[EN]

(Šis video surinko 775 tūkst. peržiūrų.)

[RU]

(Čia tas pats rusų kalba.)
https://youtu.be/setts9y5_tc

Paminėtos eilutės:

(Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.)

Pirmas laiškas Timotiejui 2:11-14 (LBD)
Moteris tesimoko tyliai, su tikru klusnumu. Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui; ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui – Ieva. Be to, Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir prasižengė.

Laiškas efeziečiams 5:22-33 (LBD)
Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra Bažnyčios, savo Kūno, galva ir gelbėtojas. Kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visa kame teklauso vyrų.
Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančiu vandeniu per žodį, kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią, kadangi esame jo Kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. Tai didis slėpinys, – aš tai sakau apie Kristų ir Bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą.

Laiškas Titui 1:5-9 (KB)
Aš tam palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum kiekviename mieste vyresniuosius, kaip esu įsakęs: jei kas yra be priekaištų, vienos žmonos vyras, turįs ištikimus vaikus, kurie nekaltinami palaidu gyvenimu ar neklusnumu. Nes vyskupas, kaip Dievo ūkvedys, turi būti be priekaištų: ne savavaliautojas, ne karštakošis, ne girtuoklis, ne kivirčius, ne geidžiantis nešvaraus pelno, bet svetingas, trokštantis gero, blaiviai mąstantis, teisingas, šventas, susivaldantis, tvirtai besilaikantis patikimo žodžio kaip buvo išmokytas, kad sveiku mokymu sugebėtų ir paraginti, ir įtikinti prieštaraujančius.

https://biblehub.com/titus/1-6.htm

Laiškas kolosiečiams 3:18-19 (LBD)
Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs.

Petro pirmas laiškas 3:1-6 (LBD)
Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti [tikėjimui] žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo dievobaimingumą ir skaistumą. Tegu puošia jus ne išorė – šukuosena, aukso gražmenos ar ištaigingi drabužiai, – bet žmogaus širdies slaptuma – nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akyse. Juk kadaise taip ir puošdavosi šventos moterys, kurios turėjo viltį Dieve ir buvo klusnios savo vyrams. Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jos dukterimis, darydamos gera ir nebijodamos jokių bauginimų.

Pradžios knyga 3:6 (LBD)
Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, ji skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė.

Nuoroda.

Laiškas romiečiams 5:12 (LBD)
Todėl, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo.

Izaijo pranašystė 3:12 (KB)
Mano tauta! Vaikai juos spaudžia, moterys jiems viešpatauja. O mano tauta! Tavo vedliai tave suvedžioja ir veda klaidingu taku.

Dar galima būtų paminėti šias:

Pradžios knyga 2:18 (KB’8)
Viešpats Dievas tarė: „Negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją.“

https://biblehub.com/genesis/2-18.htm

*Pirmas buvo sukurtas vyras, o moteris buvo sukurta kaip pagalbininkė jam.

Kunigų knyga 15:19-32 (LBD)
Nuoroda.

(Moterų apeiginis nešvarumas)

Pakartoto Įstatymo knyga 25:11-12 (LBD)
Jei susimuštų du vyrai ir vieno jų žmona įsikištų gelbėti savo vyro nuo priešininko rankos, ištiesdama ranką ir griebdama jam už gėdos, nukirsi jai ranką. Nerodyk jokio gailesčio.

Siracido knyga 9:2 (LBD)
Neatsiduok moteriai
ir neleisk jai trypti savo orumo.


Сирах 9:2 (RST)
Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей.

Sirach 9:2 (RSV)
Do not give yourself to a woman
so that she gains mastery over your strength.

Siracido knyga 25:8 (LBD)
Laimingas, kas gyvena su protinga žmona
ir nearia jaučiu ir asilu viename junge.
Laimingas, kas nenusideda liežuviu
ir netarnauja žemesniam už save.

*LVK komentaras: jautis ir asilas nesutaria. Panašiai šeimoje nėra darnos, kai vyras ir žmona negali sutarti.

Siracido knyga 25 (LBD)
13 Nesvarbu, kokia žaizda, kad tik ne širdies!
Nesvarbu, koks piktumas, kad tik ne moters!
14 Nesvarbu, kokia kančia, kad tik ne nuo tų, kurie nekenčia!
Nesvarbu koks kerštas, kad tik ne priešų!
15 Nėra stipresnių nuodų už gyvatės nuodus,
nėra didesnio pykčio už moters pyktį.
16 Verčiau su liūtu ir slibinu gyvenčiau
negu su pikta moterimi.
17 Moters piktumas pakeičia jos išvaizdą
ir padaro ją piktą kaip mešką.
18 Sėsdamasis prie stalo su kaimynais
jos vyras negali susilaikyti nuo karčių atodūsių.
19 Moters piktumui neprilygsta joks kitas piktumas;
teištinka ją nusidėjėlio likimas!
20 Kaip kopimas smėlėtu šlaitu senoms kojoms,
taip besiplūstanti žmona tyliam vyrui.
21 Nebūk moters grožio apgautas,
netrokšk moters dėl jos turtų.
22 Būna pykčio, įžūlumo ir didelės gėdos,
kai žmona turi išlaikyti savo vyrą.

23 Apkartusi širdis, niūrus veidas, širdgėla –
visa tai ateina iš piktos žmonos,
nuleistos rankos, drebantys keliai –
nuo vyrui laimės neteikiančios žmonos.
24 Nuodėmė prasidėjo su moterimi,
per ją visi mirštame.

25 Neleisk vandeniui išsilieti,
o piktai žmonai – paleisti liežuvio.

26 Jeigu ji nesielgia, kaip tu liepi,
atskirk ją nuo savęs.

Apreiškimas Jonui 2:20 (LBD)
Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškei Jezabelei, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą.