Šiam straipsniui tinkami pavadinimai:
tušti pažadai, saldžiažodžiavimas, pataikavimas, netikra viltis, saldi apgaulė.


Jeremijo knyga 6:14 (LBD6)
Dukters, mano tautos, žaizdas jie tik apgydo,
kartodami:
‘Viskas gerai! Viskas gerai!’ –
nors nėra gerai.

Jeremijo pranašystė 6:14 (KB/TŽ7)
Jie gydo mano tautos žaizdas tik paviršutiniškai, sakydami: ‘Taika! Taika!’ Tačiau taikos nėra.

Ezechielio knyga 13:10 (LBD6)
Juk jie suklaidino mano tautą sakydami: ‘Taika’, kai nėra taikos. …

Ezechielio pranašystė 13:10 (KB/TŽ7)
Jie suvedžiojo mano tautą, sakydami: ‘Taika’, kai tuo tarpu nebuvo taikos. …

Michėjo knyga 2:11 (LBD6)
Jei kas nors vaikštinėtų,
pūsdamas miglą į akis bei skelbdamas melus,
ir sakytų: „Pranašausiu jums
apie vyną ir svaigųjį gėrimą“, –
tokiu pranašu džiaugtųsi ši tauta.

Michėjo pranašystė 2:11 (KB/TŽ7)
Jei kas meluotų ir pataikautų, kalbėdamas apie vyną ir stiprius gėrimus, tas būtų priimtinas pranašas šitiems žmonėms!

rožiniai akiniai

Ezechielio knyga 13:3 (LBD6)
„Vargas kvailiesiems pranašams, kurie remiasi savo pačių dvasios užgaidomis, neturėję regėjimo!

Ezechielio pranašystė 13:3 (KB/TŽ7)
Taip sako Viešpats: ‘Vargas kvailiems pranašams, sekantiems savo pačių dvasia ir nieko nemačiusiems.

Ezechielio knyga 13:17 (LBD6)
„Žmogau, atsuk veidą ir į savo tautos dukteris, pranašaujančias savo vaizduotės norus, pranašauk joms ir

Ezechielio pranašystė 13:17 (KB/TŽ7)
Tu, žmogaus sūnau, atsisuk į tautos dukteris, kurios pranašauja iš savo širdžių ir pranašauk prieš jas.

Charizmatų bažnyčiose galima pamatyti kaip kažkas, kas dedasi pranašu kalba savo pačių fantazijas, gerus palinkėjimus, gražbylystes, tai vadindamas pranašyste. Tai tušti žodžiai. Tai melai. Kai kas tai netgi vadina būrimu. Pavyzdys kaip tai atrodo tarkim ČIA.

cukraus vata

Patarlių knyga 13:12 (LBD6)
Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.

Patarlių knyga 13:12 (KB/TŽ7)
Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį; patenkintas troškimas – gyvybės medis.

Patarlių knyga 25:14 (LBD6)
Kaip debesys ir vėjas, kurie neatneša lietaus,
yra žmogus, kuris pažada dovaną, bet jos neduoda.

Patarlių knyga 25:14 (KB/TŽ7)
Kas giriasi tuo, ko nepadarė, yra kaip debesys ir vėjai be lietaus.

Sekmininkų bažnyčiose girdime maldas: „Jėzaus vardu įsakau tą ir tą“, bet jos nesipildo. Klausimas: kokį liudijimą tie žmonės duoda kitiems? Gal tai, kad Dievo nėra? Gal tai, kad Jėzus išgalvotas? O ką turėtų mąstyti pašalietis kai taip daro viltį praradusi žliumbianti moteris?

burtų lazdelė

Evangelija pagal Matą 23:14 (LBD6)
Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jus suryjate našlių namus, kalbėdami ilgas maldas; todėl būsite itin rūsčiai teisiami!

Evangelija pagal Matą 23:14 (KB/TŽ7)
Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs suryjate našlių namus ir dedatės kalbą ilgas maldas, todėl gausite dar didesnį pasmerkimą.

placebo

Petro pirmas laiškas 2:4-8 (LBD6)
Ženkite prie jo, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl Rašte pasakyta:
Štai dedu Sione kertinį akmenį,
brangų rinktinį akmenį;
kas tiki jį, nebus sugėdintas.

Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems
tasai statytojų atmestasis akmuo
tapo kertiniu akmeniu,
suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola.

Jie suklumpa, neklausydami žodžio; tam jie ir skirti.

Populiaru manyti, kad Jėzus suklupimo akmeniu yra tiktai izraelitams.

Mūsų dienomis Jėzus taipogi daug kam gali būti suklupimo akmuo dėl neteisingos doktrinos. Kai mokoma hyper malonė, tuomet Jėzus tampa suklupimo akmeniu, nes klaidingai įsivaizduojama, kad Jėzaus kraujas suteikia laisvę gyventi kaip nori, bet juk taip nėra (Heb 10:26-29).

Žodis tikėti neturėtų būti sinonimu žodžiui žinoti, į šį žodį įeina paklusnumas. Tikėti reiškia kasdien gyventi pagal tą mokymą, šiuo atveju pagal Jėzaus mokymą. Vien tikėjimo išpažinimo nepakanka (Lk 6:46-49; Lk 13:22-30).

Jėzus hipis

Psalmynas 12:3 (LBD6)
Visi meluoja, kaimynas kaimynui kalba
pataikūnėmis lūpomis ir veidmaine širdimi.

Psalmių knyga 12:2 (KB/TŽ7)
Jie vienas kitam kalba tuštybes, lūpomis pataikauja ir kalba klastinga širdimi.

Patarlių knyga 26:28 (LBD6)
Melagingas liežuvis nekenčia savo aukų,
o pataikaujanti burna veda į pražūtį.

Patarlių knyga 26:28 (KB/TŽ7)
Meluojantis liežuvis nekenčia tų, kurie nuo jo nukenčia. Pataikaujanti burna sukelia pražūtį.

Laiškas romiečiams 16:18 (LBD6)
Tokie žmonės tarnauja ne mūsų Viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis.

Laiškas Romiečiams 16:18 (KB/TŽ7)
Tokie žmonės netarnauja mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastųjų širdis.

melas veda į pražūtį

Taip atrodo tuščių pažadų dalijimas:

https://www.tiktok.com/@kristenhanby123/video/7046409946090458373

Tušti pažadai priveda prie nusivylimo.


Susiję straipsniai:

netikri pranašai pranašauja savo pačių fantazijas
https://dzodis.com/2020/12/30/netikri-pranasai-pranasauja-savo-paciu-fantazijas/

ar esi pakrikštytas Šventąja Dvasia?
https://dzodis.com/2021/01/17/ar-esi-pakrikstytas-sventaja-dvasia/

pirma atgaila, paskui Šventoji Dvasia
https://dzodis.com/2021/02/03/pirma-atgaila-paskui-sventoji-dvasia/

tiesos sakymas
https://dzodis.com/2022/07/01/tiesos-sakymas/