Teismo diena arti

Kažkodėl kai kalbama apie Viešpaties dieną, sakoma, kad ji jau arti.

Galbūt dalis šių eilučių kalba apie jau įvykusius įvykius, bet dalis visviena kalba apie Teismo dieną.

Izaijo knyga 13:6 (LBD6)
Vaitokite, nes VIEŠPATIES diena jau arti;
ji ateis kaip sunaikinimas iš Visagalio.

Joelio knyga 1:15 (LBD6)
Ak, ta diena!
VIEŠPATIES diena jau arti,
ji ateina kaip sunaikinimas iš Visagalio.

Ezechielio knyga 30:3 (LBD6)
Jau arti diena,
VIEŠPATIES diena.
Tai bus debesų diena,
tautų pražūties metas.

Sofonijo knyga 1:7 (LBD6)
Tylėk Viešpaties DIEVO akivaizdoje!
Juk VIEŠPATIES diena arti;
VIEŠPATS parengė kruviną auką,
pašventė savo svečius.

Jau daugiau nei prieš du tūkstančius metų žmonės manė, kad jie gyvena paskutinėmis dienomis. Šie žmonės turėjo sąlyginai tobulą pažinimą ir apreiškimus, bet kažkodėl klaidingai manė, kad jų karta paskutinė.

Apaštalų darbai 2:15-17 (LBD6)
Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę ­– juk dabar vos trečia dienos valanda, –­ bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodiai:
Paskutinėmis dienomis, –­ sako Dievas, ­–
aš kiekvienam kūnui
išliesiu savosios Dvasios.
Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus,
jūsų jaunuoliai matys regėjimus,
o jūsų seniai sapnuos sapnus.

Laiškas hebrajams (žydams) 1:1-2 (LBD)
Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius.

Laiškas Hebrajams 1:1-2 (KB)
Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius.

Petro pirmas laiškas 1:20-21 (LBD)
O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę; todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą.

Pirmasis Petro laiškas 1:20-21 (KB)
Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, o apreikštas šiais paskutiniais laikais jums, per Jį įtikėjusiems Dievą, kuris prikėlė Jį iš numirusių ir suteikė Jam šlovę, kad jūs tikėtumėte ir viltumėtės Dievu.

Jono pirmas laiškas 2:18 (LBD)
Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė.
Kaip esate girdėję,
ateis Antikristas;
taigi dabar pasirodė daug antikristų.
Iš to sprendžiame,
jog atėjo valanda paskutinė.

Pirmasis Jono laiškas 2:18 (KB)
Vaikeliai, tai paskutinė valanda. Kaip esate girdėję, kad ateis antikristas, tai jau dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog tai paskutinė valanda.

Kitos eilutės irgi sako, kad tuoj tuoj.

Habakuko knyga 2:2-4 (LBD6)
Tuomet VIEŠPATS man atsakė ir tarė:
„Užrašyk regėjimą,
įrašyk taip aiškiai į lenteles,
kad ir bėgikas jį perskaitytų.
Nustatytu laiku regėjimas išsipildys,
o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja.
Jei atrodo, kad jis gaišuoja, palauk;
jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos.“
Pasižiūrėk į puikuolį!
Jo dvasia nėra dora;
o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.

Evangelija pagal Matą 10:7 (LBD)
Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė.

Apreiškimas Jonui 3:10-11 (LBD)
Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisiu netrukus. Sergėk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko.

Apreiškimas Jonui 3:10-11 (KB)
Kadangi tu išlaikei mano kantrybės žodį, tai ir Aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Štai Aš veikiai ateinu. Tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko.

Paskutinės knygos paskutiniame skyriuje net tris kartus pasakyta: „veikiai ateinu“.

Teko girdėti, kad hebrajų kalboje norint pasakyti, kad kažkas yra labai kažkoks, jie kartoja tai du arba tris kartus. Trys kartai reiškia aukščiausią įvertinimą. Pvz.: gražiausias.

Apreiškimas Jonui 22:5-7 (LBD)
Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius. Tuomet jis man pasakė: „Šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats, pranašų dvasių Dievas, atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. Štai aš veikiai ateinu! Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių!“

Apreiškimas Jonui 22:10-12 (LBD)
Jis sako man: „Neslėpk pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau tedaro piktadarybes, kas susitepęs, tesusitepa dar labiau, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja. Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus.

Apreiškimas Jonui 22:20-21 (LBD)
Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau! Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais!

Pašaipūnams nepatinka žodžiai „jau arti“ ir pan.

Tas artumas dar nepriartėjo tik dėl malonės, dėl atsivertimui duoto laiko.

Izaijo knyga 30:18 (LBD)
Vis dėlto VIEŠPATS delsia,
norėdamas parodyti jums malonę;
vis dėlto jis pakils,
norėdamas jums atleisti,
nes VIEŠPATS yra teisingumo Dievas.
Palaiminti visi, kurie pasitikėdami jo laukia!

Petro antras laiškas 3:3-15 (LBD)
Pirmiausia turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, kupini pajuokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės: „Kur jo pažadėtas atėjimas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios.“ Mat jiems, to norintiems, lieka paslėpta, kad nuo seno buvo dangūs ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Todėl ir ano meto pasaulis žuvo, vandeniu aptvindytas. O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų –­ kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs, ir žemė su savo veikalais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu, kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos atėjimą, kai dangūs suirs liepsnose ir stichijos sutirps iš karščio! Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės, kad jo akivaizdoje būtumėte rasti nesutepti, nepeiktini ir taikingi. Mūsų Viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį;

Ir dar kai kas.

Ezechielio knyga 12:21-28 (LBD6)
Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, ką reiškia Izraelio žemėje jūsų patarlė: ‘Dienos prabėga, ir regėjimai nueina niekais’? Todėl sakyk jiems. ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Aš padarysiu galą šiai patarlei. Ji nebebus daugiau vartojama Izraelyje kaip patarlė!’ Bet sakyk jiems: ‘Dienos atėjo, ir regėjimų išsipildymas arti, nes nebebus daugiau Izraelio namuose nei tuščių regėjimų, nei raminančių spėjimų. Aš, VIEŠPATS, pasakiau, ir tai bus įvykdyta be atidėliojimo, nes jūsų dienomis, maištingieji namai, aš ištarsiu savo žodį ir jį įvykdysiu’“, –­ tai Viešpaties DIEVO žodis.
Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, Izraelio namai sako: ‘Regėjimas, kurį jis mato, yra už daugelio metų, jis pranašauja tolimą ateitį.’ Todėl sakyk jiems: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Nė vienas iš mano žodžių nebebus daugiau atidėtas, bet kiekvienas žodis, kurį ištarsiu, bus įvykdytas’“, ­– tai Viešpaties DIEVO žodis.

Evangelija pagal Matą 16:1-3 (LBD)
Čia pas jį atėjo fariziejų ir sadukiejų jo mėginti. Jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. Jis atsakė: „Atėjus vakarui, jūs sakote: ‘Bus giedra, nes dangus raudonas’ ­– ir rytmetį: ‘Šiandien bus lietaus, nes rausta apniukęs dangus.’ Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų –­ ne.


Apie tai rašau tam, kad išsiaiškinti kodėl vis kalbama apie prabudimą, nors jo nė nesimato. Kodėl pranašaujama, kad jis jau tuoj bus ar netgi jau neva turėjo prasidėti.