2022.07.15 14:11
Viktorija V.
Nuoroda.

SUGRĮŽK PAS SAVO SIELOS GANYTOJĄ IR SARGĄ

Kaip Viešpačiui skauda širdį dėl Jo paklydusių avelių. Kaip Jam sunku matyti jas klaidžiojančias tamsoje, purvinuose užkampiuose, kur nėra maisto, nėra jokių vaistų jų sieloms. Jos eina į tamsius miškus ir glaudžiasi ten, kur šalta ir nyku, kai Viešpats kviečia į mylinčius, šiltus namus, kai nori suteikti prieglobstį savo Artume, laikyti jas savo glėbyje, apgaubęs savo meile.
Kokios brangios Viešpačiui Jo avelės. Kokia vertinga ir svarbi Jam kiekviena. Jis palieka devyniasdešimt devynias, kurios nėra paklydusios, ir eina ieškoti tos vienos vienintelės. Jis eina į laukus, į kalnus, dairosi ir šaukia ją vardu. Jo širdis jos ilgisi ir verkia dėl jos paklydimo.
Kiek daug Jam reiškia ta viena avelė. Dėl VIENO atsivertusio nusidėjėlio džiūgauja VISAS dangus. Tai nėra tik gražiai skambantys žodžiai. Tai yra tiesa – visas dangus džiūgauja dėl vienos išgelbėtos sielos.
Jei šiandien išgirsite Jo kviečiantį balsą, neužkietinkite savo širdžių… (Hebrajams 3,15)

“‘Aš pats ieškosiu savo avių ir jomis rūpinsiuosi. Kaip ganytojas ieško savo avių tą dieną, kai jos išsklaidomos, taip Aš ieškosiu savo avių, išgelbėsiu jas ir surinksiu iš visų vietų, kuriose jos buvo išsklaidytos debesuotą ir tamsią dieną. Aš jas surinksiu iš tautų ir iš kraštų, grąžinsiu į jų kraštą ir ganysiu Izraelio kalnuose prie upelių. Aš ganysiu jas gražiuose slėniuose, aukštuose Izraelio kalnuose ir žaliuojančiose, vešliose lankose. Aš pats ganysiu savo avis ir surasiu joms poilsio vietą, – sako Viešpats Dievas. Paklydusių ieškosiu, išsklaidytas surinksiu, sužeistas aptvarstysiu, silpnas pastiprinsiu. Bet riebiąsias ir stipriąsias sunaikinsiu ir ganysiu jas teisingumu!’.”
Ezechielio 34,11-16


2022.07.20 15:07
Arūnas Š.

Evangelija pagal Matą 12:46-50 (LBD)
Jam tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasikalbėti“. Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.


2022.07.22 13:58
Viktorija V.
Nuoroda.

Psalmynas 130:5 (LBD)
Nekantriai laukiu VIEŠPATIES pagalbos
ir jo žodžiu pasitikiu.
2022.07.23 07:00
Jezus.lt
Nuoroda.

Evangelija pagal Matą 7:13-14 (LBD)
Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.


2022.07.24 07:00
Jezus.lt
Nuoroda.

Apreiškimas Jonui 2:1-5 (LBD)
Efezo Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą.


2022.07.24

Laiškas romiečiams 12:1-2 (LBD)
Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula.

Antras laiškas korintiečiams 4:16-18 (LBD)
Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini.

Evangelija pagal Luką 11:27-28 (LBD)
Jam bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“ O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.