kutai
Tzitzit

Įstatymas.

Skaičių knyga 15:37-41 (LBD)
VIEŠPATS tarė Mozei: „Kalbėk izraelitams ir liepk pasidaryti kutus drabužių kampuose per visas kartas. Teprisiriša mėlyną virvelę prie kuto kiekviename kampe. Jūs turėsite kutą, kad, žvelgdami į jį, atsimintumėte visus mano įsakymus ir vykdytumėte juos, nenuklysdami paskui savo širdies ir akių užgaidas. Taigi jūs atsiminsite ir vykdysite visus mano įsakymus, būsite šventi savo Dievui. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas, kuris išvedžiau iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas!“

Pakartoto Įstatymo knyga 22:12 (LBD)
Pasidarysi kutus keturiuose kampuose apsiausto, kuriuo apsisiauti.

Rašto aiškintojai ir fariziejai vilkėjo kutus.

Evangelija pagal Matą 23:1-7 (LBD)
Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos ‘rabi’.

*maldos diržas – tefilinas
*spurgai (G2899) – kutai
*Kosto Burbulio vertime panaudotas žodis kutai.

Jėzus vilkėjo kutus.

Evangelija pagal Matą 9:20-21 (LBD)
Ir štai moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu, prisiartino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati sau kalbėjo: „Jei tik palytėčiau jo drabužį, išgyčiau“.

Evangelija pagal Morkų 5:27-28 (LBD)
Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minią ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu!“

Evangelija pagal Luką 8:43-44 (LBD)
Viena moteris, dvylika metų sirgusi kraujoplūdžiu, kurios niekas negalėjo pagydyti, prisiartino iš užpakalio, prisilietė jo drabužio apvado, ir kraujas bematant liovėsi plūdęs.

*Čia vietoje žodžio apvadas (G2899) turėtų būti kutai.

moteris palietė Jėzų

Evangelija pagal Matą 14:34-36 (LBD)
Perplaukę jie išlipo į krantą Genezarete. Pažinę Jėzų, tos vietos gyventojai išgarsino jį visoje apylinkėje. Žmonės sugabeno pas jį visus sergančius. Jie prašė jį leisti palytėti nors apsiausto apvadą. Ir kas tik palietė, pasveiko.

Evangelija pagal Morkų 6:53-56 (LBD)
Persiyrę per ežerą, jie pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties, žmonės tuojau pažino Jėzų, paskelbė visai apylinkei ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo.

*Čia vietoje žodžio apvadas (G2899) turėtų būti kutai.

Malachijo knyga 4:2 (alternatyvus vertimas)
Bet jums, bijantiems mano vardo, pakils teisumo tarnas su išgydymu savo kampuose.

Galima būtų sakyti, kad Jėzaus drabužio kutai simbolizuoja Jo teisumą iš Įstatymo vykdymo.

Evangelija pagal Matą 5:17-20 (LBD)
Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę.


Susiję:

Dievas išklauso teisiuosius
https://dzodis.com/2020/07/03/dievas-isklauso-teisiuosius/