Atvirai iš Dievo (ar religijos) besityčiojantys asmenys renkasi čia:
https://www.facebook.com/groups/lietuvos.ateistai
Įdomu tai, kad nors dauguma jų save vadina ateistais, pasižiūrėjus į jų profilius galima pamatyti, kad jie dažniausiai kažkaip susiję su tamsos pasauliu. Nepaisant to, jie klaidingai mano, kad jie neva laisvi, jie neva ateistai. Ištikrųjų jie yra tarytum nesąmoningi satanistai.

Yra dar ir kitoks tyčiojimasis, kuomet žmogus yra tarnautojas ir tyčiojasi pats to nesuvokdamas. Pavyzdžiai apačioje.


Šie žmonės (neosekmininkai) yra valdomi Kundalini dvasios, kuri apsimeta Dievo Dvasia. Taip atrodo tos dvasios tyčiojimasis iš Dievo Dvasios. Šventoji Dvasia yra vienas iš dieviškos Trejybės asmenų, tai ne džinas (tai ne patarnaujanti dvasia).

Evangelija pagal Matą 12:32 (KB)
Jei kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje.

Evangelija pagal Morkų 3:29 (KB)
bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam niekada nebus atleista, ir jis amžiams bus pasmerktas“.

Evangelija pagal Luką 12:10 (KB)
Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista.

*Tikriausiai visi Rašto aiškintojai teigia, kad šios eilutės kalba apie priešinimąsi tiesai (t. y. Evangelijai). Galimas dalykas, kad šios eilutės kalba ne vien apie tai. Galimai apie šaipymąsi taip pat.

Pastorius Viorelas yra atskilęs nuo bažnyčios „Ekklesia“ (jis ten buvo pamokslininku bei patarnautoju) ir nuo sekmininkų organizacijos „veikliųjų žmonių bendrija“ (VŽB) (jis buvo jos tarybos narys, o gal net ir vadovas). Būtent VŽB organizuoja tokius cirkus, jie į Lietuvą importuoja užsieniečius su Kundalini dvasia.

Čia tas pats renginys, su kažkieno komentarais. Įdedu du įrašus tam, kad jeigu kuris dingtų, išliktų kitas.

Čia naujas video anglų kalba. Kalbama apie nekontroliuojamą juoką, kurį sukelia Kundalini dvasia.


Taip vadinami „jehovistai“ iš organizacijos JW.org, pavasariais, prieš Velykas, vaikščiodami po butus, kviečia žmones į Jėzaus Kristaus mirties minėjimą. Man pasirodė keista kodėl jie akcentuoja būtent mirtį, o ne prisikėlimą. Galbūt tai užmaskuota patyčios forma? Priminsiu, kad jie nepripažįsta Trejybės. Nepaisant to, jie save vadina krikščionimis.


Romos katalikų bažnyčia turi sakramentus. Išlaisvinimo maldos tarnautojas (egzorcistas) Win Worley sakė, kad jie beveik nesiskiria nuo juodosios magijos. Vienas iš sakramentų tai Eucharistijos (vaflio) sakramentas. Jie tiki, kad jie valgo tikrą Jėzaus Kristaus kūną, o tai reiškia, kad jie kaskart vis naujai aukoja Jėzų, tokiu būdu galimai paniekindami Jėzaus Kristaus tikrąją auką.

Evangelija pagal Joną 19:30 (LBD)
Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.

Laiškas hebrajams 10:10-14 (LBD)
Dėlei tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų. Vienintele atnaša jis šventinamuosius padarė tobulus amžiams.

Jėzų Kristų jie vaizduoja kaip bejėgį kūdikėlį, priklausomą nuo visagalės moters.

Jėzų Kristų jie vaizduoja kaip bejėgį paliegėlį, kaip nukryžiuotąjį, kaip prakeiktąjį. Jis juk prisikėlė, jis gyvas! Jis netgi yra pasakęs, kad Jis lieka su mumis per visas dienas, o tai reiškia, kad mes su Juo galime turėti asmeninį santykį.

Evangelija pagal Matą 28:20 (LBD)
… Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Tai labai subtilūs dalykai, todėl sunku atsirinkti kas tiesa. Spręskite patys.


Dar į temą galiu pasakyti tai, ką sakė berods vienas toks pastorius Saulius iš Klaipėdos (tas, kuris turi šešis vaikus). Video neįstatysiu, nes jau nebežinau kur ir kada sakė, nors tai buvo savaitės bėgyje.

Tie, kas neskaito Dievo žodžio, tie nekenčia Dievo.

Kitaip sakant: tie, kas neskaito Biblijos, jie tyčiojasi iš Dievo.

Patarlių knyga 1 (LBD)
24 Kadangi jūs mane atmetėte, kai šaukiau,
nekreipėte dėmesio, kai tiesiau ranką,
25 kadangi paniekinote bet kokį mano patarimą,
nepaisėte jokio mano įspėjimo,
26 aš savo ruožtu juoksiuosi, kai ištiks jus nelaimė,
tyčiosiuosi, kai užklups jus baimė.
27 Kai baimė užklups jus kaip audra,
ir nelaimė ištiks kaip viesulas,
28 jie šauksis manęs, bet aš neatsakysiu,
jie uoliai manęs ieškos, bet nesuras.
29 Kadangi jie nekentė pažinimo
ir neįgijo pagarbios VIEŠPATIES baimės,
30 nenorėjo jokio mano patarimo
ir nekentė mano įspėjimų,
31 valgys savo kelio vaisius
ir bus savo kėslų pasotinti.
32 Juk užgaidos pražudo neišmanėlius,
ir pasitenkinimas savimi sunaikina kvailius.
33 O manęs klausantieji gyvens saugiai,
jų nevargins nelaimės baimė“.


Pašaipūnai ir apjuokėjai tai anksčiau paminėtieji.

Psalmynas 1:1-2 (LBD)
Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus,
kas neina nusidėjėlių keliu
ir nebendrauja su pašaipūnais,
bet džiaugiasi VIEŠPATIES Įstatymu
ir mąsto jo Įstatymą dieną naktį.

Psalmių knyga 1:1-2 (KB)
Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

Psalmynas 92:10 (LBD)
Juk tavo priešai, VIEŠPATIE,
tavo priešai tikrai pražus,
visi piktadariai bus išblaškyti.

Laiškas galatams 6:7 (LBD)
Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus.

Laiškas Galatams 6:7 (KB)
Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus.

https://biblehub.com/galatians/6-7.htm