pragaras

Šis tekstas tai Bill Wiese interviu krikščioniškai televizijai vertimas. Dabar tas interviu ištrintas iš YouTube.

Bill Wiese yra knygos „23 minutės pragare“ autorius. Kažkada jam teko pabūvoti pragare, nuo tada jis visiems pasakoja ką ten matė.

Yra daug kitų video jo asmeniniame YouTube kanale:
https://www.youtube.com/user/BillWieseTV

Tai mano straipsnis iš seno blogo. Tikriausiai panaudotas DK1 Biblijos vertimas. Kaikur skliaustuose mano pastabos. Kaikur dalis eilučių teksto iškirpta. Galite tikrinti su savo Biblijomis.


Kalėjimo kambariai su grotomis (celės).

Izaijo 24:22
Ir jie bus surinkti, kaip kaliniai yra surenkami į duobę, ir bus užrakinti kalėjime, ir po daugelio dienų jie bus aplankyti.

Patarlių 7:27
Jos namai – kelias į pragarą, einantis žemyn į mirties kambarius.

Jobo 17:16
Jos nužengs į duobės užtvarą, kai mes kartu ilsėsimės dulkėse“.

Jonos 2:6
Aš nusileidau iki kalnų apačios; žemė savo skląsčiais buvo aplink mane amžiams; tačiau tu iškėlei mano gyvybę iš sugedimo, o VIEŠPATIE, mano Dieve.

Nėra fizinės jėgos, negalima pasipriešinti, sunku judėti.

Izaijo 14:9-10
Pragaras apačioje sujudo dėl tavęs, kad pasitiktų tave ateinantį; <…> Jie visi kalbės ir sakys tau: ‘Ar tu irgi tapai silpnas kaip ir mes? Ar tu tapai mums lygus?’

Psalmės 88:4
Aš priskaičiuotas prie nužengiančių į duobę; aš kaip bejėgis žmogus;

Apaštalų darbų 17:28
nes jame (Jėzuje) mes gyvename ir judame, ir turime savo būtį; <…>

Neviltis. Beviltiškumas.

Izaijo 38:18
<…> tie, kurie eina žemyn į duobę, nesivilia tavo tiesa.

Miręs žmogus ir toliau egzistuoja. Dvasinė mirtis tai atskirtis nuo Dievo.

Mato 10:28
Ir nebijokite tų, kurie nužudo kūną, bet negali nužudyti sielos; bet verčiau bijokite to, kuris gali sunaikinti ir sielą, ir kūną pragare.

Luko 16:24
Ir jis (turtuolis) šaukė ir tarė: ‘Tėve Abraomai, pasigailėk manęs ir atsiųsk Lozorių (elgetą), kad jis pavilgytų vandenyje savo piršto galą ir atvėsintų mano liežuvį; nes aš esu kankinamas šioje liepsnoje’.

Nėra kraujo, nes ten nėra gyvybės.

Kunigų 17:11
Nes kūno gyvybė yra kraujyje; <…>

Nėra vandens – troškulys. Nėra maisto – alkis.

Zacharijo 9:11
<…> aš išsiunčiau tavo belaisvius iš duobės, kurioje nėra vandens.

Psalmės 103:17
Bet VIEŠPATIES gailestingumas nuo amžinybės iki amžinybės ant tų, kurie jo bijo, ir jo teisumas vaikų vaikams;

Tamsa.

Raudų 3:6
Jis pasodino mane tamsiose vietose, kaip seniai mirusius.

Judo 1:13
šėlstančios jūros bangos, išputojančios savo pačių gėdą; klajojančios žvaigždės, kurioms yra išlaikyta juodžiausia tamsa per amžius.

Išėjimo 10:21
Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Ištiesk savo ranką į dangų, kad tamsa būtų virš Egipto šalies, tamsa, kurią būtų galima pajusti“.

Žmonės dega ugnyje. Riksmai.

Izaijo 57:21
Nedorėliui nėra ramybės“, – sako mano Dievas.

Izaijo 32:18
Ir mano tauta gyvens taikioje gyvenamoje vietoje ir tikrose buveinėse, ir ramiose poilsio vietose;

Psalmės 11:6
Ant nedorėlių jis lis žabangomis, ugnimi, siera ir siaubinga audra, tai bus jų taurės dalis.

Mato 13:49-50
Taip bus pasaulio pabaigoje: išeis angelai ir atskirs piktuosius iš teisiųjų tarpo, ir įmes juos į ugnies krosnį: ten bus kauksmas ir dantų griežimas“.

Nėra bendravimo. Žmonės izoliuoti vieni nuo kitų.

Ekliaziasto 9:10
<…> nes nėra nei darbo, nei planų, nei pažinimo, nei išminties kape, į kurį tu eini.

Tavęs niekas neatsimins, net jei esi įžymus.

Ekliaziasto 6:4
Nes jis ateina su tuštybe ir išeina tamsoje, ir jo vardas bus uždengtas tamsa.

Psalmės 88:12
Ar bus žinomi tavo stebuklai tamsoje ir tavo teisumas užmiršimo šalyje?

Izaijo 26:4
Jie mirę, jie negyvens; jie mirę, jie neatsikels; todėl tu juos aplankei ir sunaikinai, ir visą jų atminimą pražudei.

Jobo 7:9
Kaip debesis išnyksta ir dingsta; taip ir nužengiantis į kapą, nebeužžengia.

Smirda degančia mėsa. Dėl degančios sieros oras nuodingas. Nėra deguonies.

Izaijo 42:5
Taip sako Dievas, VIEŠPATS, tas, kuris sutvėrė dangus ir juos ištiesė; tas, kuris išskleidė žemę ir tai, kas iš jos išauga; tas, kuris duoda kvapą tautoms ant jos ir dvasią joje vaikščiojantiems:

Nėra miego. Nėra poilsio. Nuovargis.

Apreiškimo 14:11
ir jų kankinimo dūmai kyla aukštyn per amžių amžius; ir neturi poilsio nei dieną, nei naktį <…>

Izaijo 57:20-21
Bet nedorėliai yra kaip sudrumsta jūra, kai ji negali nurimti, kurios vandenys išmeta dumblą ir purvą. Nedorėliui nėra ramybės“, – sako mano Dievas

Psalmės 127:2
<…> jis duoda savo mylimajam miegą.

Kirmėlės amžinai ės kūną. Kūnas nesunaikinamas, jis atsinaujina.

Izaijo 14:11
Nustumta žemyn į kapą tavo puikybė bei tavo violų triukšmas; po tavimi paklotas kirminas, ir kirminai tave apkloja.

Jobo 24:20
Įsčios jį pamirš; kirmėlė saldžiai juo maitinsis; jo nebeatsimins; ir nedorybė bus sulaužyta kaip medis.

Morkaus 9:44, 46, 48
kur jų kirminas nemiršta ir ugnis neužgęsta.

Visa tai kas gera yra nuo Dievo, o kadangi pragaras tai atskirtis nuo Dievo, todėl pragare nėra nieko gero, vien tik blogis. Pragare yra visa tai kas priešinga Dievui.

Jokūbo 1:17
Kiekviena gera dovana ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštai, ir ateina žemyn nuo šviesybių Tėvo <…>

Mato 25:41
Tada jis (Jėzus) tars ir tiems kairėje: ‘Eikite nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, paruoštą velniui ir jo angelams;

Jono 14:2
Mano Tėvo namuose yra daug buveinių; jei taip nebūtų, aš jums būčiau pasakęs. Einu paruošti jums vietą.

1 Jono 1:5
<…> Dievas yra šviesa, ir jame visiškai nėra tamsos.

Jono 1:4
Jame buvo gyvybė; ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.

1 Jono 4:16
<…> Dievas yra meilė; ir kas gyvena meilėje, gyvena Dieve, ir Dievas jame.

Psalmės 36:5
O VIEŠPATIE, tavo gailestingumas danguose; <…>

Psalmės 18:32
Tai Dievas, kuris apjuosia mane jėga <…>

Įstatymo 11:11
<…> šalis, gerianti dangaus lietaus vandenį;

Izaijo 9:6
Nes kūdikis mums gimė, <…> ir jis bus vadinamas vardu: <…> Taikos Kunigaikštis.

Pragaras yra realus ir jis yra amžinas. Daug krikščionių dabar tuo netiki, jie tiki tokiomis teorijomis kaip annihilationism ir universalism.

Mato 25:41
Tada jis (Jėzus) tars ir tiems kairėje: ‘Eikite nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, paruoštą velniui ir jo angelams;

Mato 25:46
Ir šitie nueis į amžinąją bausmę; o teisieji – į amžinąjį gyvenimą“.

Jono 5:29
ir išeis; tie, kurie darė gera – į gyvenimo prisikėlimą; o tie, kurie darė pikta – į pasmerkimo prisikėlimą.

Morkaus 16:16
Tas, kuris tiki ir yra pakrikštijamas, bus išgelbėtas; bet tas, kuris netiki, bus pasmerktas.

Danieliaus 12:2
Ir daugelis iš miegančių žemės dulkėse pabus: vieni amžinam gyvenimui, o kiti gėdai ir amžinai paniekai.

Apaštalų darbų 24:15
ir turiu viltį Dievo link, kurią ir jie patys pripažįsta, kad bus mirusiųjų prisikėlimas, tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų.

Apreiškimo 14:10-11
tas gers Dievo rūstybės vyno, kuris be priemaišų išpiltas į jo pasipiktinimo taurę, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų akivaizdoje ir Avinėlio akivaizdoje; ir jų kankinimo dūmai kyla aukštyn per amžių amžius; ir neturi poilsio nei dieną, nei naktį tie, kurie garbina žvėrį ir jo atvaizdą, ir kurie ima jo vardo ženklą.

Demonai nekenčia Dievo ir nekenčia žmonių, nes žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą.

Jono 15:18
Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų.

Pradžios 1:26-27
Ir Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą, pagal mūsų panašumą; <…> Taigi Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą jis sukūrė jį; vyriškos lyties ir moteriškos lyties jis juos sukūrė.

Žmogus pats pasirenka. Dievas nesiunčia į pragarą.

Jono 3:16
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų, idant kiekvienas, kuris juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Žmonėms atrodo neteisinga kad už maždaug septynesdešimties metų gyvenimą nuodėmėse bausmė bus amžina kančia. Atsakymas gali būti toks: 1) Laikas nėra tinkamas matas, kadangi jei sakytume kad žmogus per kažkiek laiko gali išsipirkti savo kaltes, tai tarytum sakytume kad išgelbėjimas yra paremtas darbais, bet mes juk esame išgelbėti per malonę, o ne darbais. Tiktai Jėzaus kraujas gali užmokėti už nuodėmę. 2) Net pagal žmonių įstatymus yra skirtumas kieno gyvybę tu atimsi: ar tai bus vabalas, ar šuo, ar žmogus. Darydamas nuodėmę žmogus nusideda prieš aukščiausią asmenį – prieš Dievą. Todėl bausmė už tai yra didžiausia.

Dievo žodis amžinas.

Psalmės 119:89
Per amžius, o VIEŠPATIE, tavo žodis įtvirtintas danguje.

Psalmės 89:24
Bet mano ištikimybė ir mano gailestingumas bus su juo; ir mano vardu bus išaukštintas jo ragas.

Hebrajams 9:22
Ir beveik viskas pagal įstatymą yra apvaloma krauju; ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo.

Žmogus negali būti išgelbėtas po mirties, kadangi mes esame išgelbėti tikėjimu, o ne regėjimu. Tikėjimas užskaitomas teisumu.

Galatams 3:11
Bet kad niekas neišteisinamas per įstatymą Dievo akyse, yra aišku, nes: „Teisusis gyvens tikėjimu“.

Galatams 3:24
Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, kad atvestų mus iki Kristaus, kad būtume išteisinti tikėjimu.

Apaštalų darbų 3:16
O jo vardas – per tikėjimą jo vardu – šitą žmogų, kurį matote ir pažįstate, padarė stiprų; taip, tikėjimas, kuris yra per jį, jam suteikė šią visišką sveikatą jūsų visų akivaizdoje.

Romiečiams 4:22-25
Ir todėl tai jam buvo priskaityta teisumu. Na, o tai buvo parašyta ne jo vieno dėlei, kad tai jam buvo priskaityta; bet ir dėl mūsų, kuriems tai bus priskaityta, jei tikėsime į tą, kuris prikėlė iš numirusiųjų Jėzų, mūsų Viešpatį; kuris buvo atiduotas dėl mūsų nusikaltimų ir buvo prikeltas dėl mūsų išteisinimo.

Pragare demonai kankina žmones.

Mato 18:34
Ir jo viešpats užsirūstino ir atidavė jį kankintojams, kol jis sumokės viską, kas jam priklauso.

Luko 12:47
O tas tarnas, kuris žinojo savo viešpaties valią, bet nepasiruošė ir nei nedarė pagal jo valią, bus mušamas daugybe kirčių.

Psalmės 50:22
Na, apsvarstykite tai jūs, kurie pamiršote Dievą, kad jūsų nesudraskyčiau, ir nebūtų kas išvaduoja.

Mato 24:51
ir perkirs jį pusiau, ir paskirs jam jo dalį su veidmainiais; ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

Psalmės 116:3
Mane apsupo mirties liūdesys, ir pragaro skausmai apėmė mane; aš radau vargą ir sielvartą.

Amoso 5:18-19
Vargas jums, trokštantiems VIEŠPATIES dienos! Kam ji jums? VIEŠPATIES diena yra tamsa, o ne šviesa. Tarsi žmogus bėgtų nuo liūto ir jį pasitiktų lokys; arba įėjus į namus ir atsirėmus ranka į sieną, jį įgeltų gyvatė.

Jobo 33:22
Taip, jo siela artėja prie kapo, ir jo gyvybė – prie naikintojų.

Psalmės 141:7
Kaip kad kas nukerta ir skaldo medį ant žemės, taip mūsų kaulai išbarstyti prie kapo nasrų.

Psalmės 49:14
Kaip avys jie suguldyti kape, mirtis jais maitinsis; ir tiesieji jiems viešpataus ryte; ir jų grožis sudūlės kape iš jų buveinės.

Psalmės 32:10
Daug sielvartų bus nedorėliui; bet tas, kuris pasitiki VIEŠPAČIU, bus apsuptas gailestingumo.

Psalmės 78:49
Jis metė ant jų savo nuožmų pyktį, rūstybę, pasipiktinimą ir nelaimę, siųsdamas piktus angelus tarp jų.

Įstatymo 32:22-24
Nes mano pyktyje užsidegė ugnis, ir degs iki žemiausio pragaro, ir praris žemę su jos prieaugiu, ir padegs kalnų pamatus. Aš krausiu ant jų nelaimes; savo strėles išeikvosiu ant jų. Jie bus bado sudeginti, suėsti deginančio karščio ir kartaus naikinimo; taip pat siųsiu ant jų žvėrių dantis su dulkių gyvačių nuodais.

Psalmės 74:20
Atsižvelk į sandorą; nes tamsiosios žemės vietos yra pilnos žiaurumo buveinių.

Demonai turi didelę jėgą. Demonai tai puolę angelai.

Morkaus 5:4
nes jis dažnai buvo rištas pančiais ir grandinėmis, bet jis pertraukdavo grandines pusiau ir sutraukydavo pančius į gabalus; ir niekas negalėjo jo suvaldyti.

Psalmės 103:20
Laiminkite VIEŠPATĮ, jūs, jo angelai, kurie pranokstate jėga, kurie vykdote jo įsakymus, klausydami jo žodžio balso.

2 Petro 2:11
Tuo tarpu angelai, esantys didesni jėga ir galybe, neatneša prieš juos keikiančio kaltinimo Viešpaties akivaizdon.

Iki teismo dienos demonai yra ir žemėje ir pragare.

Apreiškimo 20:10
O juos klaidinęs velnias buvo įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur yra žvėris ir netikrasis pranašas, ir bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius.

Apreiškimo 12:4
Ir jo uodega patraukė trečdalį dangaus žvaigždžių ir numetė jas į žemę; ir slibinas stovėjo prieš moterį, kuri buvo bepagimdanti, kad prarytų jos vaiką, kai tik jis gims.

Izaijo 14:12
Kaip tu iškritai iš dangaus, o Liuciferi, aušros sūnau! Kaip tu nukirstas žemėn, kuris nusilpninai tautas!

Mato 8:29
Ir štai jie šaukė, sakydami: „Kas mums su tavimi darbo, Jėzau, Dievo Sūnau? Ar čia atėjai mūsų kankinti pirma laiko?“

Pragaras yra Žemės centre.

Ezekielio 26:20
kai aš nugramzdinsiu tave su nužengiančiais į duobę su senų laikų tauta ir patalpinsiu tave žemutinėse žemės dalyse, senose dykvietėse, su nužengiančiais į duobę, kad tu nebūtum apgyvendintas; ir aš pastatysiu šlovę gyvųjų šalyje;

Skaičių 16:32-33
ir žemė atvėrė savo burną ir prarijo juos ir jų namus, ir visus žmones, priklausančius Korachui, ir visą jų turtą. Jie ir visa, kas jiems priklausė, gyvi nužengė žemyn į duobę, ir žemė uždengė juos; ir jie pražuvo iš susirinkimo tarpo.

Mato 12:40
nes kaip Jona buvo tris dienas ir tris naktis banginio pilve, taip ir žmogaus Sūnus bus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje.

1 Samuelio 28:13
O karalius jai tarė: „Nebijok; ką matei?“ Ir moteris tarė Sauliui: „Mačiau dievus, kylančius iš žemės“.

Apreiškimo 20:13
Ir jūra atidavė mirusiuosius, esančius joje; ir mirtis bei pragaras atidavė mirusiuosius, esančius juose; ir jie buvo teisiami, kiekvienas pagal savo darbus.

Viešpaties baimė neleis gyventi nuodėmėje.

Įstatymo 6:17
Uoliai laikykitės VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, jo liudijimų ir jo įstatų, kuriuos jis yra tau įsakęs.

Morkaus 9:47
Ir jei tavo akis tave piktina (veda į nuodėmę), išlupk ją lauk: tau geriau įeiti į Dievo karalystę su viena akimi, negu turint dvi akis būti įmestam į pragaro ugnį,

Patarlių 16:6
Gailestingumu ir tiesa apvaloma neteisybė; ir VIEŠPATIES baime žmonės pasitraukia nuo pikto.

2 korintiečiams 5:11
Todėl, žinodami Viešpaties baimę, mes įtikinėjame žmones; <…>

Mes visi esame įpareigoti dalintis savo tikėjimu ir perspėti kitus.

Ezekielio 33:8
Kai sakysiu nedorėliui: „O nedorėli, tu tikrai mirsi“; jei tu nekalbėsi, kad įspėtum nedorėlį gręžtis nuo savo kelio, tai tas nedorėlis mirs dėl savo neteisybės; tačiau jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankos.

Apaštalų darbų 20:26
Todėl liudiju jums šią dieną, kad aš esu tyras nuo visų žmonių kraujo.

Apaštalų darbų 18:6
Bet kai jie prieštaravo sau ir piktžodžiavo, jis nusipurtė drabužį ir jiems tarė: „Jūsų kraujas tebūna ant jūsų pačių galvų; aš esu švarus; nuo šiol aš eisiu pas pagonis“.

Kolosiečiams 1:27-28
kuriems Dievas nori atskleisti, kokie yra šlovės turtai tos paslapties tarp pagonių; kuri yra Kristus jumyse, šlovės viltis; kurį mes skelbiame, perspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų visa išmintimi; kad pristatytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje Jėzuje;

2 korintiečiams 5:11
Todėl, žinodami Viešpaties baimę, mes įtikinėjame žmones; <…>

Žmogus pats pasirenka. Jėzus atėjo tam, kad mus išgelbėtų.

Jono 3:18
Kas juo tiki, tas nesmerkiamas, tačiau kas netiki, tas jau yra pasmerktas, kadangi netikėjo viengimio Dievo Sūnaus vardu.

Apreiškimo 21:8
Bet bailiai ir netikintys, <…> turės savo dalį ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.

Mato 12:37
Nes pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas“.

Žmonės nesupranta kodėl mylintis Dievas leidžia geriems žmonėms eiti į pragarą. Jie klysta nustatydami savo pačių susikurtą gerumo standartą. Jie turėtų gerumą lyginti su Dievo standartu.

Apreiškimo 21:27
Ir jokiu būdu į jį neįeis niekas, kas suteršia, nei kas daro bjaurastį ar melą, bet tik tie, kurie yra įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje.

Jokūbo 2:10
Nes kas laikosi viso įstatymo, tačiau nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl visų.

Patarlės 24:9
Kvailystės mintis yra nuodėmė; <…>

Žmogaus išgelbėjimas yra paremtas ne žmogaus gerumu, o žmogaus santykiu su Jėzumi Kristumi. Analogija: jeigu tu pasibelsi į brangiausio savo šalyje namo duris ir sakysi šeimininkui kad jis turi tave įsileisti dėl to, kad tu esi geras žmogus, tai jam tokio paaiškinimo neužteks, nes jis tavęs nepažįsta, jis neturi nieko bendra su tavimi. Tol, kol žmogus nepriima Jėzaus, tol Dievas tėra to žmogaus kūrėjas, bet ne Tėvas.

Dievo prigimtis yra kitokia nei žmogaus.

Hebrajams 12:29
nes mūsų Dievas – ryjanti ugnis.

Žmogus negali būti šalia Dievo, nes bus sudegintas. Todėl Dievas duoda žmogui naują prigimtį – naują širdį ir naują dvasią – gimimą iš aukšto.