Už šventumą bus atmokėta ir tas atlygis išliks.

Patarlių knyga 22:4 (LBD)
Nusižeminimo ir pagarbios VIEŠPATIES baimės atlygis –
turtai, pagarba ir gyvenimas.

Išminties knyga 2:22-23 (LBD)
Jie nepažino Dievo paslapčių,
nedėjo vilčių į šventumo atlygį,
netikėjo nekaltų sielų garbe.
Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus,
padarė jį savo amžinybės paveikslu.

Danieliaus knyga 12:1-3 (LBD)
Anuo metu pasirodys Mykolas, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus: kai kurie – amžinajam gyvenimui, kiti – gėdai ir amžinajai negarbei. Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius.

*Šios eilutės skirtos žydams, o krikščionims jos tinka galbūt tik iš dalies.

Pirmas laiškas korintiečiams 2:9 (LBD)
Bet skelbiame, kaip parašyta:
Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo,
kas žmogui į mintį neatėjo,
tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.

*Myli tie, kas vykdo įsakymus.

Laiškas efeziečiams 1:15-19 (LBD)
Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jus, minėdamas jus savo maldose, idant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti, idant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.

Laiškas hebrajams 10:34-36 (LBD)
Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis! Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta.

Dabar šventumas įgyjamas per Jėzų Kristų, bet reikia ir mūsų pačių pastangų, reikia palikti senus įpročius (Kol 3:5-10), reikia atgimti (Jn 3:1-21).

Tikriausiai bus taip, kad ateis laikas kai jau visiems krikščionims bus aišku, kad Jėzaus Kristaus antrasis atėjimas čia pat, bet kai kuriems jau bus vėlu kažką pakeisti, nes nebebus laiko atgailai, pasikeitimui.

Evangelija pagal Matą 25:1-13 (LBD)
Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: ‘Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!’ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.

*Tikėtina, kad alyva tai darbai vedantys į šventumą – nuoroda. Visas tas skyrius kalba apie darbus ir netgi prieš jį kalbama apie darbus.

Evangelija pagal Joną 9:4 (LBD)
Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė,
kolei diena.
Ateina naktis,
kada niekas negali darbuotis.

*Taip kalbėjo Jėzus Kristus apie savo tarnavimą.

Laiškas hebrajams 12:17 (LBD)
Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas gauti palaiminimą, buvo atmestas ir nerado progos atgailai, nors su ašaromis jos ieškojo.

*Kalbama apie Ezavą.

Apreiškimas Jonui 22:10-12 (LBD)
Jis sako man: „Neslėpk pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau tedaro piktadarybes, kas susitepęs, tesusitepa dar labiau, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja. Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus.


paimtas dangun

Susiję:

durys į išgelbėjimą jau užsidarinėja
https://dzodis.com/2019/10/15/durys-i-isgelbejima-jau-uzsidarineja/

atlygis už tarnystę
https://dzodis.com/2020/07/11/atlygis-uz-tarnyste/

vardan amžinojo gyvenimo
https://dzodis.com/2022/09/16/vardan-amzinojo-gyvenimo/