2023.04.25 [EN]

Paminėtos eilutės:

Pirmoji Samuelio knyga 15:23 (KB’8)
Nepaklusnumas yra kaip žyniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Viešpaties žodį, Jis atmetė tave, kad nebebūtum karaliumi.“

https://biblehub.com/1_samuel/15-23.htm

Pakartoto Įstatymo knyga 30:19-20 (LBD)
Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave: padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi, mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Tai reiškia tau gyvenimą – ilgą gyvenimą žemėje, kurią VIEŠPATS prisiekė duoti tavo protėviams – Abraomui, Izaokui ir Jokūbui“.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:19 (LBD)
Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?

Šiame video pagrindinė mintis ta, kad mes savo kasdieniais pasirinkimais tarnaujame arba dangaus karalystei, arba tamsos karalystei. Neva nėra tokio dalyko kaip grynai mūsų laisva valia, nes kiekvienu pasirinkimu tu vykdai kažkokios dvasios valią (Ef 2:1-3).


Eilutės apie paklusnumą:

Jeremijo knyga 7:23-24 (LBD)
Bet daviau jiems vieną įsakymą: ‘Klausykite mano balso! Tada aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Eikite visur tik tuo keliu, kuriuo jums įsakau, idant jums sektųsi’.
Bet jie nei paklausė, nei paisė. Jie sekė paskui savo pačių užmačias, savo nedorų širdžių užsispyrimą, atsukdami man nugarą, o ne veidą.

Evangelija pagal Luką 22:42 (LBD)
„Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“

Evangelija pagal Joną 4:34 (LBD)
Bet Jėzus tarė:
„Mano maistas –
vykdyti valią to, kuris mane siuntė,
ir baigti jo darbą.

Evangelija pagal Joną 8:29 (LBD)
Mano Siuntėjas yra su manimi;
jis nepaliko manęs vieno,
nes visuomet darau, kas jam patinka“.

Evangelija pagal Joną 14:15-17 (LBD)
Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – ­Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.

*Paklusnumas tai būtina sąlyga norint turėti artumą su Šventąja Dvasia.


Štai čia TB Džošua žodžiai apie Šventosios Dvasios krikštą:
https://dzodis.com/2020/06/12/sventosios-dvasios-krikstas/2/
(Nežinia ar teisingi, bet prie šios temos kaip tik.)


Frank Sinatra tai Amerikos mafiozų numylėtinis.

Satanistai sako:

  • Do what thou wilt shall be the whole of the Law (liet.: daryk ką nori – tai visas įstatymas) (rus.: «Твори свою волю, таков да будет весь закон»)
  • Follow Your Heart (liet.: klausyk širdies, t. y. gyvenk valdomas jausmų ir geismų)
  • YOLO – you only live once (liet.: gyveni tik kartą, o tai reiškia imk iš gyvenimo viską)
  • čia ir dabar (tai reiškia mėgaukis akimirka, negalvodamas apie pasekmes)

Ne visi geri darbai užsiskaitys.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (NEV)
Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ – įeis į Dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano Tėvo, esančio danguje valią. Daugelis man aną dieną sakys: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi ne tavo vardu pranašavome, ar ne tavo vardu išvarinėjome demonus, ar ne tavo vardu darėme daugybę stebuklų?’ Tuomet jiems paskelbsiu: ‘Aš niekada jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, savavaliai!

https://biblehub.com/matthew/7-23.htm

*[EN] explanation

Evangelija pagal Matą 15:13-14 (LBD)
Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. Palikite juos; jie – akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris“.

Evangelija pagal Joną 15:5 (LBD)
Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.
Kas pasilieka manyje ir aš jame,
tas duoda daug vaisių;
nuo manęs atsiskyrę,
jūs negalite nieko nuveikti.

Pirmas laiškas korintiečiams 3:1, 10-17 (LBD)
Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums ne kaip dvasios žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje.
<…>
Dievo man suteikta malone aš, kaip išmanus statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Kiekvienas tegul būna apdairus ant jo statydamas. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi, ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį.
Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla – tai jūs!

*Darbai, atlikti Kristaus tikėjime ir paklusnume, išliks ir bus įvertinti. Darbai atilikti „kūne“ (žr. 1-ą eil.) arba prieštaraujantys Raštui (žr. 4:6) neišliks.