Jėzus nebijojo parodyti save, savo namus, savo šeimą.

Evangelija pagal Joną 1:35-42 (LBD6)
Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia „Mokytojau“) , kur gyveni?“ Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite.“ Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia „Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono [Mt 16:17 – Jonos.] sūnus, o vadinsiesi Kefas“, tai reiškia Petras [uola].

Evangelija pagal Matą 13:55 (LBD6)
Argi jis ne dailidės sūnus?! Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai?

Tikėjimo išpažinimas.

Evangelija pagal Matą 10:32-33 (LBD6)
Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.

Evangelija pagal Luką 9:26 (LBD6)
Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąja bei Tėvo ir šventųjų angelų šlove.

Evangelija pagal Luką 12:8-9 (LBD6)
Aš jums sakau: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje.

Dalijimasis Evangelija.

Evangelija pagal Luką 8:16 (LBD6)
Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą.

Būna moterų, kurios dedasi egzorcistėmis, turi tam tikrų galių (pvz. žinojimą apie žmogų). Jos nesiviešina. Su kitais krikščionimis nedraugauja. Ima pinigus už maldas.

Būrėjos dažnai apsistato šventųjų paveikslais, ikonomis.

Evangelija pagal Joną 3:20-21 (LBD6)
Kiekvienas nedorėlis
neapkenčia šviesos ir neina į šviesą,
kad jo darbai aikštėn neišeitų.
O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą,
kad išryškėtų, jog jo darbai
atlikti Dieve.

Evangelija pagal Joną 7:3-5 (LBD6)
Jo broliai jam kalbėjo: „Keliauk iš čia į Judėją, kad tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus tu darai. Juk, norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia slapčiomis. Jei darai tokius darbus, pasirodyk pasauliui.“ (Mat netgi jo broliai juo netikėjo.)

Kai eini į viešumą, tuomet tave pradeda visi teisti. Ką bedarytum, visviena kažkam neįtiksi.

Evangelija pagal Matą 11:16-19 (LBD6)
Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams:
‘Mes jums grojome, o jūs nešokote.
Mes giedojome raudas, o jūs nerypavote…’
Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: ‘Jis demono apsėstas.’ Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis.’ Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais.“

Jėzus sakė, kad tarnautojus pažinsime pagal tai, ką jie po savęs palieka. Norint pažinti žmogų pagal jo darbus, jo tarnavimas tikriausiai turėtų būti matomas ir sėslus, o ne kaip čigonų cirkas. Gastroliuotojai negali patikrinti savo vaisių. Man irgi sunku patikrinti savo straipsnių skaitytojų pažangą, nes mane skaito anonimai.

Evangelija pagal Matą 7:15-20 (LBD6)
Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis ­– blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs ­– gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių.

Dievo teismas viską ištirs.

Evangelija pagal Matą 10:26-28 (LBD6)
Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.

Evangelija pagal Luką 8:17 (LBD6)
Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn.

Evangelija pagal Luką 12:1-5 (LBD6)
Tuo tarpu susirinko tūkstančiai žmonių, kad vieni kitus trypė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams: „Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės! Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje, ir ką šnibždėjote į ausį kambariuose, bus skelbiama nuo stogų! Aš sakau jums, savo bičiuliams: nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs turi galią įstumti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite!

Pirmas laiškas korintiečiams 4:3-5 (LBD6)
Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nė aš pats savęs neteisiu. Nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to dar nesu nuteisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

Bet vien tas faktas, kad kažkas labai viešinasi, neįrodo, kad jis geras. Jis gali būti purvinas žioplys užsiimantis profanacija ar apdolbintas pridurkas. Visi sektantai galvoja, kad jie gelbėja pasaulį, nors dažniausiai jie patys yra suklaidinti. Taip pat tai gali būti veidmainis, kuris vieną kalba, o kitą – daro.

Politikai prieš rinkimus irgi labai viešina savo veidelius. Praeities darbų jie dažniausiai neviešina. Daugiau skelbia pažadus.


Pavyzdžiai:

  • Torben Søndergaard – tai gastroliuojantis šarlatanas, jis atvažiavęs į naują miestą pasižada statyti mega bažnyčią, surenka žmonių pinigus, juos kažkur iššvaisto, tada važiuoja į kitą miestą ir daro tą patį, visi jo projektai sugriuvo.
  • mintys.lt – evangelizacija slepiant Viešpaties vardą. Ši įdėja nusibezdžioniauta nuo Michaelio Laitmano kabalistų (žr. mintis.info), jie suprato, kad žmonės bijo žodžio kabala, todėl pradėjo skleisti savo ideologiją maskuodamiesi. Tai klasta.
  • Lion of Judah – už šio kanalo stovi anonimai, bet tai geras kanalas.
  • dzodis.com – rašo kažkoks anonimas 🙂
  • feisbuko puslapiai: „Dievo Žodis – Šventasis Raštas“ ir „Dievo Žodis – Pasaulio Šviesa“, plius jezaussviesa.com, Jezaus Sviesa – rašinėja kažkokia anonimė, neaišku ar sveikos psichikos, kartais prasiveržia neapykanta bažnyčioms.
  • GNC – nevisai aišku kas rašinėja.
  • yra daug tokių, kurie paslapčia uosto svetimus apatinius, jie skaito vogtą info apie mano asmeninį gyvenimą; kartais ta info yra šmeižikiška; jie neigia savo nusikaltimą – melagis ir vagis turi būti prakeiktas Zch 5:1-4, tikiuosi taip ir bus.
  • Sielovada Vokietijoje – prisistato tarytum protestantais, o iš tiesų moko garbinti Mariją. Tai galimai klasta.
  • Dar yra tokie kaip „jehovistai“, „mormonai“, galbūt „sientologai“ ir kiti. Jie dedasi krikščionimis, bet jų doktrina stipriai kertasi su Biblijos mokymu. Net ir katalikai, stačiatikiai turi Biblijos atžvilgiu iškraipytą doktriną, nepaisant to jie save kažkodėl vadina krikščionimis, o ne tarkim marijonais. Sekmininkai dedasi neva turintys kažką bendro su Sekminių diena, bet tai tik jų įsivaizdavimas.

Kažkada daug mąsčiau kokiu vardu man sukurti youtube kanalą. Sapne pasakė, kad visi kuria savo vardu. Tai reiškia, kad turėčiau kurti savo vardu, o ne kažkokiu išgalvotu pavadinimu.