planetos

ST

Antroji Kronikų knyga 16:9 (KB)
… Viešpaties akys stebi visą žemę, kad parodytų savo galią dėl tų, kurių širdis yra tobula prieš Jį. …

Jobo knyga 7 (LBD)
17 Kas tas žmogus, kad jį taip aukštini?
Kodėl kreipi į jį dėmesį!
18 Kasdien jį lankai,
kiekvieną akimirką jį bandai!
19 Kiek ilgai nenuleisi akių nuo manęs
ir neatstosi,
kol nurysiu seiles?

Psalmynas 8 (LBD)
4 Kai pažvelgiu į tavo dangų,
tavo rankų darbą,
į mėnulį ir žvaigždes,
kurias tu pritvirtinai,
5 kas tas žmogus, kad jį atmeni,
kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi?
6 Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save [Arba: „dangiškąsias būtybes“.],
apvainikavai garbe ir didybe.
7 Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku,
padėjai visa prie jo kojų:
8 avis ir jaučius visus aliai vieno
ir laukinius gyvulius,
9 padangių paukščius bei jūros žuvis
ir visa, kas tik keliauja jūrų takais.
10 VIEŠPATIE, mano Dieve,
koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!

Psalmynas 144 (LBD)
3 VIEŠPATIE, kas tas žmogus, kad tu juo rūpiniesi,
tas mirtingasis, kad kreipi į jį dėmesį?
4 Žmogus – tarsi vėjo dvelktelėjimas,
jo dienos – tarsi dingstantis šešėlis.

Siracido knyga 16 (LBD)
12 Didelis jo gailestingumas,
kaip ir jo bausmės rykštė;
jis teisia kiekvieną žmogų pagal jo darbus.
<…>
17 Nesakyk: „Pasislėpsiu nuo Viešpaties.
Kas danguje apie mane pagalvos?
Tarp tokios daugybės žmonių nebūsiu pastebėtas,
nes kas aš beribėje kūrinijoje?
18 Štai dangus ir dangaus aukštybės,
bedugnė ir žemė dreba jam lankantis.
19 Patys kalnai ir žemės pamatai,
vos jam pažvelgus, virpa ir dreba.
20 Apie mane jis nepagalvos.
Kas rūpinsis manimi?
21 Jei nusidedu, jokia akis manęs nemato;
jei visiškai slapta būnu neištikimas,
kas apie tai sužinos?
22 Kas jam pasako apie teisius darbus
ir ko aš galiu už juos tikėtis laikydamasis įsakymo?“
23 Tai mintys žmogaus, neturinčio supratimo;
neprotingas ir paklydęs žmogus galvoja kvailai.

Siracido knyga 17 (LBD)
15 Jų keliai visada jam žinomi;
nuo jo akių jie negali pasislėpti.
<…>
19 Visi jų darbai jam aiškūs kaip saulė,
ir jo akys nuolat stebi jų kelius.
<…>
32 Dievui atsakingos dangaus aukštybių galybės,
o mirtingieji – vien dulkės ir pelenai.

Izaijo pranašystė 41:14 (KB)
Nebijok, tu kirmėle Jokūbai, jūs Izraelio žmonės! Aš padėsiu tau“, – sako Viešpats, tavo atpirkėjas, Izraelio Šventasis.

Izaijo knyga 56:3 (LBD)
Svetimšalis, atėjęs pas VIEŠPATĮ, tenesako:
„VIEŠPATS tikrai išskirs mane iš savo tautos“.
Eunuchas tenekalba: „Štai aš – medis nudžiūvėlis“.

NT

Evangelija pagal Joną 3:16 (LBD)
Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Laiškas romiečiams 5:8 (LBD)
O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai.


Susiję straipsniai:

Dievas viską kontroliuoja
https://dzodis.com/2020/07/25/dievas-viska-kontroliuoja/

Dievas yra mylintis
https://dzodis.com/2021/10/25/dievas-yra-mylintis/