Ištraukos sudėliotos ta seka, kaip ir Biblijoje: pirma ST, paskui NT.

Nehemijo knyga:1-3 (LBD)
To mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną izraelitai susirinko pasninkaudami, apsivilkę ašutinėmis ir apsibarstę žemėmis. Tada Izraelio palikuonys atsiskyrė nuo visų svetimtaučių, atsistojo ir išpažino savo nuodėmes bei savo protėvių kaltes. Ketvirtadalį dienos stovėdami savo vietose, jie skaitė iš VIEŠPATIES, savo Dievo, Įstatymo knygos, o kitą ketvirtadalį išpažino nuodėmes ir parpuolę kniūbsti šlovino VIEŠPATĮ, savo Dievą.

Psalmynas 32:1-7 (LBD)
Dovydo maskilas.
Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas,
kuriam dovanota nuodėmė.
Laimingas žmogus, kurio VIEŠPATS nelaiko kaltu,
kurio dvasioje nėra apgaulės.
Kol tylėjau,
mano kaulai nyko nuo mano nuolatinių dejonių,
nes dieną naktį mane slėgė tavo ranka,
mano jėgos išseko lyg nuo vasaros karščių. Sela.
Tada išpažinau tau savo nuodėmę,
nebeslėpiau savo kaltės.
Tariau: „Išpažinsiu savo nusikaltimus VIEŠPAČIUI“, –
ir tu, atleisdamas man nuodėmę, pašalinai kaltę. Sela.
Užtat prireikus melsis tau
kiekvienas ištikimas žmogus.
Nors išsilies grėsmingi vandenys, jie nepasieks jo.
Tu mano pastogė,
tu ištrauki mane iš vargo
ir apgaubi džiugiais išganymo šūksniais. Sela.

Psalmynas 38:19 (LBD)
Dovydo psalmė. Priminimo aukai.
<…>
Išpažįstu savo kaltę
ir gailiuosi dėl nuodėmės.

Psalmynas 41:5 (LBD)
Kartą tariau: „VIEŠPATIE, pasigailėk manęs,
išgydyk mane, nors esu tau nusidėjęs.

Psalmynas 51 (LBD)
Choro vadovui. Dovydo psalmė,
atėjus pas jį pranašui Natanui po jo nusidėjimo su Batšeba.
Nuoroda.

Psalmynas 130:3-4 (LBD)
Jei tu, VIEŠPATIE, paisysi nuodėmių,
tai kas, Viešpatie, išliks gyvas?
Bet tu turi galią atleisti,
kad tavęs pagarbiai bijotume.

Patarlių knyga 28:13 (LBD6)
Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks,
o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo.

Jeremijo knyga 3:11-14 (LBD)
VIEŠPATS sako man: „Maištingoji Izraelio karalystė ne tokia kalta, kaip neištikimoji Judo karalystė. Eik, paskelbk šiaurei šiuos žodžius ir tark:
‘Sugrįžk, maištingoji Izraelio tauta, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
nebūsiu tau piktas,
nes esu maloningas, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
neapykantos amžinai aš nejaučiu.
Tik prisipažink, kad esi kalta,
nes prieš VIEŠPATĮ, savo Dievą, maištavai,
savo palankumą švaistei svetimiems dievams
po bet kokiu kupliu medžiu
ir mano balso klausyti nenorėjai’“, – tai VIEŠPATIES žodis.
„Sugrįžkite, atsimetėliai vaikai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
nes aš esu jūsų Viešpats.
Paimsiu jus po vieną iš miesto,
po du iš kilties ir atvesiu į Sioną.

Evangelija pagal Matą 3:4-8 (LBD)
Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite atsivertimą liudijančių vaisių!

*Tada dar nebuvo Jėzaus kaip mūsų užtarėjo, galbūt todėl buvo nuodėmių išpažinimas žmogui.

Apaštalų darbai 8:22 (LBD)
Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk Viešpatį; gal jis atleis tavo širdies paklydimą.

Apaštalų darbai 19:18-19 (LBD)
Daug įtikėjusiųjų ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo darę. Nemaža užsiiminėjusių kerais sunešdavo savo knygas ir visų akyse sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos penkiasdešimt tūkstančių sidabro drachmų.

Pirmas laiškas Timotiejui 2:5-6 (LBD)
Vienas yra Dievas
ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas –
žmogus Kristus Jėzus,
kuris atidavė save kaip išpirką už visus,
tai paliudydamas nustatytu laiku.

*Tai galima reiškia, kad nebūtina išpažinti nuodėmes prieš žmones, nebent tiems prieš kuriuos esi nusikaltęs.

Jokūbo laiškas 5:14-16 (LBD)
Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda.

*Galbūt čia turi galvoje tokius atvejus kai esi nusikaltęs prieš konktretų žmogų. Žr. Mt 5:21-26.

Jono pirmas laiškas 1:5-10 (LBD)
Tai žinia,
kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums,
kad Dievas yra šviesa
ir jame nėra jokios tamsybės.
Jei sakytume, kad bendraujame su juo,
o vaikščiotume tamsoje,
meluotume ir nevykdytume tiesos.
O jei vaikščiojame šviesoje,
kaip ir jis yra šviesoje,
mes bendraujame vieni su kitais,
ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus
nuo visų nuodėmių.
Jei sakytume, jog neturime nuodėmės,
klaidintume patys save,
ir nebūtų mumyse tiesos.
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes,
jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes
ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
Jei sakytume, kad nesame nusidėję,
darytume jį melagiu,
ir nebūtų mumyse jo žodžio.

Jono pirmas laiškas 2:12 (LBD)
Rašau jums, vaikeliai:
jo vardu atleistos jums nuodėmės.


Nuodėmių išpažinimas tai savo kaltės prieš Dievą pripažinimas. Tuomet galima melsti Dievą atleisti tavo nuodėmes, nuplaunant jas Jėzaus Kristaus krauju.

Tai veiksmas, reikalaujantis nusižeminimo ir tikėjimo tuo, kad bus atleista.