raketa skrenda
raketos galva

Zacharijo knyga 5:1-11 (LBD6)
Vėl pakėliau akis ir regėjau skraidantį ritinį. ‘Ką matai?’ ­– paklausė jis. Atsakiau: ‘Matau skraidantį ritinį! Jo ilgis dvidešimt uolekčių ir plotis dešimt uolekčių.’ Tuomet jis man paaiškino: ‘Tai prakeikimas, kuris tvyro ant viso krašto veido. Pasak įrašo vienoje jo pusėje, kas tik vagia, tas bus atskirtas, ir pasak įrašo kitoje pusėje, kas melagingai prisiekia, tas bus atskirtas.
Aš jį pasiunčiau, ­–
tai Galybių VIEŠPATIES žodis. ­–
Jis įeis į vagies namus
ir į namus kiekvieno,
melagingai prisiekiančio mano vardu.
Jis apsistos tuose namuose
ir sunaikins jų sienojus ir akmenis.’
Tuomet su manimi kalbėjęsis angelas priėjo ir tarė man: ‘Pakelk akis ir pažiūrėk į tai, kas išeina!’ ­– ‘Kas gi tai?’ –­ paklausiau. Jis tarė: ‘Tai krepšys, kuris išeina.’ Ir paaiškino: ‘Tai jų kaltė visame krašte.’ Tuomet buvo nukeltas švino dangtis, ir štai krepšio viduje sėdi moteris! Jis tarė: ‘Tai Nedorybė.’ Jis įstūmė ją atgal į krepšio vidų ir užvožė krepšio angą švino svarsčiu. Pakėliau akis ir regėjau dvi besiartinančias moteris. Jų sparnuose buvo vėjas, o jų sparnai tarsi gandro sparnai, ir jos pakėlė krepšį tarp dangaus ir žemės. Tuomet paklausiau su manimi kalbėjusį angelą: ‘Kur gi jos neša tą krepšį?’ Jis atsakė man: ‘Pastatyti jam buveinę Šinaro krašte. Kai ji bus pastatyta, jos ten padės krepšį ant stovo.’

Šinaro kraštas
Šinaro kraštas nuspalvintas žalia spalva.

Zacharijo knyga 14:12-15 (LBD6)
O rykštė, kuria VIEŠPATS nuplaks visas tautas, kariaujančias su Jeruzale, bus tokia: jų kūnai supus jiems bestovint ant kojų, jų akys išpus akiduobėse, o liežuviai jiems supus burnose. Tą dieną VIEŠPATS sukels tokį didelį sąmyšį, kad kiekvienas žmogus stvers kaimyno ranką ir kiekvieno žmogaus ranka bus pakelta prieš kaimyno ranką. Net Judas stos į mūšį Jeruzalėje. Bus surinkti visų aplinkinių tautų turtai –­ auksas, sidabras ir didelės krūvos drabužių. Tokia pat rykštė užklups arklius, mulus, kupranugarius, asilus ir visus gyvulius tose stovyklose.

Sekančiame puslapyje šiek tiek fantazijų šia tema.