nežinomybė
Nuotr. šalt.

Kai kuriems Dievo žmonėms teko ilgokai palaukti to, kas jiems buvo Dievo pažadėta.

Nojui reikėjo daug laiko laivui pastatyti. Galbūt net 100 ar 120 metų (šaltinis). Pasak žydų tradicijos, Nojus pats prisisodino medžių, kuriuos vėliau panaudojo laivo statybai (šaltinis).

Abraomui buvo pažadėtas sūnus ir daugybė vaikaičių, bet išsipildymas užtruko, jis to neišlaukė.

Jokūbui buvo pažadėta žmona, bet jos teko palaukti ir dėl jos padirbėti. Paskui Jokūbas grūmėsi su angelu dėl palaiminimo, nuo to laiko jį vadino nauju vardu – Izraelis.

Juozapui buvo pažadėtas pripažinimas šeimoje, bet pradžia buvo ypač skaudi.

Izraelio tautai, vedamai Mozės, buvo pažadėta žemė (Eretz Israel), bet pirmoji karta (neskaitant dviejų žmonių) buvo jos neverta dėl netikėjimo ir bailumo.

Sauliui buvo pažadėtas karaliavimas, bet Saulius, žmonėms nuo jo besiskirstant, nesulaukęs pranašo, ėmėsi pats atnašauti aukas. (1 Sam 13)

Dovydas, prieš tapdamas karaliumi, daugybę metų slapstėsi nuo karaliaus Sauliaus.

Dovydo sūnus Adonijas bandė pats save paskirti karaliumi ir mirė. (1 Kar 1-2)

Jonas Krikštytojas vienu metu suabejojo ar tikrai Jėzus yra gelbėtojas. (Mt 11:2-3)

Marijai, Jėzaus Kristaus motinai, buvo apreikšta, kad jos sūnus ypatingas. Nepaisant to, Jėzaus namiškiams atrodė, kad jis pamišęs. (Mk 3:21; Jn 7:5)

Judui (Jėzaus išdavikui) buvo pažadėta karalystė, bet jis to neišlaukė.


Evangelija pagal Luką 18:28-30 (LBD)
Tuomet Petras tarė: „Štai mes, viską palikę, nuėjome paskui tave“. Jėzus atsakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, dėl Dievo karalystės palikusio namus ar žmoną, ar brolius, ar gimdytojus, ar vaikus, kuris jau šiuo metu negautų nepalyginti daugiau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“.

*Gal šie žodžiai skirti tiktai apaštalams… Nes kitur, cituojant šią vietą, sakoma: „… jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių.“ (Mt 19:28)

Laiškas hebrajams 10:23-25 (LBD)
Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus; sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate besiartinančią dieną.


Susiję straipsniai:

suspaudime reikia kantrybės
https://dzodis.com/2021/12/28/suspaudime-reikia-kantrybes/

laukiant pažado reikia kantrybės
https://dzodis.com/2022/01/01/laukiant-pazado-reikia-kantrybes/

reikia jums ištvermės
https://dzodis.com/2022/06/29/reikia-jums-istvermes/


2022.10.22 [EN]