prakeiktas daiktas

Stabas gali atnešti prakeikimą.

Pakartoto Įstatymo knyga 7:26 (LBD)
Nenešk jokio bjauraus daikto į savo namus, nes ir tu, kaip jis, būsi atiduotas sunaikinti. Turi juo šlykštėtis ir bjaurėtis, nes tai atiduota sunaikinti.

Jozuės knyga 7:10-13 (LBD)
VIEŠPATS atsakė Jozuei: „Stokis! Ko guli žemėje kniūbsčias? Izraelis nusidėjo! Sulaužė Sandorą, kurią jiems daviau! Jie pasiėmė iš daiktų, skirtų sunaikinti, ir apsivogė, ir apsimelavo, ir įsidėjo juos tarp savo daiktų. Užtat izraelitai nepajėgs priešintis, bet atsuks nugaras savo priešams, nes patys yra tapę daiktu, skirtu sunaikinti. Aš nebebūsiu daugiau su jumis, jei nesunaikinsite pas jus esančių sunaikinti skirtų daiktų. Eik apvalyti žmonių! Įsakyk jiems: ‘Apsivalykite rytdienai, nes taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas. Tu, Izraeli, turi sunaikinti skirtų daiktų! Nepajėgsi priešintis priešams, kol nepašalinsi iš savo tarpo sunaikinti skirtų daiktų’.

Teisėjų knyga 6:25 (LBD)
Tą naktį VIEŠPATS paliepė jam: „Paimk savo tėvo jautį, tą antrąjį septynmetį jautį, nugriauk tavo tėvui priklausantį Baalo aukurą ir nukirsk šalia aukuro stovintį šventąjį stulpą.

Makabiejų antra knyga 12:39-42 (LBD)
Kitą dieną, kadangi tai buvo tapę reikalinga, Judas ir jo vyrai nuėjo paimti žuvusiųjų kūnų ir parnešti palaidoti su jų giminėmis protėvių kapuose. Po kiekvieno žuvusiojo tunika buvo rasti šventieji Jabnės stabų atminai, kuriuos nešioti žydams draudžia Įstatymas. Visiems buvo aišku, kad dėl to tie vyrai žuvo. Tad visi šlovino kelius Viešpaties, teisiojo teisėjo, kuris atidengia paslėptus dalykus, ir atsidėjo maldai, prašydami, kad žuvusiųjų padarytoji nuodėmė būtų visiškai atleista. Po to kilnusis Judas ragino žmones vengti nuodėmės, nes jie savo akimis matė, kas dėl nuodėmės buvo ištikę žuvusiuosius.

Pirmas laiškas korintiečiams 10:21-22 (LBD)
Jūs negalite gerti Viešpaties taurės ir demonų taurės. Negalite būti Viešpaties vaišių dalyviai ir demonų vaišių dalyviai. `Nejaugi kurstysime Viešpaties pavyduliavimą? Gal esame už jį stipresni?

Pavyzdžiai iš mano gyvenimo:

Sudėjau gražią puzlę su liūto atvaizdu. Liūtas tai neva Jėzus. Įrėminau ją. Ketinau pasikabinti ant sienos. Gavau blogą sapną su piktos dvasios ataka. Jau rašiau apie tai. Pasirodo tai buvo užskaityta kaip stabmeldystė.

Per YouTube padariau „subscribe“ (prenumeruoti) vieną techno muzikos kanalą, kuriame buvo sąlyginai nebloga muzika, bet piešinukai kažkokie demoniški. Paskui man ne kartą sapnavosi blogi sapnai, kur techno buvo minima blogame kontekste. Tai tęsėsi kol nepadariau „unsubscribe“. Aš turiu gal keliasdešimt YouTube kanalų ir šimtus subscribe, bet tik šitas yra prakeiktas.

Vienu metu man galvoje sukosi našydai (islamo dainos), nes kažkada klausiau jų per YouTube. Tiksliau net ne dainos, nes aš jų žodžių nemoku, bet tas stilius dainavimo. Man tai įstrigo į galvą ir aš tai sukau sau galvoje. Kartą nuėjęs miegoti gavau labai stiprią piktos dvasios ataką, mane (sapne, haliucinacijoje) apsupo aukštyn kojomis. Daugiau nebežiūriu musulmonų kūrybos.

Dar rašiau apie darželinukę, kuriai nuo „Kakė Makė“ filmukų sapnavosi košmarai. Ją sapne pabaisa gąsdino, kad mama ją paliks. Ji auga tik su mama, tad tai yra baisus teroras. Ji nebenorėjo miegoti viena.

Taip pat turėjau daug nemalonumų su visu tuo, kas susiję su nuotraukomis, tai: fotografavimas, nuotraukų tvarkymas (atrinkinėjimas, archyvavimas, dalijimasis su kitais), Instagram, išmanusis telefonas, domėjimasis fotoaparatais. Man sapne tai ne kartą prilygino tuštinimuisi viešame smirdinčiame tualete kartu su kitais. Dar galbūt tai prilygino numirėlių garbinimui.


Draugystė su nusidėjėliais ir bedieviais gali atnešti prakeikimą.

Karalių pirma knyga 22:45 (LBD)
Be to, jis sudarė taiką su Izraelio karaliumi.

Metraščių antra knyga 19:1-2 (LBD)
Judo karalius Juozapatas saugiai sugrįžo į savo rūmus Jeruzalėje. Hananio sūnus regėtojas Jehuvas, išėjęs pasitikti, tarė jam: „Argi tau dera padėti nedorėliams ir mylėti tuos, kurie nekenčia VIEŠPATIES? Už tai užsitraukei VIEŠPATIES pyktį.

*Čia rašo apie Judo karalių Juozapatą, kuris bandė padėti Izraelio karaliui Ahabui. Tasai Ahabas buvo nedoras, todėl buvo prakeiktas. Juozapatas už tokią draugystę irgi gavo dalį prakeiksmo – buvo sunaikinti laivai, kuriuos jis statė drauge su Ahabu.

Psalmynas 50:16-23 (LBD)
Bet nedorėliui Dievas sako:
„Kokią teisę turi kartoti mano įstatus
ir kalbėti apie mano Sandorą!
Juk nekenti mano auklėjimo
ir atmeti mano įsakus.
Vagį pamatęs, tampi jo bendru
ir bičiuliaujiesi su tais, kurie svetimauja.
Savo lūpoms davei valią piktam,
tavo liežuvis skleidžia apgaulę.
Sėdi ir apkalbi savo brolį,
šmeiži savo motinos vaiką.
Visa tai padarei, bet aš nieko nesakiau,
ir tu manei, kad aš esu toks, kaip tu.
Tad dabar tave peikiu ir kaltinu.
Tad suvokite tai, užmirštantieji Dievą,
antraip jus suplėšysiu,
ir nebus kas jus išgelbėtų.
Kas aukoja bendravimo auką, mane pagerbia,
ir tam, kuris taiso savo kelią,
aš parodysiu Dievo išganymą“.

Patarlių knyga 22:24-25 (LBD)
Nesibičiuliauk su piktu žmogumi
ir nebendrauk su karštakošiu,
kad kartais neišmoktum jų elgesio
ir neįpultum į spąstus.

Pirmas laiškas korintiečiams 15:33-34 (LBD)
Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius!“ Pabuskite, kaip dera, iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių! Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie jūsų visiškai nepažįsta Dievo.


Priklausymas stabmeldžių kultui gali atnešti prakeikimą.

Išėjimo knyga 32:25-29 (LBD)
Mozė, pamatęs, kad žmonės elgėsi palaidai – Aaronas buvo leidęs jiems palaidai elgtis savo priešų pajuokai, – atsistojo stovyklos vartuose ir tarė: „Kas už VIEŠPATĮ, teateina pas mane!“ Visi levitai susibūrė aplink jį. Jis tarė jiems: „Taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas: ‘Prisijuoskite kalaviją prie šono, visi iki vieno! Eikite nuo vartų prie vartų, išilgai ir skersai stovyklos, ir žudykite savo brolį, kaimyną ir giminaitį’“. Levitai padarė, kaip Mozė įsakė, ir tą dieną krito apie tris tūkstančius žmonių. Mozė tarė: „Šiandien jūs pašventėte save VIEŠPATIES tarnybai, nes buvote kiekvienas prieš savo sūnų ar brolį, šiandien gavote sau palaiminimą“.

Karalių pirma knyga 18:40 (LBD)
Elijas tarė jiems: „Čiupkite Baalo pranašus! Nė vienam neleiskite pabėgti!“ Jie buvo suimti. Nuvaręs žemyn prie Kišono upelio, Elijas ten juos nužudė.

Karalių antra knyga 10:18-19 (LBD)
Tada Jehuvas, surinkęs visus žmones, tarė jiems: „Ahabas tarnavo Baalui tik šiek tiek, Jehuvas jam tarnaus kur kas daugiau. Tad pašaukite pas mane visus Baalo pranašus, visus garbintojus ir visus kunigus. Tenetrūksta nė vieno, nes Baalui turiu atnašauti didelę auką. Kas neateis, neliks gyvas!“ Bet Jehuvas elgėsi klastingai, norėdamas sunaikinti Baalo garbintojus.

Apreiškimas Jonui 18:4 (LBD)
Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:
Išeik iš Babelės, mano tauta,
kad nedalyvautum jos nuodėmėse
ir nepatirtum jos negandų!

Pvz. teko girdėti, kad tuos žmones, kurie domisi ateiviais, juos aplanko ateiviai.

Dar teko girdėti apie dažnus pedofilijos atvejus kai kuriose religinėse organizacijose, pvz.: katalikybėje, JW. Jie yra primokyti slėpti tokius atsitikimus.


Draugystė su pasauliu gali atnešti prakeikimą.

Pradžios knyga 34:1-2 (KB’8)
Kartą Lėjos duktė Dina išėjo pasižiūrėti tos šalies dukterų. Šalies kunigaikščio hivo Hamoro sūnus Sichemas, ją pamatęs, nutvėrė ir išprievartavo.

Skaičių knyga 23:9 (LBD)
… Štai tauta, atskirai gyvenanti,
ji atokiai laikosi nuo kitų tautų!

Skaičių knyga 25:1-3 (LBD)
Izraeliui gyvenant Šitimuose, žmonės pradėjo žeminti save, kekšaudami su Moabo moterimis. O jos kviesdavosi žmones prie aukų savo dievui. Žmonės dalydavosi valgiu ir garbindavo tą dievą. Izraeliui prijunkus prie Peoro Baalo, VIEŠPATS įniršo ant Izraelio.

Teisėjų knyga 14:1-3 (LBD)
Kartą Samsonas nuėjo į Timną. Būdamas Timnoje, pamatė mergaitę tarp filistinų moterų. Sugrįžęs pasakė savo tėvui ir motinai: „Timnoje tarp filistinų moterų pamačiau mergaitę. Prašyčiau gauti ją man žmona“. Tėvas ir motina jam sakė: „Argi nėra mergaitės tarp tavo paties giminių ar visoje mūsų tautoje, kad turėtum imti sau žmoną iš tų neapipjaustytų filistinų!“ Bet Samsonas atsakė tėvui: „Gauk man ją, nes ji man patinka“.

Samuelio antra knyga 11:2 (LBD)
Kartą vieną popietę Dovydas, pakilęs iš guolio, vaikštinėjo ant karaliaus rūmų stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Ta moteris buvo labai graži.

Karalių pirma knyga 11:1-13 (LBD)
Karalius Saliamonas mylėjo daug svetimtaučių moterų, ne tik faraono dukterį, bet ir moabitų, amonitų, edomitų, sidoniečių ir hetitų moteris iš tų tautų, apie kurias VIEŠPATS buvo pasakęs izraelitams: „Niekas iš jūsų nesijungs su jais, niekas iš jų nesijungs su jumis, nes jie tikrai nugręš jūsų širdis sekti jų dievus“. Prie jų Saliamonas prilipo su meile. Saliamonas turėjo septynis šimtus aukštakilmių žmonų ir tris šimtus sugulovių. Tos moterys nugręžė jo širdį.
Saliamonui pasenus, jo žmonos nugręžė jo širdį kitų dievų link, ir jo širdis nebuvo ištikima VIEŠPAČIUI, savo Dievui, kaip jo tėvo Dovydo širdis. Saliamonas sekė sidoniečių deivę Astartę ir pasibjaurėtiną amonitų Milkomą. Taigi Saliamonas darė, kas pikta VIEŠPATIES akyse, ir ištikimai VIEŠPATIES nesekė, kaip darė jo tėvas. Tada Saliamonas į rytus nuo Jeruzalės ant kalno pastatė aukštumų alką Kemošui, Moabo bjaurybei, ir Molechui, Amono bjaurybei. Tą pat jis padarė visoms savo svetimtautėms žmonoms, atnašaujančioms smilkalus ir aukas savo dievams.
VIEŠPATS supyko ant Saliamono, nes jo širdis nusigręžė nuo VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, kuris buvo du kartus jam pasirodęs. Nors buvo jam įsakyta šiuo reikalu, kad nesektų kitų dievų, jis nesilaikė to, ką VIEŠPATS buvo įsakęs. Todėl VIEŠPATS tarė Saliamonui: „Kadangi tu taip norėjai, nesilaikei mano Sandoros ir įstatų, kuriuos tau daviau, aš tikrai atplėšiu nuo tavęs karalystę ir atiduosiu ją vienam iš tavo tarnų. Bet dėl tavo tėvo Dovydo to nedarysiu tavo dienomis. Iš tavo sūnaus rankos ją atplėšiu. Tačiau visos karalystės neatplėšiu dėl savo tarno Dovydo ir dėl Jeruzalės, kurią išsirinkau. Tavo sūnui duosiu vieną giminę“.

Jokūbo laiškas 4:4-5 (LBD)
Jūs, svetimautojos! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumyse“?

Galvojau nieko nebus jei kartais šiek tiek pažaisiu kompiuterinį žaidimą. Pastebėjau, kad kaskart po pasėdėjimo prie žaidimo gaunasi taip, kad sekančią dieną laiku nebeatsikeli (o tai reiškia praleidi skaitymą), čia geriausiu atveju. Dar būna taip, kad paskui pradeda skaudėti galvą, netenki vidinės ramybės, galiausiai įpuoli į didesnę nuodėmę. Spėju, kad tokiu būdu yra laikinai atstumiama Šventoji Dvasia ir žmogus netenka apsaugos, todėl jis automatiškai įpuola į didesnę nuodėmę. Žmogus yra kaip indas, o dvasios yra kaip to indo užpildas. Jei atsiduodi pasaulio dvasiai, tuomet tokiu būdu atstumi Šventąją Dvasią.

Laiškas galatams 5:16 (LBD)
Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.


Susiję:

būkite šventi
https://dzodis.com/2021/02/19/bukite-sventi/
(*Šventas, pašventintas – atskirtas Dievui.)

apsivalymas prieš Paschą
https://dzodis.com/2021/03/30/apsivalymas-pries-pascha/

nemylėkite pasaulio
https://dzodis.com/2021/11/15/nemylekite-pasaulio/