2022.09.03 [RU]
Buvusio satanisto liudijimas.

2022.10.09 pamokslas

2022.10.11 daina [RU]

2022.10.18 daina [RU]