ST

Išėjimo knyga 16:2-3 (LBD)
Dykumoje visa izraelitų bendrija murmėjo prieš Mozę ir Aaroną. Izraelitai sakė jiems: „Verčiau būtume mirę nuo VIEŠPATIES rankos Egipto žemėje, sėdėdami prie mėsos puodų ir prisivalgę duonos iki soties! Juk išvedėte į šią dykumą mus, visą bendriją, badu numarinti!“

Karalių antra knyga 10:31 (LBD)
Bet Jehuvas nesirūpino laikytis VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Įstatymo visa širdimi ir nuodėmių, kuriomis Jeroboamas įvedė Izraelį į nuodėmę, neatsisakė.

Jobo knyga 15:11-13 (LBD)
Argi tau per maža Dievo paguodos – žodžio,
kad jis švelniai su tavimi elgiasi?
Kas atėmė iš tavęs širdį,
kodėl apsiblausė tavo akys,
kad atgręži savo dvasią prieš Dievą
ir leidi sau taip šnekėti?

Jobo knyga 21:14-15 (LBD)
Dievui jie sako: ‘Atstok nuo mūsų!
Mes nenorime tavo kelių pažinti.
Kas tas Visagalis, kad jam tarnautume?
Kokia mums nauda, jei melsimės jam?’

Psalmynas 10:11-13 (LBD)
Nedorėlis mano sau: „Dievui tai nerūpi.
Jis slepia savo veidą, jis niekada nežiūri“.
Pakilk, VIEŠPATIE!
Pakelk ranką, Dieve, ir neužmiršk skriaudžiamųjų!
Kodėl nedorėlis turėtų tyčiotis iš Dievo
ir širdyje sakyti: „Atsiskaityti tu nešauksi!“?

Psalmynas 25:1-3 (LBD)
Į tave, VIEŠPATIE, keliu širdį.
Tavimi, mano Dieve, pasitikiu.
Neleisk man būti sugėdintam,
neleisk mano priešams džiūgauti.
Juk nė vienas nenueina niekais,
kas tavimi pasitiki;
nueina niekais neištikimieji, lengvabūdžiai.

Psalmynas 37 (LBD)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Psalmynas 69:7-13, 33 (LBD)
Tenebūna sugėdinti dėl manęs tie,
kurie pasitiki tavimi, Viešpatie, Galybių DIEVE;
tenebūna gėdos dėl manęs tiems,
kurie tave garbina, Izraelio Dieve!
Juk dėl tavęs kentėjau užgaulę,
ir gėda dengė mano veidą.
Tapau benamis tarp savo giminių,
svetimas savo motinos vaikams.
Mat uolumas tavo Namams ryja mane lyg ugnis,
ir tau metami
užgauliojimai krinta ant manęs.
Už tai, kad verkiau ir pasninkavau,
žmonės šmeižia mane.
Kad padariau ašutinę savo drabužiu,
jie juokiasi iš manęs.
Vartuose žmonės skleidžia apie mane paskalas,
smuklės lankytojai tyčiojasi iš manęs dainomis.
<…>
… „jūs, kurie ieškote Dievo, turėkite drąsos!“

Psalmynas 71:1 (LBD)
Tavyje, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos;
neleisk man niekada nusivilti!

Psalmynas 73 (LBD)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Psalmynas 119:6 (LBD)
Niekuomet nebūsiu sugėdintas,
jei įsižiūrėsiu į visus tavo įsakymus.

Mokytojo knyga 12:14 (LBD)
Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą – ir gerą, ir blogą.

Išminties knyga 2:22-23 (LBD)
Jie nepažino Dievo paslapčių,
nedėjo vilčių į šventumo atlygį,
netikėjo nekaltų sielų garbe.
Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus,
padarė jį savo amžinybės paveikslu.

Siracido knyga 30:21-23 (LBD)
Nepasiduok sielvartui
ir nesikankink slogiais svarstymais.
Linksma širdis – žmogaus gyvenimo šerdis,
o džiugesys pailgina jo dienas.
Išsiblaškyk, pasidrąsink,
nuvyk apmaudą toli nuo savęs.
Juk sielvartas yra sunaikinęs daugelį
ir naudos niekada neatneša.

*Mok 11:9-10

Izaijo knyga 66:5 (LBD)
klausykitės VIEŠPATIES žodžio,
kurie drebate nuo jo balso. –
Jūsų tautiečiai, kurie jūsų neapkenčia
ir atstumia dėl mano vardo, sako:
‘Teparodo VIEŠPATS savo šlovę,
kad galėtume jūsų džiaugsmu pasidžiaugti’.
Tačiau jie bus sugėdinti“.

Jeremijo knyga 11 (LBD)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Jeremijo knyga 17:13 (LBD)
O Izraelio viltie, VIEŠPATIE!
Visi, kurie tave palieka,
bus sugėdinti;
visi, kurie šiame krašte maištauja prieš tave,
bus pažeminti,
nes jie paliko VIEŠPATĮ, gyvojo vandens šaltinį.

Jeremijo knyga 23:33-40 (LBD)
„O jei šie žmonės, – ar pranašas, ar kunigas – imtų klausinėti tave: ‘Kas ta VIEŠPATIES našta?’ – atsakyk jiems: ‘Jūs esate ta našta, ir aš jus numesiu!’ – tai VIEŠPATIES žodis. Jei pranašas ar kunigas, ar kas nors kitas kalbėtų apie ‘VIEŠPATIES naštą’, tą žmogų ir jo šeimą aš nubausiu. Kalbėdami tarpusavyje, jūs šitaip klauskite: ‘Kokį atsakymą davė VIEŠPATS?’ – arba: ‘Ką VIEŠPATS kalbėjo?’ Bet posakio ‘VIEŠPATIES našta’ daugiau nebeminėkite, nes jis skirtas žmogui, kuriam Viešpats patiki savo žodį. Jei jį minite, iškraipote gyvojo Dievo, Galybių VIEŠPATIES, mūsų Dievo žodžius. Šitaip tu klausi pranašą: ‘Ką tau VIEŠPATS atsakė?’ – arba: ‘Ką kalbėjo VIEŠPATS?’“ Bet jeigu klausiate apie „VIEŠPATIES naštą“, tai VIEŠPATS šitaip atsako: „Kadangi jūs vartojate posakį ‘VIEŠPATIES našta’, nors jums liepiau jo nevartoti, aš pats nešiu jus kaip naštą ir atstumsiu nuo savęs jus ir miestą, kurį daviau jums ir jūsų tėvams. Paženklinsiu jus amžina gėda, amžina nešlove, kuri niekada nebus užmiršta“.

*Žodžių žaismas, sukurtas remiantis hebrajišku žodžiu massa, kuris reiškia ir naštą, ir ištarmę (paprastai apie nelaimę).

Ozėjo knyga 4:6 (LBD6)
Mano tauta naikinama,
nes jai stinga pažinimo;
kadangi tu atmetei pažinimą,
atmesiu tave kaip savo kunigą;
kadangi tu užmiršai savo Dievo mokymą,
užmiršiu ir aš tavo vaikus.

Sofonijo knyga 3:1-4 (LBD)
Vargas maištaujančiam, užterštam,
valdingam miestui!
Jis neklausė jokio balso,
nepriėmė jokio pamokymo.
Jis nepasitikėjo VIEŠPAČIU,
nesiartino prie savo Dievo.
Jo pareigūnai – lyg riaumojantys liūtai,
teisėjai – lyg vakaro vilkai,
kurie nieko nepalieka rytui.
Jo pranašai – įžūlūs,
klastingi bičiuliai;
jo kunigai suteršia, kas šventa,
ir iškraipo Įstatymą.

Malachijo knyga 3:13-18 (LBD)
„Įžūliai kalbėjote prieš mane“, – taria VIEŠPATS. – Tačiau jūs klausiate: „Ką mes kalbėjome prieš tave?“ Jūs sakote: „Dievui tarnauti neapsimoka. Kokia mums nauda iš to, kad vykdome jo įpareigojimus ar vaikštinėjame kaip raudotojai Galybių VIEŠPATIES akivaizdoje? Mes įžūliuosius laikome laimingais, nes nedorėliai ne tik puikiai gyvena, bet ir bausmės išvengia, kai gundo Dievą savo darbais!“
Taip bijantieji VIEŠPATIES kalbėjo vienas kitam. VIEŠPATS atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu. „Jie bus mano, – sako Galybių VIEŠPATS, – ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią aš veiksiu. Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio, tarp tarnaujančiojo Dievui ir jam netarnaujančiojo.

NT

Evangelija pagal Matą 5:13-16 (LBD)
„Jūs – žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.

*Kai kas sako, kad druska simbolizuoja išmintį.

Evangelija pagal Matą 11:28-30 (LBD)
Ateikite pas mane visi,
kurie vargstate ir esate prislėgti;
aš jus atgaivinsiu!
Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,
nes aš romus ir nuolankios širdies,
ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
Mano jungas švelnus,
mano našta lengva“.

Evangelija pagal Matą 16:24-27 (LBD)
Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Juk Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.

Evangelija pagal Morkų 8:34-38 (LBD)
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?! Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais“.

Evangelija pagal Luką 9:23-26 (LBD)
Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?! Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąja bei Tėvo ir šventųjų angelų šlove.

Evangelija pagal Matą 19:27-30 (LBD)
Tada Petras jį paklausė: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi.

Evangelija pagal Morkų 10:28-31 (LBD)
Tada Petras sakė jam: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“. Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir daugel paskutiniųjų – pirmi“.

Evangelija pagal Luką 18:28-30 (LBD)
Tuomet Petras tarė: „Štai mes, viską palikę, nuėjome paskui tave“. Jėzus atsakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, dėl Dievo karalystės palikusio namus ar žmoną, ar brolius, ar gimdytojus, ar vaikus, kuris jau šiuo metu negautų nepalyginti daugiau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“.

Evangelija pagal Matą 22:1-14 (LBD)
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves’. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’. Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų“.

Evangelija pagal Luką 14:15-24 (LBD)
Tai išgirdęs, vienas svečias jam tarė: „Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje!“ Jėzus atsiliepė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: ‘Ateikite, jau viskas surengta’. Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo atsikalbinėti. Vienas jam tarė: ‘Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti’. Vėl kitas sakė: ‘Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti’. Trečias tarė: ‘Vedžiau, todėl negaliu atvykti’.
Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: ‘Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus’. Tarnas ir vėl pranešė: ‘Šeimininke, kaip buvai liepęs, padaryta, bet dar yra vietos’. Tada šeimininkas tarė tarnui: ‘Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, – nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių’“.

Laiškas romiečiams 6:20-23 (LBD)
Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk anų dalykų galas – mirtis. O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį – amžinąjį gyvenimą. Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.

Pirmas laiškas korintiečiams 15:30-34 (LBD)
O kodėl ir mes kas valandą nevengiame pavojų? Prisiekiu savo pasididžiavimu – jumis, broliai, mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje, jog aš kasdien mirštu! Jei aš grynai kaip žmogus kovojau Efeze su laukiniais žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusieji nebus prikelti, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius!“ Pabuskite, kaip dera, iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių! Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie jūsų visiškai nepažįsta Dievo.

Laiškas hebrajams 11:6 (LBD)
Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina.

Petro antras laiškas 3:3-4 (LBD)
Pirmiausia turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, kupini pajuokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės: „Kur jo pažadėtas atėjimas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios“.

Judo laiškas 1:14-16 (LBD)
Apie juos pranašavo septintasis nuo Adomo [žmogus] Henochas: „Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai“. Jie visada niurzga nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais; jų lūpos kalba puikybės žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno.

Apreiškimas Jonui 6:9-11 (LBD)
Kai Avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, aš pamačiau po aukuru sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžiu balsu, klausdami: „Kaip ilgai, Šventasis ir Teisusis Valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?!“ Tuomet kiekvienam jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų tarnystės draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie.


Susiję:

Dievas pareikalaus aukos
https://dzodis.com/2021/07/24/dievas-pareikalaus-aukos/

tarnavimas ieškant sau naudos
https://dzodis.com/2022/03/04/tarnavimas-ieskant-sau-naudos/