klestėjimas

Rugsėjo 11-ą buvo įkelti šie (pirmi trys) video. Ta proga jais pasidalinsiu. Jie visi apie tą patį.


Patarlių knyga 8 (LBD)
17 Aš myliu mane mylinčius,
o manęs stropiai ieškantys mane suranda.
18 Aš turiu turtų ir garbę,
išliekantį lobį ir gerovę.
19 Mano vaisius geresnis už auksą, net už gryniausią,
o pelnas, kurį duodu, vertesnis už geriausią sidabrą.

Patarlių knyga 8 (KB)
17 Aš myliu tuos, kurie mane myli. Kas anksti manęs ieško, suras mane.
18 Aš turiu turtus ir garbę, išliekančius turtus ir teisumą.
19 Mano vaisius yra brangesnis už gryną auksą, ir pelno iš manęs daugiau negu iš rinktinio sidabro.


Tai 1989-ų metų pamokslas anglų kalba apie klestėjimo evangeliją.

Sako, kad finansinis klestėjimas tai dar nebūtinai klestėjimas, nes Dievo žodis klestėjimą supranta kitaip.

Apreiškimas Jonui 3:14-21 (LBD)
Laodikėjos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesakalbis Liudytojas, Dievo kūrybos Pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai: ‹Aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju,› – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk! Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste’.


Čia pavyzdys kaip atrodo šarlatanų klestėjimas. Lietuvoje kolkas nėra rinkos finansiniam suklestėjimui tokiu būdu, bet čia gerai paaiškintas pats principas.

Evangelija pagal Morkų 10:35-45 (LBD)
Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime“. Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje?“ Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ Jie sako: „Galime“. Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje; tai bus tiems, kuriems paskirta“. Tai išgirdę, dešimt kitų supyko ant Jokūbo ir Jono.
Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“.

*Tiedu tikriausiai buvo Jėzaus pirmos eilės pusbroliai, gal todėl tikėjosi privilegijų. Jonas Krikštytojas buvo tolimesnis giminaitis nei šie.


Maždaug prieš savaitę buvo įkeltas štai šis pamokslas, jis čia labai į temą.

Pirmasis Petro laiškas 1:1-7 (KB)
Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, ateiviams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventinimu, kad būtų klusnūs ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tepadaugėja jums malonė ir ramybė! Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam palikimui, kuris paruoštas jums danguje. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose, kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirtą, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus.

Pirmasis Petro laiškas 2:6-10 (KB)
Todėl Rašte pasakyta: „Štai dedu Sione kertinį akmenį, rinktinį, brangų; ir kas tiki Jį, nebus sugėdintas“. Tad jums, kurie tikite, Jis yra brangus, o nepaklūstantiems „tas statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola“. Jie suklumpa, neklausydami žodžio; tam jie ir skirti. O jūs esate „išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes“ To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę.

*Čia (9 ir 10 eil.) galimai cituoja ST iš Oz 1:7, Oz 1:9, Oz 2:23. Tai reikštų, kad šie žodžiai skirti visų pirma žydams. Žr. nuoroda [EN].
Pakartoto Įstatymo knyga 28:47-48, 58-59 (LBD)
Kadangi nenorėjai tarnauti VIEŠPAČIUI, savo Dievui, su džiaugsmu ir dėkinga širdimi už visokeriopą perteklių, tarnausi alkanas ir ištroškęs, nuogas ir nieko neturintis, savo priešams, kuriuos VIEŠPATS tau siųs. Ant sprando tau dės jis geležinį jungą, kolei sunaikins tave.
<…>
Jei nesilaikysi ištikimai visų šio Įstatymo žodžių, užrašytų šioje knygoje, jei pagarbiai nebijosi šlovingo ir nuostabaus VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, VIEŠPATS ištiks ir tave, ir tavo palikuonis sunkiomis ir ilgalaikėmis rykštėmis, skaudžiomis ir ilgalaikėmis ligomis.

Jozuės knyga 1:8 (LBD)
Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumeisi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis.

Psalmynas 1:1-3 (LBD)
Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus,
kas neina nusidėjėlių keliu
ir nebendrauja su pašaipūnais,
bet džiaugiasi VIEŠPATIES Įstatymu
ir mąsto jo Įstatymą dieną naktį.
Jis lyg medis,
pasodintas prie tekančio vandens,
duodantis vaisių laikui atėjus,
o jo lapai nevysta.
Kad ir ką jis darytų, jam sekasi.

Psalmynas 37:4-5 (LBD)
Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU,
ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis.
Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią,
pasitikėk juo, ir jis tau padės.

Psalmynas 103:17-18 (LBD)
Betgi VIEŠPATS geras per amžių amžius tiems,
kurie pagarbiai jo bijo,
ir teisus vaikų vaikams,
kurie laikosi jo Sandoros
ir nepamiršta ištikimai vykdyti jo įsakymų.

Psalmynas 127:2 (LBD)
Tuščia jums anksti keltis
ir vėlai eiti gulti,
jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną,
nes tais, kuriuos myli,
VIEŠPATS pasirūpina jiems tebemiegant.

Psalmynas 145:19 (LBD)
Jis tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo,
jis girdi jų šauksmą ir juos gelbsti.

Izaijo knyga 55:3 (LBD)
Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės,
kad turėtumėte gyvenimą. …

Evangelija pagal Joną 8:29 (LBD)
Mano Siuntėjas yra su manimi;
jis nepaliko manęs vieno,
nes visuomet darau, kas jam patinka“.