2022.03.29

Ką veikti krikščioniui:

  • laimėti sielas
  • šventėti; augti; panašėti į Kristaus atvaizdą
  • džiaugtis; dėkoti

Jeremijo pranašystė 29:11 (KB)
Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, – sako Viešpats. – Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Ekleziasto knyga 9:7-10 (KB)
Valgyk linksmas savo duoną, gerai nusiteikęs, gerk vyną, nes Dievas dabar priima tavo darbus. Tebūna tavo drabužiai visados balti ir tegul netrūksta tavo galvai aliejaus. Džiaukis gyvenimu, kurį tau Dievas davė, kartu su žmona, kurią myli. Tokia yra tavo gyvenimo dalis šiame pasaulyje. Ką gali, daryk dabar, nes kape, į kurį eisi, nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties.

Laiškas Filipiečiams 2:13-16 (KB)
nes tai Dievas, veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui dirbęs.

Jeremijo pranašystė 29:7 (KB)
Siekite gerovės miestui, į kurį jus ištrėmiau, melskitės už jį, nes jo gerovėje ir jūs turėsite ramybę.

Evangelija pagal Luką 10:20 (KB)
Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“.

Jeremijo pranašystė 15:16 (KB)
Tavo žodžiais maitinuosi. Tavo žodis džiugina mane, jis yra mano širdies linksmybė; aš vadinuosi Tavo vardu, Viešpatie, kareivijų Dieve!

Laiškas Romiečiams 8:35 (KB)
Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? ar nelaimė? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas?

Psalmių knyga 16:11 (KB)
Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – malonumai per amžius.

Laiškas Hebrajams 4:1-3 (KB)
Todėl, kol tebegalioja pažadas įeiti į Jo poilsį, bijokime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Mums, kaip ir jiems, buvo paskelbta Evangelija. Bet išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes nebuvo sujungtas su girdėjusiųjų tikėjimu. O mes, įtikėjusieji, einame į tą poilsį, kaip Jo pasakyta: „Aš prisiekiau savo rūstybėje: ‘Jie neįeis į mano poilsį’ „, nors darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo.

Patarlių knyga 13:13 (KB)
Kas niekina žodį, pats save naikina, o kas bijo įsakymų, tam bus atlyginta.

Patarlių knyga 30:5 (KB)
Kiekvienas Dievo žodis yra tyras; Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki.

Psalmių knyga 119:140 (KB)
Tavo žodis yra visiškai tyras, jį Tavo tarnas brangina.


Susiję straipsniai:

kompromisas su nuodėme pavagia džiaugsmą
https://dzodis.com/2019/10/06/kompromisas-su-nuodeme-pavagia-dziaugsma/