Štai kaip atrodo malda „Tėvę mūsų“, verčiant pažodžiui.

Iš to matome, kad žodžiai skola ir kaltė yra sinonimai.

Evangelija pagal Matą 6:9-15 (DK2)
Todėl jūs šitaip melskitės: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna pašvęstas tavo vardas. Teateina tavo karalystė. Tebūna įvykdyta tavo valia žemėje, kaip kad ji yra danguje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų skolas, kaip mes atleidžiame savo skolininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet išvaduok mus nuo pikto; nes tavo yra karalystė ir galia, ir šlovė per amžius. Amen“.
Nes jeigu jūs atleidžiate žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas jums atleis; bet jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai nei jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“.

LBD vertimas – nuoroda.
Vertimai anglų kalba – nuoroda.

Yra ir kitų Rašto vietų, kur žodis skola tapatinamas su kalte:


Siela neįkainojama. Amžinasis gyvenimas neįkainojamas. To nenusipirksi už žemiškus turtus.

Psalmių knyga 49:7-9 (KB)
Nė vienas žmogus negalės išpirkti savo brolio nė Dievui duoti išpirką už jį. Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugedimo.

Evangelija pagal Matą 16:26 (KB)
Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?

Evangelija pagal Matą 13:44-46 (LBD)
Dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.
Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį.

Evangelija pagal Luką 10:20 (LBD)
Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

*Tai reiškia, kad mes turėtume branginti amžinąjį gyvenimą.


Amžinasis gyvenimas nepriklauso nuo mūsų statuso šiame gyvenime.

Evangelija pagal Luką 2:22-24 (LBD6)
Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, –­ ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: porą purplelių arba du balandžiukus.

*Jėzus buvo iš neturtingos šeimos. Jeigu jie būtų buvę turtingi, būtų aukoję avinėlį. Žr.: Kun 12:8.

Evangelija pagal Luką 16:22 (LBD)
Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas.

*Visa istorija – Lk 16:19-31.
*Tai istorija apie turtuolį ir elgetą Lozorių. Joje nėra paaiškinimo, belieka fantazuoti ką čia norėta pasakyti. Po mirties elgetai buvo duotas gyvenimas, o turtuoliui pragaras. Turtuolio net vardas nepaminėtas, tarytum pražuvo kaip koks niekalas. Tai reiškia, kad amžinasis gyvenimas nepriklauso nuo mūsų statuso šiame gyvenime. Dievas neatsižvelgia į asmenis.

Pirmas laiškas Timotiejui 6:7 (LBD)
Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime.

*Job 1:21; Ps 49:17; Mok 5:15

Jokūbo laiškas 5:1-3 (LBD)
Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų! Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų pabaigoje.


Žemiški turtai laikini. Dėl jų neverta nuodėmiauti.

Psalmių knyga 37:16-17 (KB)
Teisiojo truputis yra geriau už daugelio nedorėlių turtus, nes nedorėlių rankos bus sulaužytos, o teisiuosius palaiko Viešpats.

Psalmynas 73:16-22 (LBD)
Nors mėginau suprasti, vis tiek tai man atrodė beviltiška užduotis, kol neįėjau į Dievo šventovę; tik įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams. Iš tikrųjų tu užvedi juos ant slidaus šlaito ir tu pastumi į žūtį. Kaip staiga jie tampa nelaimingi! Siaubo apimti, jie visiškai išnyksta. Kaip sapną po pabudimo, VIEŠPATIE, tu paniekini tuos vaiduoklius. Kadangi mano širdis buvo apkartusi, o jausmai užgauti, buvau kvailas ir nesupratau, būdamas lyg keturkojis tavo Artume.

Psalmių knyga 92:5-7 (KB)
Viešpatie, kokie didingi yra Tavo darbai! Kokios gilios Tavo mintys! Tik neišmanantis žmogus to nesupranta ir kvailys nesuvokia. Nors ir žydi nedorėliai kaip gėlės, nors klesti piktadariai, jie bus amžinai sunaikinti.

prabanga

Mes turėtume gyventi save įsivaizduodami amžinybėje. Tuomet savaime mūsų pasirinkimai bus visai kiti. Tuomet mes negalvosime apie gyvenimą prabangoje čia žemėje. Tuo pačiu reikės mažiau pergyventi dėl nenusisekusios karjeros ar nesukurtos šeimos, ar nepastatyto namo.

Evangelija pagal Matą 6:19-21 (LBD)
Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.

Laiškas kolosiečiams 3:1-4 (LBD)
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus ­– jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.


Verčiau save įsivaizduoti kaip skolininką nei kaip klestintį, nes klestinčiam nereikia atpirkėjo.

Patarlių knyga 30:7-9 (KB)
Dviejų dalykų prašau, neužgink man jų pirma, negu mirsiu. Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia, kad pasisotinęs neišsiginčiau Tavęs ir nesakyčiau: ‘Kas yra Viešpats?’ arba nuskurdęs nevogčiau ir be reikalo neminėčiau Dievo vardo.

Evangelija pagal Luką 18:14 (LBD)
… Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“

*Visa istorija – fariziejus ir muitininkas – Lk 18:9-14.

Apreiškimas Jonui 3:17 (KB)
Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas.


Jėzus atpirko žmonių kaltes savo krauju.

Izaijo knyga 53:3-6 (LBD)
Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negalia, toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, ir mes jį laikėme nieku. Tačiau jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų skausmus. O mes laikėme jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o VIEŠPATS užkrovė jam mūsų visų kaltę.

Apreiškimas Jonui 5:1-10 (LBD)
Dar aš regėjau soste Sėdinčiojo dešinėje knygos ritinį, prirašytą iš vidaus ir iš lauko, užantspauduotą septyniais antspaudais. Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį skardžiu balsu: „Kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus?!“ Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos nė pažiūrėti į ją. Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. Tuomet vienas vyresnysis man tarė: „Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala. Jis atvers knygą ir septynis jos antspaudus.
Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje Avinėlį. Jis buvo tarytum nužudytas ir turėjo septynis ragus ir septynias akis, kurios yra septynios Dievo dvasios, siųstos į visą žemę. Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste Sėdinčiojo dešinės. Kai jis paėmė knygą, keturios būtybės ir dvidešimt keturi vyresnieji parpuolė prieš Avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus, pilnus smilkalų, tai yra šventųjų maldų. Jie giedojo naują giesmę, skelbdami: „Vertas esi paimti knygą ir atplėšti jos antspaudus, nes buvai nužudytas ir atpirkai Dievui savo krauju žmones iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir jie karaliaus žemėje.“


Amžinasis gyvenimas priklauso ir nuo paties žmogaus pasirinkimų.

Laiškas hebrajams (žydams) 10:26-27 (LBD)
O jeigu, gavę aiškų tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka, ir tėra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri prarys priešininkus.


Išvados:

  • Materialus turtas yra laikinas, jis pranyks. Nereikia pavydėti piktadariams, jų laukia pragaro baisumai.
  • Tikrasis turtas tai amžinasis gyvenimas, tai dangaus karalystė.
  • Žmogus, užuot kaupęs materialų turtą, verčiau rūpintųsi savo sielos švarumu ir jos išganymu.
  • Jėzaus kraujas turi galią nurašyti mūsų skolas – mūsų kaltes.