perdėtas taupumas

Ne kartą buvo tokia situacija, kad aš stoviu maisto parduotuvėje ir ilgai mąstau ar man verta pirkti tam tikras prekes, nes man atrodo, kad viskas pernelyg daug kainuos. Būtent tuo momentu prie manęs prisistato koks nors raudonveidis elgeta. Ne iš karto supratau ką tai reiškia, nes elgetos prisistatydavo ir kitais atvejais. Bet šiuo atveju tai dėl to, kad aš spinduliavau nepriteklių ir tokiu būdu kaip magnetas pritraukiau tokius pat, nes panašūs traukia panašius. Iš to tenka daryti išvadą, kad nevalia būti pernelyg taupiu, nors čia galbūt yra ir kitų blogybių, pvz.: abejojimas, nepasitikėjimas, gobšumas. Biblijoje gobšumas prilyginamas stabmeldystei (Ef 5:5; Kol 3:5).

Ekonomikos požiūriu gali atrodyti racionalu taupyti kreipiant dėmesį į visokias nuolaidas ir akcijas, bet realiame gyvenime tikriausiai veikia kitokie dėsniai, ne vien matematika, bet ir kokia nors kvantinė fizika.

Man stebuklingai nesisekė priregistruoti „Rimi“ ir „Iki“ nuolaidų korteles. Nežinau kodėl. Žinau, kad tai ženklas. Pirma maniau todėl, kad per jas saugumiečiai renka informaciją (tai faktas), bet galimai ne vien dėl to. Galimai dėl taupumo. Galbūt perdėtas taupumas veda link gobšumo ir tuomet susidaro tarytum bebrų užtvanka, kai vanduo nebegali laisvai judėti. Kitaip sakant, nepasitikėjimas pradeda varžyti palaiminimus.


Ne tas žmogus turtingas, kuris daug turi, bet tas, kuriam užtenka to, ką turi.

Lucijus Anėjus Seneka.


Kaikurie ubagai yra įsikalę sau į galvą nepriteklių, todėl jiems niekad nebus gana. Tai nebūtinai turtai, dar gali būti pagarbos jausmo stoka (kompleksai), pvz. Hamanas (Est).

Kiti ubagai jaučiasi neverti turėti gerų dalykų. Tokiu būdu jie patys save riboja. Pvz. Gideonas/Gedeonas (Ts 6).

Patarlių knyga 19:10 (LBD6)
Nedera, kad kvailys gyventų prabangoje,
juo labiau –­ kad vergas valdytų didžiūnus.

Patarlių knyga 30:14-16 (LBD6)
Yra tokių, kurių dantys it kalavijai,
nasrai it peiliai
šalies beturčiams, žmonijos vargšams suryti.
Siurbėlė turi dvi dukteris: „Duok!“ ir „Duok!“
Tos trys niekada nėra sočios,
o „Gana!“ niekada nesako keturi:
Šeolas, bevaisės įsčios,
nuolat vandens trokštanti žemė
ir ugnis, niekada nesakanti: „Gana“.

Patarlių knyga 30:21-23 (LBD6)
Trys dalykai sudrebina žemę,
ir keturių ji jau nebegali pakelti:
vergo, kai jis tampa karaliumi,
nepagydomo kvailio, kai jis sotus,
bjaurios moters, kai ji išteka,
ir vergės, kai ji užima šeimininkės vietą.

Jėzus mokė duoti.

Evangelija pagal Matą 5:38-48 (LBD6)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

*Žiūrint paviršutiniškai, čia kalbama apie meilę priešams. Įsižiūrėjus įdėmiau, čia galima pamatyti davimą. Įsižiūrėjus dar įdėmiau, galima pagalvoti, kad čia kalbama apie laisvę, apie žmogaus laisvumą, apie laisvą Šventosios Dvasios palaiminimų judėjimą laisvame nuo vidinių barjerų žmoguje.

Evangelija pagal Luką 6:38 (LBD6)
Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“

Apaštalų darbai 20:33-35 (LBD6)
Nė iš vieno netroškau nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūs gi žinote, kad mano ir palydovų reikalams tarnavo šitos va mano rankos. Ir aš jums visur rodydavau, kad, šitaip triūsiant, reikia paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: ‘Palaimingiau duoti negu imti.’“

Per didelis turtas irgi negerai.

Patarlių knyga 30:7-9 (LBD6)
Dviejų dalykų iš tavęs prašau,
neatsisakyk jų suteikti man dar prieš mirtį:
atitolink nuo manęs vylių bei melą,
ir neduok man nei skurdo, nei turtų,
tik suteik kasdienės duonos,
kad, būdamas sotus, neišsiginčiau tavęs
ir nesakyčiau: „Kas tas VIEŠPATS?“ ­–
arba, būdamas skurde, vogčiau
ir paniekinčiau savo Dievo vardą.

Reikia pasitikėjimo Dievu kaip aprūpintoju.

Evangelija pagal Matą 6:25-34 (LBD6)
Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas –­ už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ –­ arba: ‘Ką gersime?’ ­– arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.

Laiškas hebrajams (žydams) 13:5-6 (LBD6)
Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: Viešpats mano gelbėtojas ­– aš nebijosiu! Ką man gali padaryti žmogus?!