Jeruzalės diena yra Izraelio nacionalinė šventė, skirta Rytų Jeruzalės sujungimui su Vakarų Jeruzale po 1967 m. šešių dienų karo, per kurį Izraelis okupavo Rytų Jeruzalę ir Vakarų Krantą, sėkmingai aneksuodamas pastarąjį.
(šaltinis)

Pakartotinis žydų įsikūrimas Izraelio žemėje yra didžiulis paskutiniųjų laikų ženklas. Biblijoje yra daugybė pranašysčių šia tema.


Ta proga įdedu šiek tiek vaizdų iš ten. Pats dar nežiūrėjau, bet norėčiau pažiūrėti.

2023.03.17 [LT]

2023.03.24 [LT]

2023.04.09 [LT]


Krikščionims visai nebūtina ten vykti, nes Dievas yra visur.

Karalių pirma knyga 20:22-28 (LBD)
Tada pranašas, priėjęs prie Izraelio karaliaus, tarė jam: „Eik, stiprink savo pajėgas ir gerai apsvarstyk, ką turi daryti, nes pavasarį Aramo karalius atžygiuos prieš tave“.
O Aramo karaliaus dvariškiai kalbėjo jam: „Jų Dievas yra kalnų Dievas. Užtat jie ir buvo už mus stipresni. Bet jei kovosime su jais lygumoje, tikriausiai būsime už juos stipresni. Be to, štai ką turi daryti: atstatyk karalius ir vietoj jų paskirk valdytojus. Sutelk tokio pat dydžio kariuomenę, kokią praradai, arklį vietoj arklio, kovos vežimą vietoj kovos vežimo. Tada kovosime su jais lygumoje ir tikriausiai būsime už juos stipresni“. Jis priėmė jų patarimą ir taip padarė.
Pavasarį Ben Hadadas sutelkė aramėjus ir atžygiavo į Afeką kovoti su Izraeliu. Ir izraelitai buvo pašaukti prie ginklų, aprūpinti maistu ir išėjo prieš juos į mūšį. Pasistatę stovyklą priešais aramėjus, izraelitai atrodė tarsi dvi ožkų kaimenės, tuo tarpu aramėjai pripildė visą kraštą. Tada Dievo vyras, priėjęs prie Izraelio karaliaus, tarė: „Taip kalbėjo VIEŠPATS. Kadangi aramėjai sakė: ‘VIEŠPATS yra kalnų Dievas, bet ne lygumų Dievas’, – atiduosiu visą šią kariuomenę tau į rankas, ir tu žinosi, kad aš esu VIEŠPATS“.

Jeremijo knyga 23:23-24 (LBD)
Nejau aš Dievas tik tada, kai esu ranka pasiekiamas? –
tai VIEŠPATIES žodis, –
ir ne Dievas, kai toli?
Ar gali pasislėpti žmogus pakampyje,
kad aš jo nematyčiau? – tai VIEŠPATIES žodis. –
Argi aš ne tas, kurio pilnas ir dangus, ir žemė?“ – tai VIEŠPATIES žodis.

Evangelija pagal Matą 18:19-20 (LBD)
Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.

Evangelija pagal Joną 4:21-24 (LBD)
Jėzus atsakė:
„Moterie, tikėk manimi,
jog ateis valanda,
kada garbinsite Tėvą
ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje.
Jūs garbinate, ko nepažįstate,
o mes garbiname, ką pažįstame,
nes išganymas ateina iš žydų.
Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, –
kai tikrieji garbintojai
šlovins Tėvą dvasia ir tiesa.
Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško.
Dievas yra dvasia,
ir jo garbintojai
turi šlovinti jį dvasia ir tiesa“.

Be to, žydai nieko neturi.

https://dzodis.com/2020/04/11/tautos-prakeikimas/

Apreiškimas Jonui 11:8 (LBD)
Jų lavonai gulės aikštėje didžiojo miesto, kuris dvasine prasme vadinamas Sodoma ir Egiptu, kur ir jų Viešpats buvo nukryžiuotas.

*Jeruzalė prilyginta Sodomai ir Egiptui.