2022.03.03 [EN]

Amerikonas, pastoriaujantis Ukrainoje, Kyjive.

Antras laiškas korintiečiams 4:8-12 (LBD)
Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti; mes svyruojame, bet nenusimename. Mes persekiojami, bet neapleisti; mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums, gyviesiems, dėl Jėzaus nuolat gresia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Šitaip mumyse veikia mirtis, o jumyse gyvybė.

Jis sako, kad Ukrainos žmonės turi daug giminių Rusijoje. Tai giminingos tautos.

Žmonės norėtų palikti šalį ir taip apsaugoti savo šeimas, bet vyrams neleidžiama išvykti iš šalies (dėl priverstinio šaukimo į karinę tarnybą). Kaikam nesinori tokiu būdu skaldyti šeimos, todėl pasilieka kartu, karo pavojuje.


2022.03.07 [EN]

Pamokslininkas iš Puerto Riko.

Antrasis laiškas Timotiejui 2:4 (KB)
Nė vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam.

Sako, kad žiniasklaida mumis manipuliuoja.

Mes nepriklausome šiam pasauliui.


2022.03.08

Laiškas Romiečiams 9 (KB)
14 Ką gi pasakysime? Gal Dievas neteisingai daro? Jokiu būdu!
15 Jis Mozei kalba: „Aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti, ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti“.
16 Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo.
17 Juk Raštas faraonui sako: „Aš iškėliau tave, kad parodyčiau savo jėgą tau ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje“.
18 Vadinasi, ko Jis nori, to pasigaili, ir kurį nori, tą užkietina.
19 Gal man pasakysi: „O už ką tada Jis kaltina? Kas gi galėtų atsispirti Jo valiai?“
20 Ak, žmogau! Kas gi, tiesą sakant, tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? Argi dirbinys klausia meistro: „Kodėl mane tokį padarei?“
21 Ar puodžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą garbingam panaudojimui, o kitą negarbingam?
22 O jeigu Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir apreikšti savo jėgą, didžiu kantrumu pakentė pražūčiai nužiestus rūstybės indus,
23 kad apreikštų ir savo šlovės turtus gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė šlovei, –
24 ir mus pašaukė ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių?
25 Jis kalba per Ozėją: „Ne savo tautą pavadinsiu savąja tauta ir nemylimą – mylima.


2022.03.13

Laiškas Romiečiams 11 (KB)
33 O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami Jo teismai ir nesusekami Jo keliai!
34 „Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo Jo patarėju?“
35 „Arba kas Jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta?“

Patarlių knyga 21 (KB)
1 Karaliaus širdis Viešpaties rankoje kaip vandens srovės; Jis ją pasuka, kur nori.


2022.03.13 [RU]

Pastorius Jurij Stognienko (rus. Юрий Стогниенко) iš Ukrainos, Čerkasi (angl. Cherkasy) miesto.

Samuelio antra knyga 24:10-14 (LBD)
Bet vėliau Dovydą apėmė širdgėla dėl to, kad jis buvo skaičiavęs žmones. Dovydas kreipėsi į VIEŠPATĮ: „Tai darydamas, VIEŠPATIE, sunkiai nusidėjau. Maldauju atleisti savo tarno kaltę, nes pasielgiau labai kvailai.“ Kitą rytą, Dovydui atsikėlus, Dovydo regėtoją pranašą Gadą pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Eik ir pasakyk Dovydui: ‘Taip kalbėjo VIEŠPATS. Siūlau tau tris dalykus, pasirink vieną iš jų, ir juo tave ištiksiu.“ Tad Gadas atėjo pas Dovydą ir pasakė. Klausė jo: „Ar ištiks tave septynerių metų badas tavo krašte? Ar būsi bėglys nuo priešų, tris mėnesius jiems tave persekiojant? Ar bus trijų dienų maras tavo krašte? Dabar apsvarstyk ir nuspręsk, kokį atsakymą turiu duoti mane siuntusiam.“ Tada Dovydas tarė Gadui: „Man labai skaudu! Pulkime į VIEŠPATIES rankas, nes didis jo gailestingumas; į žmonių rankas aš nepulsiu.“

*Dovydas nesirinko karo.

Laiškas romiečiams 8:28 (LBD)
Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.

Sako:

  • reikia saugoti savo širdį, reikia išsaugoti savo širdį švarią; nesikeikti; nepasiduoti pykčiui; nereikia kaltinti visų tam tikros tautybės žmonių (rusų), nes šalyje yra visokių žmonių
  • skirtingiems žmonėms yra skirtingi likimai ir pareigos; reikia asmeninio vedimo tam, kad žinotum ką tau reikia daryti
  • Dievą mylintiems viskas išeina į gerą – pvz. kažkur dingo koronavirusas
dingo koronavirusas

2022.03.13

Michail Kuksa (rus. Михаил Кукса) iš Ukrainos.


2022.03.14

Psalmė 91
nuoroda


2022.03.15 ryte burto keliu atverčiau skaityti šias eilutes.

Psalmynas 107:33-34 (LBD)
Jis pavertė upes dykuma,
vandens šaltinius ­– išdžiūvusia žeme,
vešlų kraštą –­ druskingais pelkynais
dėl jo gyventojų nedorumo.


2022.03.17

Evangelija pagal Matą 24:6 (KB)
Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas.


2022.03.18 [EN]

Pranašė siūlo nustoti nerimauti dėl pasaulinio karo galimybės, nes karas vyksta jau dabar, jis nematomas, tai dvasinis karas dėl žmonių sielų.