ST

Pradžios knyga 25:34 (LBD)
Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo sau. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė.

Jozuės knyga 24:14-15 (LBD)
Tad dabar bijokite VIEŠPATIES, tarnaukite jam nuoširdžiai ir ištikimai. Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo anapus Upės bei Egipte, ir tarnaukite VIEŠPAČIUI. Arba, jei jums nepatinka tarnauti VIEŠPAČIUI, rinkitės šiandien, kam tarnausite: dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami Užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate; bet aš ir mano šeima tarnausime VIEŠPAČIUI.“

Ezros (Ezdro) knyga 10 (LBD)
10 Tada kunigas Ezra pakilo ir kreipėsi į juos: „Jūs nusižengėte, vesdami svetimtautes moteris, ir padidinote Izraelio kaltę. 11 Tad dabar pašlovinkite VIEŠPATĮ, savo protėvių Dievą, ir vykdykite jo valią: atsiskirkite nuo krašto tautų ir nuo svetimtaučių žmonų.“
12 Atsakydama visa sueiga garsiai šaukė: „Taip! Mes turime daryti, kaip tu sakai.
<…>
14 … kad būtų nugręžtas nuo mūsų degantis Dievo pyktis už šią nuodėmę.“
<…>
19 jie davė žodį, kad pavarys savo žmonas ir, išpažindami savo kaltę, jai išpirkti atnašavo po aviną iš kaimenės;
<…>
44 Visi jie buvo vedę svetimtautes moteris, bet pavarė ir jas, ir jų vaikus.

*Svetimtautės moterys tai kompromisas su nuodėme.

Ozėjo knyga 4 (LBD6)
17 Efraimas prisirišo prie stabų,
tad palik jį sau!
18 Po ilgo girtavimo
jie mėgaujasi kekšyste,
gašlumą vertina labiau negu savo garbę.

*Žodis Efraimas čia reiškia visą Izraelio karalystę su dešimčia genčių.

Malachijo knyga 3:10 (LBD)
Atneškite visą dešimtinę į sandėlį, kad būtų maisto mano Namuose, ir taip mane išmėginkite, ­ sako Galybių VIEŠPATS. ­ Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu jus visokeriopa palaima.

*Norint gauti palaiminimą reikia mokėti auką (nebūtinai dešimtinę).

NT

Evangelija pagal Matą 4:18-22 (LBD)
Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų ­– metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo.
Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo.

Evangelija pagal Morkų 1:16-20 (LBD)
Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.
Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Evangelija pagal Luką 5:10 (LBD)
… O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi.

*Tai geri sekimo Jėzumi pavyzdžiai. Prieš tai gimtojo miesto vyrai bandė Jėzų nustumti nuo uolos (Lk 4:28-29).

Evangelija pagal Matą 7:13-14 (LBD)
Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.

Evangelija pagal Luką 13:22-24 (LBD)
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.

*Kaikurie interpretuotojai sako, kad čia minimas „siauras kelias“ ar „ankšti vartai“ nurodo į tikėjimą Jėzumi (Jn 10:4-10). Mano manymu tai tik dalis tiesos. Turi būti atgaila (Lk 13:1-5), tikėjimas (Lk 8:12).
*ESV vertime vietoje „platus kelias“ rašoma „lengvas kelias“, o vietoje „siauras kelias“ rašoma „sunkus kelias“. Tokiu atveju labiau tikėtina, kad čia kalbama apie šventą gyvenimo būdą.

Evangelija pagal Matą 9:37 (LBD)
Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža.

Evangelija pagal Matą 13:22 (LBD)
Pasėlys tarp erškėčių ­– tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.

Evangelija pagal Matą 19:16-29 (LBD)
Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.“ Tas paklausė: „Kokių?“ Jėzus atsakė: „Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį.“ Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“ Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane.“ Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto.

Tada Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę.“ Tai išgirdę, mokiniai labai sumišo ir klausė: „Tai kas galės būti išgelbėtas?“ Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima.“

Tada Petras jį paklausė: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.

*Čia minimas jaunuolis išsiskyrė iš kitų tuo, kad buvo turtingas. Iš jo reakcijos matome, kad turtai ir tas statusas, kurį jie duoda jam buvo labai brangu, brangiau net už pirmą įsakymą. Pasirodo, kad jis laikosi įsakymų ne iš visos širdies.
*Turtas nėra blogis. Blogis tai meilė pinigams. Blogai pasitikėti tuo kas regima, laikina, pavagiama, nyksta.
*Anksčiau buvo manoma, kad turtas tai Dievo palankumo ženklas (Įst. 28:1-14).

Evangelija pagal Matą 22:1-14 (LBD)
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves.’ Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.’ Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų.

Evangelija pagal Luką 14:15-35 (LBD)
Tai išgirdęs, vienas svečias jam tarė: „Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje!“ Jėzus atsiliepė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: ‘Ateikite, jau viskas surengta.’ Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo atsikalbinėti. Vienas jam tarė: ‘Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti.’ Vėl kitas sakė: ‘Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti.’ Trečias tarė: ‘Vedžiau, todėl negaliu atvykti.’
Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: ‘Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus.’ Tarnas ir vėl pranešė: ‘Šeimininke, kaip buvai liepęs, padaryta, bet dar yra vietos.’ Tada šeimininkas tarė tarnui: ‘Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, ­– nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių.’“

Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: ‘Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti.’

Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių karių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių?! Jei ne, tai, anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos.

Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.

Druska –­ geras daiktas. Bet jei druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui, o išberiama laukan. Kas turi ausis, teklauso!“

*Čia nuosavybė tai ne turtas, o nematomi saitai, kurie mus saisto su pasauliu. Tai mūsų geismai, pomėgiai, hobiai, prisirišimai.

Pirmas laiškas korintiečiams 13:11 (LBD)
Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška.


Moralas toks, kad vardan dangaus karalystės teks kaiko atsisakyti.

Susiję straipsniai:

Dievas išklauso teisiuosius
https://dzodis.com/2020/07/03/dievas-isklauso-teisiuosius/

Dievo tarnai nebegyvena sau
https://dzodis.com/2020/12/15/dievo-tarnai-nebegyvena-sau/

Dievas pareikalaus aukos
https://dzodis.com/2021/07/24/dievas-pareikalaus-aukos/

balti drabužiai tai geri darbai
https://dzodis.com/2021/07/27/balti-drabuziai-tai-geri-darbai/

nemylėkite pasaulio
https://dzodis.com/2021/11/15/nemylekite-pasaulio/


Va taip mano tėvų kartai buvo piešiama laimė:

(anksčiau paskolų nebuvo, reikėjo ilgai taupyti)
žiguliukas
žiguliukas žalias
žiguliukas juodas
žiguliukas juodas
žiguliukas raudonas

Va taip mano senelių kartai buvo piešiama laimė:


P.S.

Šį straipsnį parašiau, nes turiu pagundymą žvejybai. Kai tik susidomėdavau žvejyba, kur nors Feisbuke išmesdavo Biblijos eilutę „Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“.