Šiuo metu Rusijos ir Ukrainos kariniame konflikte yra labai daug manipuliavimo vaikų korta. Manipuliatoriai mini kenčiančius vaikus. Dažniausiai jie tai daro ne todėl, kad jiems rūpėtų vaikai, o tam, kad galėtų apjuodinti priešą. Tai akcentuodami jie siekia iššaukti pasipiktinimą. Kai yra pasipiktinimas, tuomet nurodoma į kaltininką. Rezultate žmonėse atsiranda nepasitenkinimas teisingumo tariama stoka, žmonėms tai pradeda atrodyti kaip neteisybė – neva gyvenimas neteisingas, jeigu būtų Dievas, tai taip nebūtų, vaikai nekentėtų, nes jie neva nekalti.

Čečėnai įvaldė viešųjų ryšių (piarinimosi) filmuojantis su vaikais techniką – jie filmuojasi kaip dalina vaikams maisto davinius, žaislus, gabena iš rūsio į laisvę ar ligoninę, paskui prašo padėkoti už tai Kadyrovui. Anna-news irgi vaikų gelbėjimo filmuotojai.

Tiek Rusija, tiek Ukraina, netgi Lietuva yra postsovietinės šalys. Bolševikai kūrė naujo tipo žmogų – tarybinį žmogų. Jie buvo ateistai, bedieviai. Jie darė didelį socialinį eksperimentą. Tas komunistinis režimas tikėjo, kad žmogų reikia perauklėti, indoktrinuoti, nulipdyti nuo nulio, ištrinti istoriją. Jie nuoširdžiai tikėjo, kad vaikai nekalti (pavyzdys ČIA), o jei vaikas negerai elgiasi, tai neva kaltas blogas mokymas. Paradoksas tai, kad šia pasaulėžiūra apkrėsti net ir tie, kas nekenčia sovietų, tiesiog jie dar nežino, kad jie yra indoktrinuoti.

Plius mūsų laikais dar yra humanizmas. Yra instagramerių karta, kurie nematę vargo. Yra „vaikų teisės“.

Žmonės net angelus paišo kaip vaikučius angeliukus, nors niekur Biblijoje nerasi angelo vaiko.

Biblijoje nesimato, kad vaikai būtų kažkaip išaukštinti kaip nekalti. Vaikai yra tąsa savo protėvių. Vaikai gauna palaiminimus ir prakeikimus pagal jų tėvų ir protėvių darbus.


Susiję straipsniai:

nusidėjėlių vaikai paveldi prakeikimą
https://dzodis.com/2020/05/09/nusidejeliu-vaikai-paveldi-prakeikima/

pavainikio prakeiksmas
https://dzodis.com/2020/07/15/pavainikio-prakeiksmas/


Skaičių knyga 16:32-33 (LBD)
Žemė pravėrė savo burną ir prarijo juos drauge su šeimomis –­ visa, kas priklausė Korachui, ir jų nuosavybę. Su viskuo, kas jiems priklausė, jie nugrimzdo gyvi į Šeolą. Žemė apdengė juos, ir jie pražuvo iš bendrijos.

Kunigų knyga 26:27-29 (LBD)
Jei, to nepaisydami, manęs neklausysite, bet vis spirsitės prieš mane, spirsiuos ir aš ant jūsų įpykęs: nubausiu savo ruožtu jus septyneriopai už jūsų nuodėmes. Valgysite kūnus savo sūnų, valgysite kūnus savo dukterų.

Pakartoto Įstatymo knyga 28:53-55 (LBD)
Beviltiškai skursdamas dėl priešo apgulos, valgysi savo įsčių vaisių ­– kūną savo sūnų ir dukterų, kuriuos VIEŠPATS, tavo Dievas, yra tau davęs. Net švelniausias ir lepiausias iš jūsų vyrų pavydės savo paties broliui, mylimai žmonai ir kitiems vaikams bet kokio gabalo savo vaikų mėsos, kurią pats valgys, kai nebus likę nieko kito, beviltiškai skurstant visiems tavo miestams dėl priešo apgulos.

Karalių antra knyga 6:24-29 (LBD)
Praėjus šiek tiek laiko, Aramo karalius Ben Hadadas pašaukė prie ginklų visą savo kariuomenę ir, nužygiavęs į Samariją, apgulė ją. Kadangi apgula užsitęsė, Samarijoje kilo toks nuožmus badas, kad asilo galva buvo parduodama už aštuoniasdešimt sidabro šekelių, o ketvirtis kabo balandžio išmatų –­ už penkis sidabro šekelius. Kartą, karaliui vaikščiojant ant miesto sienos, viena moteris sušuko jam: „Gelbėk, mano viešpatie karaliau!“ ­– „Neprašyk manęs! ­– atkirto jis. ­– VIEŠPATS tau tepadeda! Iš kurgi aš galiu tau pagalbos imti? Nuo klojimo aslos ar iš vynuogių spaudyklos?“ Vis dėlto karalius jos paklausė: „O kas tave slegia?“ Ji atsakė: „Moteris man sakė: ‘Duok savo sūnų. Šiandien jį suvalgysime, o rytoj valgysime mano sūnų.’ Taigi išvirėme mano sūnų ir suvalgėme. Kitą dieną aš jai sakiau: ‘Duok savo sūnų, ir suvalgykime jį.’ Bet ji savo sūnų paslėpė.“

Jeremijo knyga 19:9 (LBD)
Priversiu juos maitintis jų sūnų ir dukterų kūnais. Taip! Jie maitinsis ir vieni kitų kūnais, verčiami nuožmios apgulos, kuria uždarys juos mieste priešai ir visi kiti, norintys juos sunaikinti.’

Samuelio pirma knyga 15:1-3 (LBD)
Samuelis tarė Sauliui: „Mane VIEŠPATS siuntė patepti tave savo tautos Izraelio karaliumi. Todėl dabar klausykis VIEŠPATIES žodžių! Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: ‘Aš bausiu Amaleką už tai, ką jis padarė Izraeliui, jam einant iš Egipto, užpuolęs jį kelyje. Dabar eik, pulk jį ir skirk sunaikinti visa, kas jam priklauso. Nesigailėk nė vieno, užmušk vyrus ir moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius ir avis, kupranugarius ir asilus.’“

Samuelio pirma knyga 15:7-8 (LBD)
Saulius sutriuškino amalekiečius nuo Havilos iki pat Šūro į rytus nuo Egipto. Amaleko karalių Agagą paėmė gyvą į nelaisvę, bet visus žmones skyrė sunaikinti kalaviju.

Ezros (Ezdro) knyga 10 (LBD)
10 Tada kunigas Ezra pakilo ir kreipėsi į juos: „Jūs nusižengėte, vesdami svetimtautes moteris, ir padidinote Izraelio kaltę. 11 Tad dabar pašlovinkite VIEŠPATĮ, savo protėvių Dievą, ir vykdykite jo valią: atsiskirkite nuo krašto tautų ir nuo svetimtaučių žmonų.“
12 Atsakydama visa sueiga garsiai šaukė: „Taip! Mes turime daryti, kaip tu sakai.
<…>
14 … kad būtų nugręžtas nuo mūsų degantis Dievo pyktis už šią nuodėmę.“
<…>
19 jie davė žodį, kad pavarys savo žmonas ir, išpažindami savo kaltę, jai išpirkti atnašavo po aviną iš kaimenės;
<…>
44 Visi jie buvo vedę svetimtautes moteris, bet pavarė ir jas, ir jų vaikus.

Psalmynas 137:8-9 (LBD)
Dukterie Babilonija, griovike!
Laimingi bus, kurie atmokės tau
už mums padarytą pikta!
Laimingi, kurie paims tavo mažylius
ir tėkš juos į uolą!