Įspėjimas. Klausyti galima tiktai Rašto aiškintojams, nes ši informacija gali sujaukti protelį.

2023.01.15 [LT]

Tai pamokslas iš baptistų bažnyčios. Pamokslauja diakonas Zigmas.

Čia prisakė daug visokių keistenybių. Pagrindinės mintys:

Nuo 17-os min. skaito Mt 7:13-27. Sako tokią mintį (perfrazuoju šiek tiek kitais žodžiais): tas, kas vykdo dangiškojo Tėvo valią, tas neva eina plačiu keliu, nes stengiasi gyventi pagal Įstatymą, kaip fariziejai. Čia minimas „siauras kelias“ tai neva vien tik pasitikėjimas Jėzaus auka, o ne vykdymas kažkokių darbų. „Platus kelias“ tai neva fariziejiškas šventumas, tai neva darbai (pastangos gyventi šventai).

Nuo 39-os min. sako: pranašavimas, velnių išvarinėjimas, gydymas tai neva pikti darbai (nes jis skaito Kosto Burbulio vertimą, kur parašyta: „Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!“).


2023.02.05 [LT]

Čia iki 15-os min. kalba prieš ženklus (stebuklus).

Nuo 15-os min. sako, kad „platus kelias“ tai neva geri darbai!!!

Nuo 46-os minutės pasakė kaip jis bendrauja Feisbuke su tais, kas jo neklauso. Cituoja jiems šią eilutę:

Antras laiškas Tesalonikiečiams 1:8 (KB)
Liepsnojančioje ugnyje Jis atkeršys tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai.


Lietuvių kalba nepajėgi deramai išversti tos vietos, kuri čia pažymėta paryškintai. Tai tiesiog nesiverčia. Šis naujas vertimas pabandė. Dar prie jo yra ilgas komentaras, kur detaliai paaiškinta, bet man būtų vargas tai perrašyti.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (NEV)
Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ – įeis į Dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano Tėvo, esančio danguje valią. Daugelis man aną dieną sakys: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi ne tavo vardu pranašavome, ar ne tavo vardu išvarinėjome demonus, ar ne tavo vardu darėme daugybę stebuklų?’ Tuomet jiems paskelbsiu: ‘Aš niekada jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, savavaliai!

Евангелие от Матфея 7:23 (RST)
И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».

https://biblehub.com/matthew/7-23.htm


Šios eilutės dėdei Zigmui nieko gero nežada.

Izaijo pranašystė 5:20-21 (KB)
Vargas tiems, kurie vadina pikta geru ir gera piktu, kurie paverčia tamsą šviesa ir šviesą tamsa, kurie padaro kartų saldžiu ir saldų karčiu. Vargas tiems, kurie išmintingi savo pačių akyse ir sumanūs savo pačių manymu.

Petro antras laiškas 2 (LBD)
Nuoroda 1.
Nuoroda 2.


Nežinau ar vertėjo tai rašyti.

Tai pavyzdys, kad žmogus gali būti visiškai pasiklydęs, nors:

  • yra baigęs Biblijos mokyklą (ar pan.)
  • turi vyresniojo laipsnį (pvz. yra diakonas)
  • yra įtikėjęs prieš 30 metų ar daugiau
  • gavo sakyklą ar mikrafoną pamokslams sakyti
  • turi draugų religijoznikų, o gal net ir bažnyčią

2012.11.29 [RU]