2022.09.15 [EN]

Žmogus turėtų siekti būti krikščioniu vardan amžinojo gyvenimo, o ne dėl patogumų šiame gyvenime. Pastaruoju atveju, susidūręs su išbandymais, gali išsižadėti savo tikėjimo.


Psalmių knyga 49:7-9 (KB)
Nė vienas žmogus negalės išpirkti savo brolio nė Dievui duoti išpirką už jį. Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugedimo.

Mokytojo knyga 12:13-14 (LBD)
Visa tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą – ir gerą, ir blogą.

*Tai karaliaus Saliamono galutinė išvada po visų jo apmąstymų.

Evangelija pagal Matą 22:30 (LBD)
Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje.

Evangelija pagal Morkų 12:25 (LBD)
Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje.

Evangelija pagal Luką 20:34-36 (LBD)
Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai, bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai.

*Netgi sutuoktiniai yra laikini.

Evangelija pagal Morkų 8:34-38 (LBD)
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?! Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais“.

Evangelija pagal Luką 10:20 (LBD)
Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

*Tai reiškia, kad mes turėtume branginti amžinąjį gyvenimą.

Evangelija pagal Luką 14:25-33 (LBD)
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir eina paskui mane, negali būti mano mokinys.
Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: ‘Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti’.
Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas dešimt tūkstančių karių pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių?! Jei ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.

Pirmas laiškas korintiečiams 15:19 (LBD)
Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių.


Tarp kitko… tokiu atveju išeina taip, kad žmogus gali prarasti savo išgelbėjimą.

Yra visokių supasaulėjusių nupušėlių, kurie mano, kad pakanka kartą gyvenime pasimelsti ir už tai gausi bilietą į dangų. Arba pakanka žinoti, kad yra Dievas ir dėl to tu jau neva skaitaisi tikintis.

Jokūbo laiškas 2:19-20 (LBD)
Tu tiki, jog yra vienas Dievas? Gerai darai! Bet ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas?


Susiję straipsniai:

turtai ir skolos
https://dzodis.com/2021/08/07/turtai-ir-skolos/

„daug pašauktų, bet maža išrinktų“
https://dzodis.com/2021/12/25/daug-pasauktu-bet-maza-isrinktu/