ugnis iš dangaus

Ar mūsų planeta sudegs?

Kažkada labai daug laiko skyriau eschatologijai. Labai norėjau suprasti ateities įvykių eiliškumą. Ši Rašto vieta man buvo nesuprantama. Ji visiškai niekur netiko. Čia sakoma, kad žemė neva sudegs.

Girdėjau kaiką (konkrečiai David Middleton) aiškinant, kad čia neva kalbama apie įvykius po tūkstantmetės karalystės, bet man toks aiškinimas netinka. Kiti (konkrečiai Armageddon News) man aiškino, kad sudegs neva ne visa žemė, o tik dalis žemės (neva tik visokios arabijos, bet ne Izraelis).

Tokia painiava tikriausiai kyla dėl prasto vertimo. Suprantu, kad taip sakydamas galbūt griaunu kažkieno pasitikėjimą vertimais, bet deja yra kaip yra. Vertimai nėra tobuli. Šiai dienai labiausiai pasitikiu ESV vertimu, ne tik dėl šios vietos.

Petro antras laiškas 3 (LVK5, LBD6)
10 O Viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs, ir žemė su savo veikalais sudegs. 11 Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu, 12 kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos atėjimą, kai dangūs suirs liepsnose ir stichijos sutirps iš karščio! 13 Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas.

Antrasis Petro laiškas 3 (KB/TŽ7)
10 O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs. 11 Jeigu visa taip suirs, tai kaip reikėtų pasižymėti šventu elgesiu ir dievotumu jums, 12 laukiantiems ir skubinantiems Dievo dienos atėjimą, kai dangūs suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio! 13 Tačiau mes pagal Jo pažadą laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas.

Antrasis Petro laiškas 3 (DK2)
10 Bet Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį; kurioje dangūs praeis su dideliu triukšmu, ir elementai sutirps iš didelio karščio, taipogi žemė ir joje esantys darbai bus sudeginti. 11 Tad kadangi visa tai suirs, tai kokie jūs turėtumėte būti visokia šventa gyvensena ir dievotumu, 12 laukdami ir skubindamiesi atėjimui Dievo dienos, kurioje dangūs degdami suirs, ir elementai ištirps iš didelio karščio? 13 Tačiau pagal jo pažadą laukiame naujų dangų ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas.

2 Peter 3 (ESV)
10 But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies[* Or elements; also verse 12] will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed.[* Greek found; some manuscripts will be burned up] 11 Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, 12 waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn! 13 But according to his promise we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells.

*ESV vertimas tai tęsinys šių vertimų: William Tyndale’s New Testament (1526), KJV (1611), RV (1885), ASV (1901), RSV (1952, 1971).

2 Petro 3 (mano vertimas pagal ESV)
10 O Viešpaties diena ateis kaip vagis ir tuomet dangūs praeis su ūžesiu, dangaus kūnai bus sudeginti ir sutirps, o žemė ir darbai padaryti joje bus atskleisti (* gr. bus surasti). 11 Jeigu visi šie dalykai turės sutirpti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir dievotumu, 12 laukiant ir skubinant Dievo dienos atėjimą, dėl kurios dangūs bus padegti ir sutirps, ir dangaus kūnai išsilydys bedegdami! 13 Tačiau pagal jo pažadą mes laukiame naujų dangų ir naujos žemės, kuriuose gyvuoja teisumas.

Pasirodo, kad čia visai nesakoma, kad mūsų planeta bus sudeginta. Sudegs galbūt žvaigždės, o galbūt tik kaikurie meteoritai su visokiais žemės palydovais.


tvarumas

Tvarumas.

Kažkada girdėjau kaip vienas žmogelis paskambinęs į Lietuvos valstybinį radiją aiškino, kad nereikia pergyventi dėl mūsų planetos taršos, nes Biblijoje parašyta, kad bus sukurta nauja žemė. Tad pasirodo nuo šios Rašto vietos aiškinimo gali priklausyti požiūris į taip vadinamą „tvarumą“ – tai toks naujas keistas žodis, dabar itin madingas, tai vertimas angliškam žodžiui „sustainability“. Tvarumo sąvoka reiškia – turėti kuo mažesnį poveikį aplinkai.

Apreiškimas Jonui 11:18 (LBD6)
Tautos įširdo, tačiau atėjo tavo rūstybės laikas,
metas teisti mirusius
ir atsilyginti savo tarnams, pranašams ir šventiesiems,
ir visiems bijantiems tavojo vardo,
mažiems ir dideliems,
ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę.

*Nežinia apie kokį čia žemės niokojimą kalba. Galbūt apie nuodėmes, kurios užtraukia prakeiksmą. Galbūt apie karus. Galbūt aplamai apie žemės niokojimą.


Su Jėzaus atėjimu ši žemė bus perkeista.

Rašto aiškintojai diskutavo: ar Naujasis Testamentas sako, kad šis kosmosas bus sunaikintas ir vietoje jo bus sukurta nauja visata, ar šis kosmosas kartu su žeme bus perkeistas. Labiau tikėtinas pastarasis variantas, nes:

  1. Nors kaikurie 2 Pt 3 vertimai sako: „žemė … sudegs“, nes kaikuriuose graikiškuose rankraščiuose taip parašyta, bet seniausiuose ir patikimiausiuose graikiškuose rankraščiuose parašyta: „bus surasti“. Tad 2 Pt 3 nekalba apie žemės sunaikinimą.
  2. Rom 8:18-25
  3. Senajame Testamente daug pranašaujama apie žemės atnaujinimą.
  4. Kristaus prisikėlęs kūnas yra jo žemiško kūno tęsinys.
  5. Kristaus prisikėlęs kūnas yra pavyzdys krikščionių būsimo prisikėlimo (1 Kor 15:12-58).

Dievas visados atnaujina dalį savo kūrinijos, kuri susijungia su nuodėme, užuot viską sunaikindamas ir perkurdamas iš naujo.

Apreiškimas Jonui 16:20 (LBD6)
Ir pabėgo visos salos, ir nebeliko kalnų.

Yra skirtingų aiškinimų, tad tiksliai neaišku kada bus žemės atnaujinimas. Vieni sako, kad su Jėzaus atėjimu, kiti sako, kad po tūkstantmečio.


Nauja žemė bus po tūkstantmečio.

Evangelija pagal Morkų 13:31 (LBD6)
Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

Apreiškimas Jonui 21:1 (LBD6)
Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą ­– naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo.“
O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Ir sako: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri.“