavo dešinę.
Aš ­– tas, kuris tau sako:
„Nebijok, aš tau padėsiu!“

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man:
‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.
Ne galybe, ne jėga,
bet mano Dvasia, ­–
skelbia Galybių VIEŠPATS. –

Evangelija pagal Matą 5:5 (LBD)
Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

Evangelija pagal Matą 18:10 (LBD)
Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.

Teismas (prakeiksmas) fiziniams priešams ateis savaime (Pr 20), bet jeigu mums trūksta kantrybės, galime pabandyti tai paankstinti malda. Kai prieš žmogų yra padaroma neteisybė, jis gali melsti Dievą keršto (teisingumo).

Pakartoto Įstatymo knyga 15:9 (LBD)
Saugokis, kad nepuoselėtum širdyje klastingos minties, sakydamas: ‘Septintieji metai, skolų atleidimo metai, artinasi’, ir, rūsčiai į savo nuskurdusį artimą pasižiūrėjęs, nieko jam neduotum. Prieš tave jis šauksis VIEŠPATIES, ir tu užsitrauksi kaltę.

Pakartoto Įstatymo knyga 24:14-15 (LBD)
Nesulaikysi nuskurdusiam ir neturtingam darbininkui algos, ar jis būtų kitas izraelitas, ar ateivis, gyvenantis krašte vienoje iš tavo gyvenviečių. Mokėsi jam algą prieš saulėlydį, nes jis nuskurdęs ir jo pragyvenimas nuo jos priklauso. Antraip jis šauksis VIEŠPATIES prieš tave, ir tu užsitrauktum kaltę.

Patarlių knyga 30:10 (LBD6)
Neskųsk tarno jo šeimininkui,
kad tarnas tavęs nekeiktų ir tu nenukentėtum.

Jokūbo laiškas 5:4 (LBD)
Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanos prasiskverbė į Galybių Viešpaties ausis.

Dievas vykdo teisingumą.

Pakartoto Įstatymo knyga 32:35 (LBD)
Man priklauso kerštas;
atlyginsiu tą dieną, kai jų koja paslys.
Jų nelaimės diena arti,
atskuba jų pražūtis.

Psalmynas 33:5 (LBD)
Jis myli, kas teisu ir teisinga;
ištikimósios VIEŠPATIES meilės kupina žemė.

Psalmynas 45:7-8 (LBD)
Tavo sostas, Dieve,
išsilaikys per amžių amžius,
tavo karališkasis skeptras ­
teisingumo skeptras.
Tu brangini, kas teisu,
ir nekenti, kas nedora.
Todėl Dievas, tavo Dievas, patepė tave
džiaugsmo aliejumi labiau negu tavo bendrus.

Psalmynas 103:6 (LBD)
VIEŠPATS vykdo teisumo darbus,
jis daro, kas teisinga, visiems engiamiesiems.

Izaijo knyga 30:18 (LBD)
Vis dėlto VIEŠPATS delsia,
norėdamas parodyti jums malonę;
vis dėlto jis pakils,
norėdamas jums atleisti,
nes VIEŠPATS yra teisingumo Dievas.
Palaiminti visi, kurie pasitikėdami jo laukia!

Izaijo knyga 45:7 (LBD)
Darau šviesą ir kuriu tamsą,
sukuriu gerovę ir sukeliu negandas;
aš, VIEŠPATS, visa tai padarau.

Izaijo knyga 61:8 (LBD)
nes aš, VIEŠPATS, myliu teisingumą
ir nekenčiu grobimo ir nusikaltimo.
Ištikimai atiduosiu jų atlygį,
sudarysiu su jais amžiną Sandorą.

Jeigu nėra kaltės, tai prakeiksmas neprilips.

Patarlių knyga 26:2 (LBD)
Kaip žvirblis skrajoja, o kregždė nardo,
taip ir neužtarnautas prakeikimas pralekia pro šalį.

Nereikėtų džiaugtis priešo nesėkme.

Patarlių knyga 24:17-18 (LBD)
Nesidžiauk, kai krinta tavo priešas,
tenedžiūgauja tavo širdis, kai jis parpuola,
kad VIEŠPATS, tai matydamas, nebūtų nepatenkintas tavimi
ir neatitrauktų savo pykčio nuo tavo priešo.


Priešai gali būti ir dvasiniai, priklausomybių pavidalu. Mes galime Jėzaus vardu sudrausti tas netyrąsias dvasias, kurios mums neduoda ramybės. Mes turime teisę.

Evangelija pagal Morkų 16:17-18 (LBD)
Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“

Evangelija pagal Luką 10:17-20 (LBD)
Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo.“ O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

Laiškas efeziečiams 6:11-12 (LBD)
Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.


Kristuje Jėzuje mes esame naujas kūrinys. Tai reiškia, kad mes turime būti užpildyti Šventąja Dvasia.

Beje nereikėtų painioti Šventosios Dvasios turėjimo arba Šventosios Dvasios krikšto su kalbėjimu kitomis kalbomis (kaip kad klaidingai moko sekmininkai), nes kalbėjimas kitomis kalbomis (glosolalija) geriausiu atveju galėtų būti nebent viena iš Šventosios Dvasios dovanų.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:19-20 (LBD)
Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

Antras laiškas korintiečiams 5:17 (LBD)
Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.

Antras laiškas korintiečiams 13:5 (LBD)
Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save! O gal nenutuokiate, kad jumyse yra Jėzus Kristus? Jeigu taip, tai esate atmestini.

Jono pirmas laiškas 4:4 (LBD)
Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje.

Jėzaus apsauga

Neatleidimas yra kliūtis į ramybę. Tai yra sąmoningas laikymasis įsikibus pikto. Tai tarytum sutartis ar draugystė su piktąja dvasia.

Evangelija pagal Matą 6:14-15 (LBD)
Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų.

Evangelija pagal Luką 6:36-37 (LBD)
Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.

Laiškas kolosiečiams 3:13-15 (LBD)
Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!

Jokūbo laiškas 2:13 (LBD)
Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo. O gailestingumas didžiuojasi prieš teismą.

Priešingybė ramybei tai:

  • nuoskaudos, kartėlis, o iš to seka: kerštavimas, pyktis, pavydas, šmeižimas
  • nerimas, perdėtas jaudinimasis, baimė
  • žiniasklaida, nes ji manipuliuoja per baimę, intrigas, supriešinimus
  • dvejonės, abejojimas, nepastovumas (Jok 1:6-8)
  • skubėjimas, multitaskingas

Mes neturime teisės kerštauti – pasiduoti kūniškumui ir imti daryti savo teisingumą.

Samsonas bekerštaudamas pražuvo (Ts 16:23-31).

Kunigų knyga 19:16-19 (LBD)
Nevaikštinėsi skleisdamas šmeižtus tarp savo giminių; savo artimo gyvasties nestatysi į pavojų; aš esu VIEŠPATS. Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį; aš esu VIEŠPATS.

Laiškas romiečiams 12:19-21 (LBD)
Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, ­– sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Jokūbo laiškas 1:20 (LBD)
Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo.


Reikia kantrybės ir tikėjimo tuo, kad Dievas įvykdys teisingumą.

Patarlių knyga 19:5 (LBD)
Melagingas liudytojas neliks nepasmerktas,
o kas sumeluoja, tas neišsigelbės.

Evangelija pagal Matą 12:36 (LBD)
Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį.

Evangelija pagal Matą 25:40 (LBD)
Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.’

Petro pirmas laiškas 2:23 (LBD)
Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo,
kentėdamas negrasino,
bet visa pavedė teisingajam Teisėjui.

Šis liudijimas man sustiprino tikėjimą tuo.


Laiminti sakoma tam, kad patys galėtume būti laisvi nuo pykčio.

Evangelija pagal Luką 6:27-35 (LBD)
Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems.

Laiškas romiečiams 12:14 (LBD)
Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite.

Petro pirmas laiškas 3:9 (LBD)
Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.


Reikia priprasti prie naujo gyvenimo būdo. Reikia išmokti nesipiktinti. Mes pašaukti į poilsį. Mes pašaukti karaliauti.

Laiškas efeziečiams 4:21-24 (LBD)
Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.

Gal tuomet Dievo karalystė į mūsų gyvenimą ateis savaime.

Evangelija pagal Luką 17:20-21 (LBD)
Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: „Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: ‘Štai ji čia arba ten!’ Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų.“


Paimta iš Facebook.

P.S.

Nors čia rodos buvo paminėta daug atskirų temų, bet jos visos tarpusavyje susijusios. Tai nėra visos eilutės šiomis temomis, tad galbūt dar bus papildyta.