Tikėjimo kelionės pradžioje gali užklupti audra, kai prieš tave sukyla visa tamsa, nes krikštu (o tiksliau pasišventimu), galbūt pats to pilnai nesuvokdamas, tu paskelbei jai karą.

Siracido knyga 4 (LBD6)
11 Išmintis moko savo vaikus
ir rūpinasi tais, kurie jos ieško.
<…>
17 Iš pradžių ji veda žmogų vingiuotais takais,
neša jam baimę ir baikštumą,
vargina savo drausme
ir bando savo įsakais,
kad jo širdis visiškai ja pasitikėtų.

18 Tada užveda jį vėl ant tiesaus tako,
atneša jam laimę
ir apreiškia savo paslaptis.
19 Bet jei jis nueina klaidingu keliu,
ji palieka jį ir atiduoda pražūčiai.

Evangelija pagal Matą 8:23-27 (LBD6)
Jėzus įlipo į valtį, ir mokiniai paskui jį. Ir štai ežere pakilo tokia smarki audra [Pažod.: „drebėjimas“.], kad bangos sėmė valtį. O jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk, žūvame!“ Jis jiems tarė: „Ko jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso?“

Audros metu pamatai, kad nėra kuo daugiau pasitikėti kaip tiktai Dievu.

Psalmynas 46 (LBD6)
2 Dievas –­ mūsų prieglauda ir stiprybė,
visada artima pagalba varguose.
3 Todėl nebijome, nors žemė sverdėtų,
nors kalnai griūtų į jūrų gelmę,
4 net jei jų vandenys šėltų ir putotų,
kalnai drebėtų nuo jų šėlsmo. Sela.

Psalmynas 91 (LBD6)
1 Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,
pasilieka Visagalio pavėsy.
2 Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,
mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3 Juk tai jis
išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos
ir nuo mirtį nešančio maro.
4 Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, ­–
po jo sparnais rasi prieglaudą.
Jo ištikimybė –­ dengiantis skydas.

Paskui pamatai, kad tavo priešai yra panaudojami tavo naudai. Jie patys to net nežino. Dažniausiai jie panaudojami kaip įspėjimas, kad ta vieta ar tas kelias nėra geras.

Laiškas romiečiams 8:28 (LBD6)
Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.

Susidūrus su kažkokia nesėkme natūrali reakcija – pasipiktinimas, galbūt keiksmažodis. Taip neturėtų būti, nes tikinčiam viskas į gerą. Tai Dievo apsauga nuo blogo pasirinkimo, bet senasis žmogus vis dar nori piktintis, o turėtume išmokti gyventi pasitikėdami, kad taip tikriausiai bus geriau.

Psalmynas 1 (LBD6)
3 Jis lyg medis,
pasodintas prie tekančio vandens,
duodantis vaisių laikui atėjus,
o jo lapai nevysta.
Kad ir ką jis darytų, jam sekasi.

Kai išmoksti būti vedamas Dievo per ženklus (gyvenimiškas aplinkybes), tuomet pamatai, kad pasaulis yra tobulas. Tuomet matai stebuklus ir stebiesi kaip tobulai viskas sudėliota. Tuomet geriau suvoki žodžius: Dievas viską kontroliuoja, „išankstinis nustatymas“.

Psalmių knyga 73:23-24 (KB/TŽ7)
Tačiau aš nuolat esu su Tavimi, Tu laikai nutvėręs mano dešinę ranką. Tu vesi mane savo patarimu ir galiausiai paimsi į šlovę.

Patarlių knyga 3:5-7 (LBD6)
Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU
ir nesiremk vien savo įžvalga.
Pripažink jį visur, kad ir ką darytum,
ir jis ištiesins tavo kelius.
Nebūk išmintingas tik savo paties akyse;
pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir venk pikta.

Jeigu vaikščiosi Dievo valioje, tai nereikės pačiam kerštauti. Už tau padarytą skriaudą bus atlyginta prakeiksmu (nelaime). Tai įvyks savaime, tuo nereikia rūpintis, to net nebūtina melsti. Tai ilgai neužtruks, tai nebus po mirties. Mes, gyvendami senojo žmogaus įpročiais, norime atkeršyti patys, bet verčiau turėtume pasilikti Dievo poilsyje.

Išėjimo knyga 14:14 (LBD6)
Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite.“

Išėjimo knyga 23:20-22 (LBD6)
Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą. Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visa, ką sakau, aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų.

Psalmynas 34:8 (LBD6)
VIEŠPATIES angelas saugo tuos,
kurie jo pagarbiai bijo, ir juos gelbsti.

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man:
‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.
Ne galybe, ne jėga,
bet mano Dvasia, ­–
skelbia Galybių VIEŠPATS. –

Evangelija pagal Matą 5:5 (LBD6)
Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

Ramybė ateina iš pasitikėjimo Dievu.

Izaijo pranašystė 26:3 (DK2)
Tu išsaugosi tobulą ramybę tam, kurio mintys pasilieka su tavimi; nes jis pasitiki tavimi.

Izaijo pranašystė 30:15 (KB/TŽ7)
Taip sako Viešpats, Izraelio Šventasis: „Jei atsigręšite ir nusiraminsite, būsite išgelbėti. Ramume ir pasitikėjime yra jūsų stiprybė“. Bet jūs nenorite.

pasitikėjimas ir ramybė

Šventosios Dvasios artumo pojūtis tai ramybė ir vidinis džiaugsmas (pozityvus užsipildymas, pasitenkinimas).

Laiškas romiečiams 14:17 (LBD6)
Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.