2020.01.24
Dievo Žodis – Pasaulio Šviesa
KAS IŠ TIESŲ YRA JĖZUS?
Nuoroda.

2022.09.21 23:23
Dievo Žodis – Pasaulio Šviesa
Nuoroda.

❗❗❗❗❗Visi mokytojai ir mokytojos, apaštalai ir apaštalės, kurie tik mokina, kad Jėzus Kristus ir Tėvas nėra viename asmenyje
yra klaidingi mokytojai ir pranašai, kurie pasitelkę savo interpretacijomis bando aiškinti Raštą, patys nesuprasdami nei ką mokina, nei ką tvirtina.
Tai akli – aklųjų vedliai.
Štai Dangiškasis Tėvas sako:
Iz 45,5
“Aš esu Viešpats ir kito nėra. Nėra kito dievo šalia manęs.“
Kaip gi taip? O kaip gi tada Jėzus? Kas tada Jis toks? Negi dabar sakysime, jog Jėzus yra apsišaukėlis, nes Jis juk atėjęs tikrai dėjosi Dievu?
Tarp kitko, fariziejai Jį juk už tai ir nukryžiavo.
Kaip čia išeina?
Negi Jėzus tikrai melagis, sakydamas:
“Aš ir Tėvas esame viena“?
Kad ilgai nesiplėst, iškart žvelgiame į Bibliją ir įsitikiname kaip yra iš tiesų.
(Senasis Testamentas)
Iz 43,10
“Viešpats Dievas (Tėvas) sako: „Jūs esate mano liudytojai ir mano Tarnas, kurį pasirinkau, kad žinotumėte, tikėtumėte ir suprastumėte, kad☝ Aš esu Jis.
Pirma manęs nebuvo suformuota jokio kito dievo ir po manęs nebus.“ (KJV)
Ši Dievo Tėvo pranašystė mums tiesiogine prasme pasako, jog ☝“AŠ ESU JIS, AŠ ESU TAS TARNAS, kuris ateis jus gelbėti…“,
O mes visi juk puikiai žinome, kas yra tas Tarnas. Tas Tarnas, tai Jėzus Kristus. Kaip matome, Jėzus ir yra tas pats Dievas Tėvas, kuris šitaip apie save pranašauja Senajame Testamente.
Štai ką Jėzus skelbia apie save Naujajame Testamente:
Apr 1,8
“Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga”,- sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.“
Kaip matome Jėzus save skelbia pradžia ir pabaiga, Visagaliu Dievu.
O Šventasis Raštas aiškiai mokina, kad pats Dievas atėjo į žemę žmogaus kūne, t.y. Jėzaus Kristaus veide. Ir kas neišpažįsta Dievo, kuris atėjo žmogaus kūne, tas yra antikristo dvasios. (2 Jn 1:7)
Taigi mielieji,
Kaip Jėzus sako:
Apr 22,13
“Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, ☝Pirmasis ir Paskutinysis”.
Taip ir Senojo Testamento Dievas Tėvas sako lygiai tą patį:
Iz 44,6
“Viešpats, Izraelio Karalius, ☝Atpirkėjas, kareivijų Viešpats, sako: “Aš esu ☝pirmasis ir paskutinysis, be manęs nėra kito dievo.“
Štai kodėl Jėzus žydams pasakė:
“Aš ir Tėvas esame viena. Kas matė mane, matė Tėvą“.
Ką tai reiškia?
Ogi tai, kad Jėzus ir yra Senojo Testamento Dievas Tėvas, kuris paprasčiausiai atėjo žmogaus kūne, kad būdamas lygus žmogui, galėtų išpirkti žmogų.
Kitais žodžiais tariant, Jėzus ir Tėvas yra vienas ir tas pats Dievas.
Kaip bet koks paprastas žmogus gali vienu ir tuo pačiu metu būti kažkam ir sūnumi, ir vyru, ir tėvu, ir anūku, ir seneliu, ir proanūkiu, ir visgi išlikti vienu ir tuo pačiu asmeniu, lygiai taip pat ir Dievas gali vienu metu būti keliuose asmenyse (t.y. būti ir Dievu Tėvu, ir Sūnumi, ir Šv. Dvasia)
ir šlikti vienu ir tuo pačiu asmeniu (t.y. vienu ir tuo pačiu Dievu).
Negi paprastas žmogus turi daugiau galimybių, nei Dievas?
Žinoma kad ne! Jei paprastas žmogus gali būti keliuose asmenyse, tai juo labiau, net nenuginčijamai, gali ir Dievas.
“Pilypas Jam sako: „Viešpatie, parodyk mums Tėvą, ir bus mums gana“.
Jėzus jam taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti? Kas matė mane, matė Tėvą! Tad kaip gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’?
Nejaugi tu netiki, kad Aš esu Tėve ir Tėvas manyje?
Aš ir Tėvas esame viena”. (Jn 14,8; Jn 10,30)
Taigi studijuokite Raštą patys asmeniškai. Nesileiskite klaidinami ir suklaidinami.
Tie, kurie moko išvedžiodami Šventąjį Raštą savaip, tie, dar kartelį pasikartosime,
yra akli – aklųjų vedliai.
Jeigu savo bažnyčiose girdite tokius mokymus, kaip kad Jėzus ir Tėvas nėra vienas ir tas pats Dievas, tai jau yra ženklas, kad papuolėte į klaidingų mokytojų gretas.
Kas nors šiek tiek turi Dievo duotos išminties, viską ištiria Dievo Žodžio šviesoje, padaro išvadas ir nesimaišo klaidžiamokslių sukūryje, nes giliai supranta Jėzaus žodžių svarbą,
kad truputis raugo iš ties suraugina visą minkalą. (Mt 16,12/Gal 5,9/
1 Kor 5,6)
‐———————–
Ne kiekvienas, kuris dedasi dievota išvaizda yra paskirtas būti mokytoju nuo Dievo. Įsidėmėkite tai, mielieji.
Dievas jums tekalbės, temokins jus ir tenuves jus savo švariu Žodžiu į visą tiesą!
Jam vienam visa šlovė per amžių amžius, AMEN!🙏🏻
/Dievo Žodis – Pasaulio Šviesa/

LJoana Jon?

2022.09.22 00:09
Komentaras po tuo postu:

Super labai gerai viskas pateikta. Te žmonės įsiskaito ir pagaliau nustoja sekti paskui klaidingus mokytojus, kurie sako, kad Jėzus yra ne Dievas, ar kad Jėzus nėra viena su Tėvu ir pan. Tie, kurie taip kalba, neturi šios tiesos apreiškimo ir klaidina daugelį. Būkite atsargūs, nesileiskite suklaidinami. Viena mokytoja, Daiva Bateson irgi skleidžia tokią ereziją. Ji nepripažįsta, kad Dievas Tėvas atėjo žmogaus kūne ir taip pat daugelį kitų kladžiamokslių ji skleidžia iš Andrew Womako mokymų. Būkite atsargūs, atsiskirkite nuo tokių vedlių. Andrew Womakas yra vienas didžiausių pasaulyje vilkų avies kailyje, pagarsėjęs klaidingomis doktrinomis. O Daiva Bateson skleidžia jo mokslą visoje Lietuvoje, taip pat feisbuko grupėse pavadinimu “Žmonų maldų grupė“ ir “Birmingham lietuvių krikščionių grupėje“. Visiems skaitantiems, patariu išeiti iš ten, nes ten skelbiama klaidinga evangelija ir mokymai. O Eglė Visockienė irgi klaidina žmones, taipogi skleidžia erezijas, kad Jėzus Kristus nėra Dievas. Būkite atsargūs. Kas nori įsitikinti ar Andrew Womako mokymai yra klaidžiamokslis,tai galite įsitikinti tuom pasižiūrėję puikų paaiškinimą šioje nuorodoje: https://www.youtube.com/watch?v=Ccme9vIxX78

Liana Victoria

2022.09.24 03:29
Komentaras po tuo postu:

Judita St Tai jūs kitais žodžiais tariant sakote, kad Sūnus ir Tėvas tai dvi atskiros asmenybės, tik esantys vienos minties ir vieno tikslo, t.y, su tikslu, kad išgelbėti žmogų? Ar suvokiate ką kalbate? Čia jau gaunasi nebe monoteizmas, bet politeizmas, t.y. garbinimas kelių dievų, o ne vieno Dievo. Raštas juk aiškiai sako, kad yra vienas Dievas. Labai gaila, kad klaidinate kitus žmones, ir kaip supratau, Alfa Rameika irgi susiklaidino berods per jus, nenoriu suklysti, nors pradžioje tikrai turėjo apreiškimą, bet matau, liko apgautas. Čia reikia apreiškimo, kad suprasti, jog Dievą sudaro ne trys atskiros asmenybės, bet Jis būdamas vienas, apsireiškia trijose skirtingose formose (t.y. trijuose skirtinguose asmenyse), skirtingais žmonijos istorijos momentais. Būtent todėl Jis yra vadinamas vienas Dievas trijuose asmenyse. Ir būtent štai kodėl, Jėzus save drąsiai vadina Seno Testamento Dievo vardais. Jis save vadina “PIRMUOJU IR PASKUTINIUOJU“, “ALFA IR OMEGA“, “PRADŽIA IR PABAIGA“…“AŠ ESU“. Žinoma, kai kurie mėgsta sakyti, tai tada, kai Jėzus meldėsi Tėvui dėl Lozoriaus prikėlimo ir dėl kitų pagyjimo, tai kam tada Jis meldėsi? Negi sau? Atsakymas yra labai paprastas: Psalmės 35:13 (KJV) “O Aš, jiems sergant, vilkėjau ašutine, žeminau savo sielą pasninku, o mano malda sugrįžo į mano krutinę“. Citatos pabaiga. Tai ką šie žodžiai reiškia? Tai reiškia, kad Jėzaus maldos sugrįždavo Jam atgal į Jo širdį. Todėl darykite išvadas, kas toks yra Jėzus Kristus ir pas ką iš tikro nueidavo Jo maldos. Supraskite, kad yra vienas Dievas, kuris apsireiškė žmonijai trijuose asmenyse (formose). Supraskite ir tai, kad žinoti kas yra Sūnus ir kas yra Tėvas, tai yra paslaptis, kaip tai sako pats Jėzus ir taipogi Apaštalas Paulius pirmame laiške Timotiejui 3:16. “Ir neginčijamai yra didelė dievotumo paslaptis: Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas Dvasioje, matomas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę“. Čia raktinis žodis yra APREIKŠTAS. Tai reiškia, kad vienas Dievas apsireikšė žmonijai tris kartus per žmonijos istoriją, ir vieną iš tų kartų apsireikšė kūniškoje formoje, t.y žmoguje. Bet jei Dievą sudaro trys atskiros asmenybės, kaip jūs tai sakote, tai tada būtų parašyta, kad vienas iš triejų dievų atėjo į žemę, o ne Dievas APSIREIŠKĖ kūne. Taip pat yra ir tokių, kurie sako, “Tai kas tada pasakė iš dangaus, tai yra mano mylimas Sūnus“? Atsakymas labai paprastas, Dievas yra OMNIPRESENT, tai reiškia, Jis yra galintis būti visur vienu metu ir taip pat yra esantis visur. Nes parašyta, kad jei du ar trys mano vardu meldžiasi, Aš esu tarp jų. Tai reiškia, kad vienu metu, Jis gali įvykdyti šį veiksmą daugelyje pasaulio vietų, kur tik melžiasi krikščionys, netgi jei jie visi meldžiasi tą pačią valandą. Todėl Dievas yra galintis vienu metu būti su jumis Lietuvoje, galintis būti su kitais krikščionimis Amerikoje, dar su kitais Australijoje, dar su kitais Anglijoje ir tuo pat metu dar sėdėti savo soste. Jis gali vienu metu būti žemėje ir danguje begalybėje vietų. Tad tokie klausimai, “o kas tada prabilo iš dangaus“, iš tikro yra juokingi. Nedėkime Dievo į dėžutę savo žmogišku supratimu, nes daugelis jūsų būtent tai dabar ir darote. Izaijas 9:6 nepadarė klaidos pavadindamas Sūnų amžinuoju Tėvu, tad kodėl prieštaraujate pranašo Izaijo žodžiams, ir sakote, kad negalima Sūnaus vadinti Tėvu, kai tuo tarpu Izaijui Dievas nedraudė šitaip užrašyti Šventame Rašte (Izaijo 9:6). Toliau, kitoje vietoje, Jėzus sako: Apr 1,8
“Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga”,-sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis“. >>>“Kuris yra“ – tai REIŠKIA, VISADA EGZISTUOJANTIS. Tai AMŽINASIS Tėvas, amžinai/visada egzistuojantis, o ne “amžinybės“ ar “ateinančios amžinybės Tėvas“, kaip čia kai kurie sugalvojo pasakyti. Dar kitoje vietoje (Jono 17:3), Jėzus kalbėjo apie Tėvą sakydamas: “Tėve…Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų“. O kitoje vietoje, apaštalas Jonas paaiškina šiuos Jėzaus žodžius, sakydamas: (I Jono 5:20) “Ir mes žinome, kad Dievo Sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo, kad pažintume Tikrąjį. Ir mes esame Tikrajame – Jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas“. Tad darykite išvadas, kas toks yra Jėzus Kristus. Dar kartą sakau, jums trūksta apreiškimo, todėl ir negalite suprasti dievotumo paslapties. Neveltui Jėzus pasakė, kad niekas negali pažinti, kas yra Tėvas, ir niekas negali pažinti kas yra Sūnus, nebent Sūnus pats tai apreiškia tam, kuriam nori tai apreikšti. Tai nėra taip, kad perskaičiau tai, kas parašyta juoda ant balto ir viskas. Čia yra paslaptis ir jai suprasti reikia realaus apreiškimo. Tad palinkėsiu jums visiems Dievo apreiškimo, kad pažintumėte, kas iš tiesų yra Tėvas ir kas yra Sūnus. Žinau, atsiras tokių, kurie man prieštaraus ir galbūt mane visaip išvadins, bet Dievas tebus teisėjas, jei aš kalbėjau netiesą. Tuo pačiu iš kart pasakau, net neketinu tęsti ar veltis į tolimesnes diskusijas, nes ši diskusija jau pakankamai užsitęsė užkulisiuose, tad nesivarginkite nei vienas atrašinėti, nes kaip jau esu įsitikinusi, tai vistiek visi pasiliksite prie savo tiesų.

Liana Victoria

Šioje istorijoje džiugina tai, kad Alfa Rameika turi savo galvą, jis jų aklai nepalaikė.


Sekmininkai mąsto panašiai. Nors nominaliai jie tikriausiai išpažįsta Trejybės doktriną, bet jeigu vertinti pagal elgesį, tai gautųsi modalizmas, nes iš jų girdžiu minint tiktai Jėzų.

Liuteronų bažnyčioje tikriausiai kiekvieną sekmadienį per pamaldas yra kalbama tikėjimo išpažinimo malda. Per televizorių mačiau, kad katalikai, per Kalėdas susirinkę Katedros aikštėje, kalbėjo tikėjimo išpažinimą. Dar niekad nesu matęs tai darant mažesnėse bažnyčiose.

Kai kuriose bažniose, dėl muzikos, žmonės labai pasiduoda jausmams, bet juk reikia ir supratimo ką garbini. Jausmus turi ir naminiai gyvūnai.