2023.01.03

Evangelija pagal Morkų 15:1-5 (LBD)
Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir Rašto aiškintojais bei visa teismo taryba, padarę sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jis atsakė: „Tu pasakei“.
Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina“. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi.

(Šis pastorius skelbia, kad išgelbėjimo neva neįmanoma prarasti. Tai galimai visai kita evangelija.)


2023.01.08

Evangelija pagal Joną 13:34-35 (LBD)
Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte;
kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus“.

Jono pirmas laiškas 2:10-11 (LBD)
Kas myli savo brolį,
tas pasilieka šviesoje,
ir jame nieko piktinančio nėra.
Kas savo brolio nekenčia,
tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje
ir nežino kur einąs,
nes tamsa užgulė jam akis.

Jono pirmas laiškas 3:1 (LBD)
Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas:
mes vadinamės Dievo vaikai ir esame!
Pasaulis nepažįsta mūsų,
nes ir jo nepažino.

Laiškas Filemonui 1:5 (LBD)
nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems.


2023.01.08 [RU]

Samuelio antra knyga 4 (LBD)
(Išbošeto mirtis)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Evangelija pagal Joną 18:36 (LBD)
Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia“.

Petro antras laiškas 1:4-11 (LBD)
Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai.
Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe – pažinimą, pažinimu – susivaldymą, susivaldymu – ištvermę, ištverme – maldingumą, maldingumu – brolybę, o brolybe – meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada neapsigausite. Šitaip dar plačiau atsivers jums vartai į amžinąją mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę.

Jono pirmas laiškas 3:11 (LBD)
Tokia yra žinia,
kurią girdėjote nuo pradžios:
mes turime mylėti vieni kitus.