ST

Pradžios knyga 4:4-8 (LBD)
… VIEŠPATS maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. VIEŠPATS užkalbino Kainą: „Dėl ko tau taip pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gera nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“.
Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu. Kai jie buvo laukuose, Kainas pakilo prieš brolį ir užmušė jį.

Pradžios knyga 6:5-7 (LBD)
VIEŠPATS matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į pikta. Ir VIEŠPATS gailėjosi sukūręs žmogų žemėje, ir jam gėlė širdį. VIEŠPATS tarė: „Nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmones, kuriuos sukūriau, žmones drauge su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padaręs“.

Pradžios knyga 9:1, 4-6 (LBD)
Dievas palaimino Nojų bei jo sūnus ir tarė jiems: …
<…>
Tiktai mėsos su jos gyvybe, su krauju joje, nevalgysite. Taip pat ir už jūsų kraują, jūsų gyvybę, reikalausiu atsiskaityti: iš kiekvieno gyvulio to reikalausiu ir iš žmonių – iš kiekvieno už artimo kraują – reikalausiu atsiskaityti už žmogaus gyvybę.
Kas pralieja žmogaus kraują,
to kraują taip pat pralies žmogus,
nes pagal savo paveikslą
Dievas sukūrė žmogų.

Išėjimo knyga 20:13 (LBD)
Nežudysi.

*Tai vienas iš dešimties Dievo įsakymų.

Kunigų knyga 24:17 (LBD)
Kas užmuštų žmogų, bus nubaustas mirtimi.

*Tai ST.

Metraščių pirma knyga 17:3-4 (LBD)
Bet tą pačią naktį Nataną pasiekė Dievo žodis: „Eik ir sakyk mano tarnui Dovydui: ‘Taip kalbėjo VIEŠPATS. Namų man gyventi tu nestatysi.

Metraščių pirma knyga 22:5-10 (LBD)
Mat Dovydas sakė sau: „Mano sūnus Saliamonas dar jaunas ir be patirties, o Namai, kuriuos reikia pastatyti, turi būti tokie didingi, kad garsėtų ir būtų šlovinami visuose kraštuose. Tad aš jam paruošiu“. Taigi Dovydas atidėjo daug medžiagų statybai prieš savo mirtį. Tada jis pasišaukė savo sūnų Saliamoną ir įsakė jam pastatyti Namus VIEŠPAČIUI, Izraelio Dievui. „Mano sūnau, – tarė Dovydas Saliamonui, – aš pats turėjau širdyje mintį pastatyti Namus VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, garbei. Bet pasiekė mane VIEŠPATIES žodis: ‘Daug kraujo išliejai ir ilgai kariavai. Mano vardui Namų tu nestatysi, nes esi išliejęs daug kraujo ant žemės mano akivaizdoje. Štai gims tau sūnus. Jis bus taikingas žmogus. Aš duosiu jam ramybę nuo priešų iš visų pusių, nes jo vardas bus Saliamonas, ir jo dienomis duosiu Izraeliui taiką ir ramybę. Jis pastatys Namus mano vardui; jis bus man sūnus, o aš būsiu jam tėvas ir padarysiu amžiną Izraelyje jo karališkąjį sostą’.

Metraščių pirma knyga 28:1-3 (LBD)
Dovydas pašaukė sueiti į Jeruzalę visus Izraelio pareigūnus – giminių galvas, vadus būrių, buvusių karaliaus tarnyboje, tūkstantininkus ir šimtininkus, visus karaliaus nuosavybės bei galvijų prižiūrėtojus ir savo sūnus – drauge su dvariškiais, galiūnais ir visais turtingais vyrais. Karalius atsistojo ir tarė: „Mano broliai, mano tauta, klausykitės manęs! Aš buvau sumanęs pastatyti poilsio Namus VIEŠPATIES Sandoros Skryniai, mūsų Dievui pakojį. Bet Dievas tarė man: ‘Tu nestatysi Namų mano vardui, nes esi kovotojas ir išliejai kraujo’.

Metraščių antra knyga 6:7-9 (LBD)
Mano tėvas Dovydas širdyje geidė pastatyti Namus VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, vardui. Bet VIEŠPATS mano tėvui Dovydui pasakė: ‘Gerai darai, norėdamas pastatyti Namus mano vardui. Gerai darai, kad to nori. Tačiau tu Namų nestatysi, bet tavo sūnus, gimęs tau, pastatys Namus mano vardui’.

Psalmynas 11:5 (LBD)
VIEŠPATS ištiria teisųjį ir nedorėlį.
Kas mėgsta smurtą, to jis nekenčia iš visos širdies.

https://biblehub.com/psalms/11-5.htm

Patarlių knyga 6:16-19 (KB’8)
Viešpats nekenčia šešių dalykų, septyni yra pasibjaurėjimas Jo akyse: išdidus žvilgsnis, meluojantis liežuvis, rankos, praliejančios nekaltą kraują, širdis, planuojanti nedorybę, kojos, greitos bėgti į pikta, neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus, sėjantis nesantaiką tarp brolių.

Izaijo knyga 1:15-17 (LBD)
Kai jūs tiesite rankas,
aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų.
Net jei ilgai melsitės,
aš jūsų negirdėsiu.
Jūsų rankos kruvinos!
Nusiplaukite ir būkite švarūs!
Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,
liaukitės darę pikta,
mokykitės daryti gera.
Atsidėkite teisingumui,
padėkite engiamajam,
užstokite našlaitį,
ginkite našlės bylą“.

Ezechielio pranašystė 18:10-13 (KB’8)
Jeigu jam gimsta plėšikas sūnus, praliejantis kraują, kuris daro šiuos dalykus: valgo aukštumose, išniekina artimo žmoną, skriaudžia vargšą ir beturtį, plėšikauja, negrąžina užstato, garbina stabus, daro bjaurius dalykus, skolina už nuošimčius, reikalauja daugiau, negu davė, – argi toks turėtų likti gyvas? Ne, jis neliks gyvas! Kas taip elgiasi – mirs. Jo kraujas kris ant jo.

https://biblehub.com/ezekiel/18-10.htm

NT

Evangelija pagal Matą 5:21-22 (LBD)
Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’ – tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’ – tas smerktinas į pragaro ugnį.

Evangelija pagal Matą 5:38-48 (LBD)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Evangelija pagal Joną 13:34-35 (LBD)
Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte;
kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus“.

Apaštalų darbai 7:59-60 (LBD)
Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: „Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią!“ Pagaliau suklupęs galingu balsu sušuko: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ Ir, tai ištaręs, užmigo.

Laiškas romiečiams 13:8-10 (LBD)
Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo Įstatymą. Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – Įstatymo įvykdymas.

Laiškas efeziečiams 4:29-32 (LBD)
Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

Jono pirmas laiškas 3:14-15 (LBD)
Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą,
nes mylime brolius.
Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje.
Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys,
o jūs žinote,
kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo,
jame pasiliekančio.

Jono pirmas laiškas 4 (LBD)
7 Mylimieji, mylėkime vieni kitus
nes meilė yra iš Dievo,
ir kiekvienas, kuris myli,
yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.
8 Kas nemyli, tas nepažino Dievo,
nes Dievas yra meilė.
<…>
12 Dievo niekas niekuomet nėra matęs.
Jei mylime vieni kitus,
Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė mumyse tampa tobula.
<…>
16 Mes esame pažinę ir įtikėję meilę,
kuria Dievas mus myli.
Dievas yra meilė,
ir kas pasilieka meilėje,
tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.

Apreiškimas Jonui 16:6 (LBD)
Jie praliejo šventųjų ir pranašų kraują,
todėl duodi jiems gerti kraują.
Jie to verti!“


Tai nėra eilinė tema. Tai yra tai, kas mus daro nepratrauklius Šventajai Dvasiai (Ef 4:30). Tai yra tai, dėl ko mūsų maldos neduoda rezultato (Iz 1:15-17). Tai yra būtent tai, kas sulaiko patepimą. Šia tema esu gavęs daugybę įvairiausių apreiškimų.

Pirma šį straipsnį buvau pavadinęs „nežudysi“, bet paskui pamaniau, kad žudymas tai tik pasekmė, todėl pervadinau į „neapykanta“. ST laikais buvo žiūrima tiktai į darbus, bet NT mus moko, kad svarbu ne tik darbai, bet ir širdis, nes viskas išeina iš vidaus. Hebrajų kultūroje širdis yra tapati tam, ką mes vadintume protu.