Teisiesiems teko pakentėti:

Apaštalų darbai 4:18-22 (LBD)
Ir vėl juos pasišaukę, jie prisakė, kad šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė: „Spręskite patys, ar teisu Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo! Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję.“ Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Žmogui, kuris taip stebuklingai išgijo, buvo keturiasdešimt metų su viršum.

Pirmas laiškas korintiečiams 4:10-13 (LBD)
Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje. Mes silpni, o jūs stiprūs; jūs gerbiami, o mes nieku laikomi. Iki šios valandos badaujame ir trokštame, esame nuogi ir mušami, esame be pastogės ir vargstame, darbuodamiesi savo rankomis. Keikiami mes laiminame, persekiojami ištveriame, piktžodžiaujami maloniai atsakome. Iki šiol esame laikomi pasaulio sąšlavomis, visų atmatomis.

Laiškas hebrajams (žydams) 11:36-38 (LBD)
Dar kiti turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ar ožkenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose.

Kantrybė:

Izaijo knyga 53:7 (LBD)
Nors buvo žiauriai kankinamas,
jis pakluso ir burnos nepravėrė.
Kaip tyli ėriukas, vedamas pjauti,
kaip tyli avis kerpama,
taip jis nepratarė nė žodžio.

Apaštalų darbai 8:32-33 (LBD)
Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė:
Kaip avis jis buvo vedamas į pjovyklą,
ir kaip ėriukas, kuris tyli kerpamas,
jis neatvėrė savo lūpų.
Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas.
Kas apsakys jo giminę,
jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas?!

Evangelija pagal Matą 11:28-29 (LBD6)
Ateikite pas mane visi,
kurie vargstate ir esate prislėgti;
aš jus atgaivinsiu!
Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,
nes aš romus ir nuolankios širdies,

ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.

Evangelija pagal Matą 24:9-13 (LBD)
Paskui jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

Laiškas galatams 5:22-24 (LBD)
Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.

Antras laiškas Timotiejui 2:12 (LBD)
Jei ištversime, su juo ir karaliausime.
Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės,

Laiškas Titui 2:9-10 (LBD)
Kalbėk, kad vergai būtų visa kame klusnūs savo šeimininkams, stengtųsi jiems įtikti ir neprieštarauti, kad nevogtų, bet parodytų gražią visokeriopą ištikimybę, kad visu kuo puoštų mūsų Gelbėtojo Dievo mokymą.

Laiškas hebrajams (žydams) 6:11-12 (LBD)
Todėl mes trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą, idant ištobulintų viltį iki galo, kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir ištverme paveldi pažadus.

Petro pirmas laiškas 2:18-23 (LBD6)
Šeimynykščiai, su visa baime būkite klusnūs šeimininkams, ne tik geriems bei švelniems, bet ir įnoringiems. Tai malonė, jei kas, pažindamas Dievą, pakelia vargus, kuriuos nekaltai kenčia. Menka garbė, jei jūs kantrūs, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrūs, darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse. Juk jūs tam pašaukti, nes
ir Kristus kentėjo už jus,
palikdamas jums pavyzdį,
kad eitumėte jo pėdomis.
Jis nepadarė nuodėmės,
ir jo lūpose nerasta klastos.

Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo,
kentėdamas negrasino,
bet visa pavedė teisingajam Teisėjui.

Apreiškimas Jonui 13:5-10 (LBD6)
Žvėriui buvo duotas snukis didžiuotis ir piktžodžiauti ir duota galia taip daryti per keturiasdešimt du mėnesius. Ir jis, atvėręs nasrus, piktžodžiavo Dievui, niekino jo vardą, jo buveinę –­ tuos, kurie gyvena danguje. Jam buvo leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms. Jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai nuo pasaulio sutvėrimo neįrašyti nužudytojo Avinėlio gyvenimo knygoje. Kas turi ausis, teklauso:
Jei kas skirtas nelaisvei,
į nelaisvę ir eina.
O kam lemta žūti nuo kalavijo,
tas ir bus kalaviju nužudytas.

Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas!

Dievas pats padarys tvarką.

Psalmynas 110 (LBD)
1 Dovydo psalmė.
VIEŠPATS tarė mano viešpačiui:
„Sėskis mano dešinėje,
kol padėsiu tavo priešus tau po kojomis.“

2 VIEŠPATS išplės tavo galybės skeptrą nuo Siono:
„Valdyk tave supančius priešus!“
3 Tu buvai karališkai orus nuo savo gimimo dienos,
šventoji garbė lydėjo tave nuo įsčių,
nuo tavo jaunystės aušros.
4 VIEŠPATS prisiekė ir neatsižadės:
„Tu esi kunigas amžinai, kaip Melchizedekas.“
5 VIEŠPATS yra tavo dešinėje,
jis sutriuškins karalius savo įniršio dieną.
6 Jis teis tautas
ir pripildys mūšio lauką lavonų,
visoje žemėje nugalės karalius.
7 Savo žygyje jis [T.y. karalius.] atsigers iš upelio
ir pasistiprinęs nugalės.

Laiškas hebrajams (žydams) 1 (LBD)
13 Ar kuriam iš angelų jis yra kada nors pasakęs:
Sėskis mano dešinėje,
aš patiesiu tavo priešus
tarsi pakojį po tavo kojų?

14 Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?

Apaštalų darbai 1:6-7 (LBD)
Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia.

Teisiojo jėga tai Dievo apsauga.

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man:
‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.
Ne galybe, ne jėga,
bet mano Dvasia
, ­–
skelbia Galybių VIEŠPATS. –

Izaijo knyga 30:15 (LBD)
Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako:
„Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti;
ramybė ir pasitikėjimas ­– jūsų jėga.

Jeremijo knyga 4:30 (LBD6)
O tu, pasmerktoji pražūčiai,
ką tu manai, rengdamasi purpuru,
puošdamasi aukso puošmenomis,
dažydamasi savo akis?
Veltui gražiniesi!
Tavo meilužiai tave paniekina,
tavo gyvybės jie ieško!

*Meilužiai tai Izraelio sąjungininkai. Tai pasitikėjimas žmonėmis.

Barabas

Dalyvavimas politiniuose mitinguose galimai nedera su šiomis eilutėmis:

Apaštalų darbai 19:29-31 (LBD)
Sąmyšis apėmė visą miestą, ir visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą, pasigriebę Pauliaus palydovus, makedoniečius Gajų ir Aristarchą. Pauliaus, panūdusio įsimaišyti į minią, mokiniai neleido. Taip pat keli jo bičiuliai Azijos provincijos valdininkai per kitus prašė, kad jis neitų į teatrą.

Antras laiškas korintiečiams 5:18-20 (LBD)
O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“

Jokūbo laiškas 1:21 (LBD)
Todėl, atsižadėję bet kokios netyrybės bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas.

Jokūbo laiškas 3:17-18 (LBD)
Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi. O teisumo vaisius sėjamas ramybėje tiems, kurie neša ramybę.

Petro pirmas laiškas 2:1-3 (LBD)
Taigi, atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite dvasinio, neatmiešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganymui, jei esate patyrę, koks meilus yra Viešpats.

Žodis šventas reiškia atskirstas. Tai reiškia, kad nereikia purvintis pasauliu.

Laiškas romiečiams 6:22 (LBD)
O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį –­ amžinąjį gyvenimą.

Laiškas hebrajams (žydams) 12:14 (LBD)
Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.

Petro pirmas laiškas 1:15-17 (LBD6)
Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu, kaip parašyta: Būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip Tėvo šaukiatės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu.

Kantrybės reikalavimas tai filtras, kuris atsijoja kūniškus žmones, tokius kaip šie:

Laiškas romiečiams 3:13 (LBD)
Jų gerklė ­– atviras kapas;
savo liežuviais klastas jie raizgė,
gyvačių nuodai jų lūpose.

Antras laiškas Timotiejui 3:1-5 (LBD)
Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių!

Taip pat kaikuriuos kūniškus žmones atsijoja reikalavimas priklaupti prieš Dievo Sūnų. Taip yra tikriausiai todėl, kad Jis yra konkretus asmuo, žmogaus pavidalo. Dar ir dėl to, kad Evangelija pagonims atrodo kvailystė (1 Kor 1:23).

Biblija kalba apie tūkstantmetę karalystę. Kai kas neturi kantrybės, jiems norisi karaliauti jau dabar, todėl jie bando lįsti į valdžią. Tai yra kūniškų žmonių brukama klaidinga doktrina.

Jų laukia nesėkmė.

Jeremijo knyga 6:12 (LBD6)
12 Kitiems atiteks jų namai,
taip pat laukai ir žmonos,
kai aš pakelsiu ranką
prieš šio krašto gyventojus, ­– tai VIEŠPATIES žodis. –
<…>
16 Taip kalba VIEŠPATS:
„Stokitės ant kryžkelių ir pasižvalgykite!
Pasiklauskite senovės takų,
kur yra gerasis kelias!
Eikite juo ir rasite ramybę.
Bet jie atsakė: ‘Mes neisime juo!’
17 Daviau jums ir sargybinių:
‘Paklausykite rago garso!’
Bet jie atsakė: ‘Neklausysime!’
18 Todėl išgirskite, tautos,
ir žinok, bendrija, kas jų laukia!
19 Girdėk, žeme!
Šiai tautai štai siunčiu nelaimę,
jų pačių piktų pinklių vaisių,
nes jie neklausė mano žodžių,
atmetė mano Įstatymą.

Apreiškimas Jonui 13:7 (LBD6)
Jam buvo leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms.

Taip pat apsigauna tie, kas sako, kad Jėzaus karaliavimas jau vyksta (angl. Amillennialism, rus. Амилленаризм).

Man ilgametė jehovistė aiškino, kad antrasis Jėzaus atėjimas jau neva įvyko 1914-ais metais ir karaliavimas jau neva vyksta.


Susiję straipsniai:

koronavirusas
https://dzodis.com/2020/03/20/koronavirusas/

Dievas viską kontroliuoja
https://dzodis.com/2020/07/25/dievas-viska-kontroliuoja/

kuklumas, romumas, nuolankumas
https://dzodis.com/2020/08/29/kuklumas/

mes pašaukti į poilsį
https://dzodis.com/2021/06/22/mes-pasaukti-i-poilsi/

rugsėjo 23
https://dzodis.com/2021/09/23/rugsejo-23/

Lediajev’as & Co
https://dzodis.com/2021/12/12/lediajevas-co/


Mano liudijimas. Dabar tingiu jums vagims rašyti, gal vėliau parašysiu. Buvo istorija su priešo patiesimu man po kojomis mano įtikėjimo pradžioje. Manau tai buvo pranašiškas ženklas. Ir dar viena istorija buvo, kuomet mane padrąsino. Todėl žinau dar ir iš asmeninės patirties, kad Dievas pats padarys teismą.


Dar yra sekantis puslapis su visokiais video.


P.S.

Galvojau parašyti pasiaiškinimą dėl to, kad paskutiniu metu dažnai rašiau apie suspaudimą, nes kaikam ši tema nepatinka (pvz.: galimai Kastyčiui iš Ekklesia, Viktorijai iš Feisbuko). Tiesiog gavosi taip, kad dabar vyksta visokių įvykių, ženklų, pranašavimų šia tema, todėl ir rašau, nors man ši tema irgi nėra smagi. Tuo pačiu galvojau parašysiu, kad suspaudimuose reikalinga kantrybė. Pasirodo Aleksandr Sinickij iš Ukrainos savo pamokslu mane pralenkė, todėl šis straipsnis dėka jo cituojamų eilučių tapo kurkas turtingesnis.