nugalėtojas

Laiškas filipiečiams 4:13 (LBD)
Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.

Kristaus Dvasia gyvena mumyse.

Evangelija pagal Matą 28:20 (LBD)
… Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Laiškas romiečiams 8:9-17 (LBD)
Nuoroda.

Jono pirmas laiškas 4:4 (LBD)
Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,
nes tasai, kuris jumyse,
didesnis už tą, kuris pasaulyje.

Mes turime ateitį.

Jeremijo pranašystė 29:11 (KB)
Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, – sako Viešpats. – Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Evangelija pagal Luką 10:20 (LBD)
Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

Laiškas hebrajams 10:32-39 (LBD)
Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžią kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis! Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta.
Juk dar trumpa, trumpa valandėlė,
ir ateis laukiamasis, ir neužtruks.
Mano teisusis gyvens tikėjimu,
ir jeigu jis bailiai pasitrauktų,
mano siela juo nebesigėrės.

Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas.

Laiškas romiečiams 8:31-39 (LBD)
Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus?! Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? Parašyta:
Dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną,
laikomi pjautinomis avimis.

Tačiau visa mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.

Pirmas laiškas korintiečiams 2:9 (LBD)
Bet skelbiame, kaip parašyta:
Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo,
kas žmogui į mintį neatėjo,
tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.

Laiškas Titui 1:1-4 (LBD)
Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei maldingumą atitinkančios tiesos pažinimą su amžinojo gyvenimo viltimi – jį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, o atėjus nustatytam metui apreiškė savo žodį, man patikėtą skelbti Gelbėtojo Dievo valia, – Titui, tikram savo vaikui bendrame tikėjime: malonė ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Gelbėtojo Kristaus Jėzaus!

Petro pirmas laiškas 3:13-15 (LBD)
Kas gi jums pakenks, jei stropiai darysite gera? Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti! Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.

Apreiškimas Jonui 2:26-28 (LBD)
Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis; jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo Tėvo; ir dar duosiu jam aušros žvaigždę’.

Turėtume džiaugtis.

Nehemijo knyga 8:10 (LBD6)
… Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė“.

Laiškas filipiečiams 4:4-5 (LBD)
Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:16-18 (LBD)
Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.


Kažkada iš vieno pamokslininko (Chris LaSala) išgirdėjau, kad mes laimėjome loterijoje. Tai reiškia, kad mes išlošėme kažką labai vertingo. Man tie žodžiai patiko.

Eidamas miestu pagavau save, kad esu liūdno veido, o juk laimėjęs žmogus turėtų būti linksmo veido. Kilo dar daug kitų su tuo susijusių minčių. Jeigu mes ištikrųjų tikėtume tuo, kas parašyta Biblijos eilutėse, tai:

  • žmonės matydamai mūsų veide esantį džiaugsmą ir viltį, patys klausinėtų kodėl tu toks laimingas, nereikėtų jų net evangelizuoti
  • būtų lengviau iškęsti laikinus sunkumus, ligas, nepriteklių
  • būtų lengviau pakęsti priešus, nes vietoje pykčio jiems atsirastų gailestis
  • mintys būtų tiktai apie amžinąjį gyvenimą
  • tuomet automatiškai norėtųsi dėkoti, šlovinti

Susiję straipsniai:

dėkingumas, džiaugsmas, šlovinimas
https://dzodis.com/2020/10/20/dekingumas-dziaugsmas-slovinimas/

Dievas vertas pagarbos už tai kas jis yra
https://dzodis.com/2021/03/01/dievas-vertas-pagarbos-uz-tai-kas-jis-yra/