Dievas apsireiškia tuomet, kai niekas kitas padėti nebegali.

Perėjimas per Raudonąją jūrą
Nuotr. šalt.

ST

Išėjimo knyga 14:14 (LBD)
Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite.“

https://biblehub.com/exodus/14-14.htm

Izaijo knyga 57:15 (LBD6)
Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis,
kurio vardas ­– Šventasis, sako taip:
„Šventose aukštybėse gyvenu
ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu,
kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią
ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą.

Jeremijo knyga 9:22-23 (LBD)
Taip kalba VIEŠPATS:
„Išminčius tenesididžiuoja savo išmintimi,
nei stipruolis tenesigiria savo stiprumu,
nei turtuolis tenesipuikauja savo turtais.
Bet jei kas didžiuotųsi, tesididžiuoja,
kad turi išminties pažinti mane,
pripažinti, kad aš esu VIEŠPATS,
kuris myli ištikimai,
vykdo teisingumą ir teisumą žemėje.
Tokiais žmonėmis aš mėgaujuosi“, – tai VIEŠPATIES žodis.

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man:
‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.
Ne galybe, ne jėga,
bet mano Dvasia, ­–
skelbia Galybių VIEŠPATS. –

NT

Pirmas laiškas korintiečiams 1:27-31 (LBD)
Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims žemakilmis ir paniekintas, net tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks žmogus Dievo akyse negalėtų girtis. Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu, kad, anot Rašto, kas giriasi, girtųsi Viešpačiu.

Antras laiškas korintiečiams 10:17-18 (LBD)
Kas nori girtis, tesigiria Viešpačiu! Ne tas priimtinas, kuris pats prisistato, bet tas, kurį Viešpats pristato.

Antras laiškas korintiečiams 12:1-10 (LBD)
Jei reikia girtis (nors iš to jokios naudos), eisiu prie Viešpaties regėjimų ir apreiškimų. Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš keturiolika metų – ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino – buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus – ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino – buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Štai tokiu žmogumi pasigirsiu, o savimi nesigirsiu, nebent savo negaliomis. Jei panorėčiau girtis, nebūčiau neprotingas, nes kalbėčiau tiesą. Bet aš susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi, taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau tris kartus maldavau Viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man jis atsakė: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume“. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.


2022.09.25 [RU]

Tai pastorius Minsko bažnyčios, iš kurios atėmė pastatą.

Psalmynas 91 (LBD)
Nuoroda.

Karalių antra knyga 18:19-20 (LBD)
Rab šakė kreipėsi į juos: „Prašom pasakyti Ezekijui: ‘Taip kalbėjo didysis karalius, Asirijos karalius. Kuo tu pasitiki, kad jautiesi toks tikras? Nejau manai, kad tušti žodžiai gali atstoti karybą ir jėgą kare! Taigi kuo dabar pasitiki, kad sukilai prieš mane?

Ezros knyga 8:21-23 (LBD)
Tada ten, prie Ahavos upės, paskelbiau pasninką, kad nusižeminę prieš savo Dievą prašytume sėkmingos kelionės sau, mūsų vaikams ir visai mūsų mantai. Mat gėdijausi prašyti karaliaus karių ar raitelių apsaugos kelyje nuo priešų, kadangi buvome sakę karaliui, kad mūsų Dievo ranka gera visiems, kurie jo ieško, bet jo galybė ir rūstybė prieš visus, kurie jį palieka. Taigi mes pasninkavome, prašydami to iš Dievo, ir mūsų prašymas buvo išklausytas.


2022.11.10


2022.11.22

Šis pastorius skelbia, kad išgelbėjimo neva neįmanoma prarasti. Tai galimai visai kita evangelija.

Kai ką jis pasakė įdomaus. Sako, kad Dievas užskaitys tik tuos darbus, kuriuos Jis atliko panaudodamas tave kaip savo įrankį.

Izaijo pranašystė 48 (KB)
8 Tu to negirdėjai ir nežinojai, tai nepasiekė tavo ausų. Bet Aš žinojau, kad būsi neištikimas ir nusikalsi, ir vadinau tave neklaužada nuo pat gimimo dienos.
9 Dėl savo vardo Aš sulaikysiu savo rūstybę ir dėl savo šlovės susivaldysiu, kad tavęs nesunaikinčiau.
10 Aš apvaliau tave ugnimi, bet ne kaip sidabrą, Aš išbandžiau tave vargų krosnyje.
11 Dėl savęs, dėl savęs Aš tai darysiu, kad mano vardas nebūtų suterštas. Savo šlovės Aš neduosiu kitam.

Evangelija pagal Joną 13 (KB)
8 Petras atsiliepė: „Tu neplausi man kojų per amžius!“ Jėzus jam atsakė: „Jei nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi“.

Tai Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios pastatas. Užrašas lotynų kalba sako: šlovė vien tik Dievui.

Galimai susiję straipsniai:

kuklumas, romumas, nuolankumas
https://dzodis.com/2020/08/29/kuklumas/

mes pašaukti į poilsį
https://dzodis.com/2021/06/22/mes-pasaukti-i-poilsi/