po sparnais

Šios Biblijos eilutės parodo, kad ištikimieji bus apsaugoti nuo didžiojo suspaudimo, kuris bus Antikristo valdymo metu.

Karalių antra knyga 2:9-11 (LBD6)
Jiems perėjus, Elijas tarė Eliziejui: „Sakyk, ką galiu tau padaryti, kol nesu nuo tavęs paimtas.“ ­– „Prašyčiau leisti man paveldėti tavo dvasios dvigubai“, ­– atsakė Eliziejus. „Sunkaus dalyko prašai, ­– tarė Elijas. –­ Jeigu matysi mane, kai būsiu nuo tavęs paimamas, tau bus šitai suteikta, o jeigu nematysi, tai nebus tau suteikta.“ Jiems einant toliau ir besikalbant, staiga juodu perskyrė ugnies vežimas ir ugningi žirgai. Elijas pakilo viesulu į dangų.

*Elijas gali simbolizuoti bažnyčią, nes jis buvo paimtas į dangų, o bažnyčia irgi bus paimta į dangų. Džiugina tai, kad Elijas turėjo patepimą, vadinasi bažnyčia (prieš paėmimą) irgi turės patepimą. Elijo mokinys Eliziejus gavo dvigubai didesnį patepimą nei Elijas. Eliziejus gali simbolizuoti Antikristui paliktą bažnyčią.

Psalmynas 17 (LBD)
7 Parodyk savo ištikimą meilę nuostabiais darbais,
Gelbėtojau, ieškantiems užuovėjos
nuo užpuolikų tavo dešinėje.
8 Saugok mane kaip savo akies vyzdį,
savo sparnų paūksmėje paslėpk mane
9 nuo nedorėlių, norinčių mane suplėšyti.
Apspinta mane mirtini priešai;

Psalmynas 27 (LBD)
5 Juk vargo dieną jis paslėps mane savo pastogėje,
suteiks man globą savo palapinėje,
užkels mane aukštai ant uolos.

Psalmių knyga 36 (KB)
5 Viešpatie, dangų siekia Tavo gailestingumas, Tavo ištikimybė – debesis.
6 Tavo teisumas – kaip dideli kalnai, Tavo sprendimai – kaip jūros gelmės. Viešpatie, Tu apsaugai žmogų ir gyvulį!
7 Dieve, kokia brangi yra Tavo malonė! Žmonės glaudžiasi Tavo sparnų šešėlyje.

Psalmynas 50 (LBD)
1 Asafo psalmė.
Dievas, VIEŠPATS Dievas, kalba,
jis sušaukia visą žemę nuo Rytų ligi Vakarų.
2 Iš Siono, grožio viršūnės,
Dievas švyti.
3 Mūsų Dievas ateina, bet ne tyliai;
pirma jo – ryjanti ugnis,
aplink jį – smarki audra.
4 Jis pasišaukia dangų ir žemę
savo tautos teismui.
5 „Atveskite man ištikimuosius,
kurie atnašaudami auką sudarė Sandorą su manimi!“

6 Tada dangus skelbia jo teisumą,
nes pats Dievas yra teisėjas. Sela.

Psalmynas 91 (LBD)
1 Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,
pasilieka Visagalio pavėsy.
2 Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,
mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3 Juk tai jis
išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos
ir nuo mirtį nešančio maro.
4 Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, –
po jo sparnais rasi prieglaudą.
Jo ištikimybė – dengiantis skydas.
5 Nereikės tau bijoti nakties siaubo
nei strėlės, iššautos dieną,
6 nei maro, sėlinančio tamsoje,
nei rykštės, niokojančios vidudienį.
7 Nors tūkstantis kristų tavo kairėje
ir dešimt tūkstančių – dešinėje,
tavęs niekas nepasieks.
8 Tu žiūrėsi ir matysi,
kaip baudžiami nedorėliai.
9 Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda,
Aukščiausiąjį savo užuovėja,
10 todėl neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė,
11 nes jis palieps savo angelams
saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.
12 Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum.
13 Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę,
sutrypsi liūtuką ir slibiną.
14 „Kas mane myli, tą gelbėsiu;
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15 Kai jis šauksis manęs, išklausysiu,
būsiu su juo varge,
išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16 Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu savo išganymu“.

Giesmių giesmės knyga 1:4 (LBD6)
Pasiimk mane! Skubėkime!
Vesk mane, karaliau, į savo kambarius.
[Choras:] Tavimi mes džiaugsimės ir linksminsimės,
skonėsimės tavo meile labiau negu vynu.
Tave mylintys teisingai daro!

Izaijo knyga 26 (LBD)
19 Tavo mirusieji gyvens, jų kūnai prisikels,
nes tavo rasa – rasa, švytinti šviesa,
todėl ir šešėlių šalis atiduos mirusiuosius.
Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo,
visi, kurie gulite dulkėse!
20 Kelkis, mano tauta, eik į savo kambarius
ir užsklęsk paskui save duris.
Valandėlę patūnok, kol praeis pyktis.

21 Žiūrėk, VIEŠPATS ateina iš savo būsto
bausti žemės gyventojų už jų kaltes.
Žemė atidengs kraują,
kuris buvo ant jos pralietas,
ir nebeslėps savo užmuštųjų.

Jeremijo knyga 38:7-13 (LBD)
Bet kušitas Ebed Melechas, karaliaus rūmų dvariškis, išgirdo, kad jie įmetė Jeremiją į talpyklą. Pasitaikė, kad karalius kaip tik tuo metu sėdėjo Benjamino vartuose. Ebed Melechas nuėjo ten iš rūmų ir kreipėsi į jį: „Mano valdove, karaliau! Šie vyrai kalti dėl visko, ką padarė pranašui Jeremijui. Jie įmetė jį į vandens talpyklą mirti badu, nes duonos mieste nebėra“. Tuojau karalius kušitui Ebed Melechui įsakė: „Pasiimk su savimi iš čia trejetą vyrų ir iškelk pranašą Jeremiją iš talpyklos, kad nenumirtų“. Ebed Melechas pasiėmė su savimi vyrus, nuėjo pirma į drabužių podėlį karaliaus rūmuose ir paėmė iš čia senų skudurų bei sudėvėtų drabužių, kuriuos nuleido virvėmis Jeremijui į talpyklą. Kušitas Ebed Melechas šūktelėjo Jeremijui: „Užkišk senus skudurus ir sudėvėtus drabužius tarp savo pažastų ir virvių“. Jeremijui tai padarius, jie ėmė traukti jį aukštyn virvėmis ir iškėlė iš talpyklos. Jeremijas liko sargybos kiemo būste.

<…>

Jeremijo knyga 39:15-18 (LBD)
Tuo metu, kai Jeremijas kalėjo sargybos kiemo būste, jį pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Eik ir pasakyk kušitui Ebed Melechui: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas. Tikėk manimi! Aš tuojau įvykdysiu žodžius, kuriuos kalbėjau tam miestui jo nelaimei, o ne palaimai. Tą dieną viskas įvyks tavo paties akivaizdoje. Bet tave tą dieną išgelbėsiu, – tai VIEŠPATIES žodis, – tu nebūsi atiduotas į rankas žmonėms, kurių bijai. Būk tikras, kad tave išgelbėsiu; nuo kalavijo tu nežūsi! Tavo gyvybė bus išgelbėta kaip karo laimikis, nes tu manimi pasitikėjai, – tai VIEŠPATIES žodis’“.

Jeremijo knyga 40:1-6 (LBD)
Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES žodis po to, kai karaliaus asmens sargybos vadas Nebuzaradanas grąžino jam laisvę Ramoje. Kai Nebuzaradanas surado jį, Jeremijas buvo sukaustytas grandinėmis kalinys tarp Jeruzalės ir Judo belaisvių, varomų į Babiloną. Karaliaus asmens sargybos vadas, išlaisvinęs Jeremiją tarė jam: „VIEŠPATS, tavo Dievas, grasino šiai vietai tokia nelaime. Dabar tai įvykdė; VIEŠPATS padarė, kaip kalbėjo. Ši nelaimė ištiko jus dėl to, kad nusidėjote VIEŠPAČIUI neklausydami jo balso. O dabar žiūrėk! Šiandien išlaisvinau tavo rankas iš grandinių. Jei nori eiti su manimi į Babiloną, gali eiti; globosiu tave rūpestingai. Bet jei nenori eiti su manimi į Babiloną, tau nėra reikalo eiti. Štai priešais tave visas kraštas; eik ten, kur manai geriausia ir tinkamiausia eiti“. Jeremijui nespėjus nueiti jis pridūrė: „Arba eik atgal pas Šafano sūnaus Ahikamo sūnų Gedaliją, kurį Babilono karalius paskyrė Judo miestų valdytoju. Gyvenk pas jį tarp tautiečių arba eik, kur tik tau tinkamiausia eiti“. Karaliaus asmens sargybos vadas davė jam maisto bei dovaną ir paleido. Jeremijas nuėjo pas Ahikamo sūnų Gedaliją į Micpą ir gyveno tarp krašte paliktų žmonių.

Nahumo knyga 1 (LBD)
7 Geras yra VIEŠPATS,
tvirtovė nelaimės dieną.
Jis apsaugo, kas juo pasitiki,

Apreiškimas Jonui 3:7-13 (LBD)
Filadelfų Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai kalba Šventasis, Tiesakalbis, turintis Dovydo raktą, – tas, kuris atrakina, ir niekas nebeužrakina, užrakina, ir niekas nebeatrakina. Aš žinau tavo darbus. Štai atvėriau prieš tave duris, ir niekas nebegali jų užrakinti; žinau, nedaug turi jėgų, bet išlaikei mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš duodu tau kai kuriuos iš šėtono sinagogos, iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisiu netrukus. Sergėk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko. Nugalėtoją aš padarysiu stulpu savo Dievo šventykloje, ir jis nebeišeis laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą’.
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms!

*Žodis filadelfai yra susijęs su meile, šiuo atveju tai ekumenizmas.
*Tai yra paėmimo į dangų laikų bažnyčia. Tai mūsų laikmečio bažnyčia!


Rašto aiškintojai yra prigalvoję visokiausių teorijų. Jos visos neva pagrįstos Raštu.

Mumis bus pasirūpinta. Bažnyčios dėmesys turėtų būti į Kristų, o ne į Antikristą.


Susiję straipsniai:

Trimitų šventė
https://dzodis.com/2020/09/08/trimitu-svente/


P.S.

Paėmimo į dangų klausimas tai nėra Evangelija, nuo to nepriklauso asmens išganymas, todėl nereikėtų dėl to labai ginčytis ar į tai fokusuotis.

Man logiškiausia atrodė „Post-Trib, Pre-Wrath Rapture“ teorija, bet man duoti apreiškimai sako, kad bus kažkas panašesnio į „Pre-Trib Rapture“.