Dievas nori, kad mes Jį brangintume aukščiau visko.

Pradžios knyga 19:26 (KB/TŽ7)
Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu.

Pakartoto Įstatymo knyga 6:5 (LBD)
Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.

Izaijo 42:8 (DK2)
Aš esu VIEŠPATS; tai mano vardas; ir savo šlovės aš neduosiu kitam nei savo gyriaus raižytiems atvaizdams.

Ezechielio knyga 14:1-3 (LBD)
Keletas vyrų iš Izraelio seniūnų atėjo pas mane ir atsisėdo priešais. Ir mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, šie vyrai puoselėjo stabus širdyje ir savo nuodėmės priežastį statėsi tiesiog sau prieš akis. Argi aš privalau atsakyti į jų klausimus?

Amoso knyga 3:3 (LBD)
Argi du žmonės eina kartu, jei nėra susitarę?

Evangelija pagal Matą 13:44 (LBD)
Dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

Evangelija pagal Matą 13:45-46 (LBD)
Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį.

Evangelija pagal Luką 9:57-62 (LBD)
Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“ Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai ­– lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti.“ Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas prašė: „Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti.“ Jis atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais.“ Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei.“

*Palaidoti tėvą tikriausiai reiškia paveldėti palikimą su žeme.

Meilė pinigams yra kliūtis.

Samuelio pirma knyga 12:21 (LBD)
Nesigręžkite sekti beverčių daiktų, nenešančių naudos ir negalinčių išgelbėti, nes jie beverčiai.

Evangelija pagal Matą 6:24 (LBD)
Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.

Evangelija pagal Luką 16:13 (LBD)
Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.“

Mes turime būti užpildyti Dievo žodžiu. Priešingybė tam yra rūpesčiai, turtai, malonumai.

Evangelija pagal Matą 13:3-8, 18-23 (LBD)
Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni –­ šimteriopą grūdą, kiti – šešiasdešimteriopą, dar kiti –­ trisdešimteriopą.
<…>
O jūs dabar pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų ­– tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių –­ tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje –­ tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą.“

Evangelija pagal Morkų 4:1-20 (LBD)
Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo: „Paklausykite! Antai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet, saulei užtekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių; erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni ­– trisdešimteriopą grūdą, kiti ­– šešiasdešimteriopą, treti ­– šimteriopą.“ Jis dar pridėjo: „Kas turi ausis klausyti –­ teklauso!“
Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su Dvylika ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė: „Jums atiduotas Dievo karalystės slėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista.“
Ir jis paklausė: „Nejau nesuprantate šito palyginimo?! Tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas ­– tai sėjantis žodį. Palei kelią sėjamas žodis ­– tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtąjį žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie tuojau su džiaugsmu jį priima. Bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovūs. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. Yra dar kiti –­ sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį, ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla ­– tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių: trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą ir šimteriopą.“

Evangelija pagal Luką 8:4-15 (LBD)
Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu: „Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti, ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, ir jų daigai sudžiūvo, nes trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių, ir tie, kartu išaugę, juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių.“ Tai papasakojęs, jis sušuko: „Kas turi ausis klausyti –­ teklauso!“
Jo mokiniai paklausė, ką reiškiąs tasai palyginimas. Jis atsakė: „Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų.
Palyginimas štai ką reiškia: sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje –­ tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų ­– tie, kurie, išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų: kurį laiką jie tiki, o gundomi atkrinta. Kas krito tarp erškėčių –­ tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėkla –­ tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.

Evangelija pagal Joną 15:1-8 (LBD)
Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas ­– vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

*„Pasilikite manyje“ reiškia – Dievo žodyje.

Evangelija pagal Joną 17:16-17 (LBD)
Jie nėra iš pasaulio,
kaip ir aš ne iš pasaulio.
Pašventink juos tiesa!
Tavo žodis yra tiesa.

*Verta paskaityti visą skyrių – nuoroda.

Pasaulietiškumas yra priešingybė Dievo Dvasiai.

Laiškas Titui 2:11-14 (LBD)
Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir sau nuskaistintų tautą, uolią geriems darbams.

Jokūbo laiškas 4:4-5 (LBD)
Jūs, svetimautojos! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumyse“?

Jono pirmas laiškas 2:15–17 (LBD)
Nemylėkite pasaulio,
nei to, kas yra pasaulyje.
Jei kas myli pasaulį,
nėra jame Tėvo meilės,
nes visa, kas pasaulyje,
tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,
o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
Praeina pasaulis ir jo geismai.
Kas vykdo Dievo valią,
tas išlieka per amžius.

Antras laiškas korintiečiams 6:14-18, 7:1 (LBD6)
Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kas gi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru arba tikintį su netikinčiu? Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievo pasakyta:
Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu;
aš būsiu jų Dievas,
o jie bus manoji tauta.

Todėl:
Išeikite iš jų
ir atsiskirkite, –­ sako Viešpats, ­–

ir nelieskite netyrų daiktų.
Tuomet aš jus priimsiu
ir būsiu jums tėvas,
o jūs būsite man sūnūs ir dukterys, ­–
taip sako visagalis Viešpats.

Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, Dievo baime padarydami savo šventumą tobulą.


Visi siekia mūsų dėmesio.

Žurnalistai specialiai kuria intriguojančias straipsnių antraštes vien tam, kad sugundytų mus paspausti nuorodą.

Geriausias dėmesio vampyravimo pavyzdys tai LGBT propagandistai. Jie laikas nuo laiko daro provokacinius renginius vien tam, kad atkreiptų į save dėmesį.

Dar būna neva dėl kilnaus tikslo krūtinę apnuoginančios merginos su plakatais. Jos apsinuogina vien tam, kad kaip nors atkreiptų į save dėmesį.

LGBT propaganda
„Aš, bandanti gyventi savo gyvenimą.“

Tai, ką žiūrime, mus gali suteršti:

flirtas su nuodėme
https://dzodis.com/2020/02/19/flirtas-su-nuodeme/

„Neleisk šio pasaulio triukšmui sutrukdyti girdėti Dievo balsą.“

Apranga daug ką pasako.
https://dzodis.com/2020/10/04/apranga/

Šioje nuotraukoje musulmonė sėdi tuo metu kai visi stovi. Tai galimai protestas prieš valstybinį himną, prieš valstybės garbinimą, prieš stabmeldystę. Retas taip išdrįstų.

musulmonė

vartotojiškumas
Vartotojas klausia: „Ar tai viskas ko tau reikia?“

Pasirodo šia tema (nemylėkite pasaulio) jau kažkada rašiau.
https://dzodis.com/2020/11/10/myleti-visa-sirdimi/

Džiaugsmas yra Šventosios Dvasios vaisius (Gal 5:22-23). Būdami užpildyti pasaulietiškais malonumais mes sau neleidžiame būti užpildytais Dievo Dvasia. Pasaulietiškumas vagia džiaugsmą.

Plačiau apie tai čia:
https://dzodis.com/2020/04/25/pasitenkinimas/


P.S.

Šia tema buvau vedamas rašyti jau nuo Helovyno. Tos „šventės“ proga parašiau kiek panašų straipsnį, panašus tuo, kad ten irgi kalbama apie apsivalymą, išmetimą to, kas nedieviška. Delsiau parašyti šį straipsnį. Per tą laiką kaikurie pamokslininkai jau spėjo apie tai pakalbėti. Beje artėja Chanuka (Šventyklos pašventinimo šventė), tad ši tema yra laiku.