2023.02.09 [EN]
https://youtu.be/nOy1jspX9iw
(Šis straipsnis buvo įkvėptas šio trumpo video. Jei kas supranta anglų kalbą, galite pasižiūrėti. Nesinori jo įstatyti, nes kažkoks nekoks jo paveikslėlis.)


Vos įtikėjęs žmogus iškart gauna atnaujintą dvasią, bet reikės laiko kol pasikeis jo charakteris (natūra). Taip yra todėl, kad žmogų sudaro: dvasia, siela, kūnas. Laisvę mums teks išsikovoti.

Antras laiškas korintiečiams 3:18 (LBD)
Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.


Dvasios vaisiai:

Evangelija pagal Matą 7:15-20 (LBD)
Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs – gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių.

Evangelija pagal Joną 13:34-35 (LBD)
Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte;
kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus“.

Laiškas galatams 5:16-25 (LBD)
Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi Dvasiai, o Dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate Įstatymo valdžioje. Kūno darbai žinomi; tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.
Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra Įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.
Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems!

Dvasios dovanos:

(Čia pateikti to paties teksto skirtingi vertimai.)

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD6)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ ­– įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (KB)
„Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’ Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (NEV)
Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ – įeis į Dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano Tėvo, esančio danguje valią. Daugelis man aną dieną sakys: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi ne tavo vardu pranašavome, ar ne tavo vardu išvarinėjome demonus, ar ne tavo vardu darėme daugybę stebuklų?’ Tuomet jiems paskelbsiu: ‘Aš niekada jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, savavaliai!’

Евангелие от Матфея 7:23 (RST)
И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».

https://biblehub.com/matthew/7-23.htm

*Dvasios dovanos nėra blogis. Blogis tai nesilaikymas įsakymų.
*Lietuvių kalba nepajėgi tinkamai išversti šio išsireiškimo. Tikriausiai teisinga būtų sakyti, kad čia akcentuojamas Įstatymo nesilaikymas. Žinoma, naujoje sandoroje Įstatymas transformavosi, bet kai kas išliko. Juk turi būti kažkas, kas apibrėžia ar poelgis yra doras ar nedoras, o tai gali padaryti tiktai įstatymas, jausmai to nepadarys. Pvz. šiais laikais daug žmonių mano, kad homoseksualūs santykiai yra normalūs santykiai.

Dvasios dovanos duodamos Evangelijos skleidimui. Žmonės bus teisiami pagal savo elgesį. Jie nebus teisiami pagal dovanas. Net pats žodis dovana nurodo, kad tai yra kažkas, kas padovota, kas nuo tavęs nepriklauso. Pvz. pranašas Bileamas (Sk 22) pražuvo (Sk 31:8; Joz 13:22), galimai dėl godumo (2 Pt 2:15).