Laiškas Efeziečiams 5:19 (KB)
kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį,

Žiūrint į Lietuvos sekmininkus, charizmatus, baptistus susidaro įspūdis, kad šlovinimas gali būti tik giedojimas. Jie netgi draugauja tarpusavyje pagal muzikinius sugebėjimus. Būdamas nemuzikalus gali pasijausti niekam tikusiu. Gali kilti mintis, kad Dievą myli tik tie, kurie apie tai dainuoja.


Tai kad giedojimas ir dainavimas turi mažai ką bendro su tikru šlovinimu rodo ir tai kad populiarios užsienio šlovinimo muzikos grupės yra iš itin prastų bažnyčių, tokių kaip: Hillsong, Bethel.

Evangelija pagal Matą 15:8 (KB)
‘Ši tauta artinasi prie manęs savo lūpomis ir gerbia mane savo liežuviu, bet jos širdis toli nuo manęs.

Evangelija pagal Morkų 7:6 (KB)
Jis jiems atsakė: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ‘Ši tauta gerbia mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs.


Giedotojai turi pagundymą siekti populiarumo tarp žmonių. Tai yra laikai, klikai, sharai, subskraibai ir t.t.

Evangelija pagal Matą 6:5 (KB)
„Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.

Galima būtų sakyti taip: „Kai giedate, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta giedoti, stovėdami bažnyčiose ant scenos ir Youtubėje, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.“

Evangelija pagal Luką 12:1 (KB)
Tuo tarpu, kai susirinko nesuskaičiuojama minia, kad net vieni kitus trypė, Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams: „Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės!

dainininkė Whitney Houston

Whitney Houston kažkada giedojo bažnyčios chore. Paskui dėka savo talento tapo žvaigžde. Galiausiai mirė nuo narkotikų perdozavimo.


Vizualiai „krikščioniškas šlovinimas“ dažnai nesiskiria nuo pasauliečių koncertų. Jie rengiasi kaip pasauliečiai. Jų muzikos stilius kūniškas.

šlovinimas bažnyčioje

„Gerosios naujienos centras“ reklamuoja ir tikriausiai net organizuoja koncertus tokiems pasauliečiams kaip grupė NUTEKI, manydami kad jie yra krikščionys. Renginiuose „Sielos“ dalyvauja panašūs į NUTEKI.

NUTEKI

Taip grupė NUTEKI prisistato savo youtube kanale.

grupė NUTEKI

Mergina rankomis rodo ragus ir jos šukuosena ragai.

NUTEKI

Evangelija pagal Joną 8:44 (KB)
Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. …


Tarp krikščionių žodis šlovinimas yra suprantamas kaip dainavimas. Kažkodėl Biblija nerašo, kad Jėzus būtų dainavęs ar giedojęs.

Evangelija pagal Morkų 1:35 (KB)
Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalią vietą ir ten meldėsi.

Evangelija pagal Matą 6:6 (KB)
Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai.

Jėzus Getsemanėje

Evangelija pagal Matą 21:28-31 (KB)
„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą, priėjęs prie pirmojo, tarė: ‘Sūnau, eik ir padirbėk šiandien mano vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Kuris iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“. …

Evangelija pagal Matą 26:39 (KB)
Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidu į žemę ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu!“

Žiūrėdami į Jėzaus pavyzdį matome, kad šlovinimas tai paklusnumas, tai Dievo valios vykdymas virš savo norų, geismų, supratimo.

Evangelija pagal Joną 17:4-5 (KB)
Aš pašlovinau Tave žemėje. Atlikau darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar Tu, Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią pas Tave turėjau dar prieš pasaulio buvimą.


Kitas šlovinimo būdas tai tarnavimas su Dievo jėga.

Evangelija pagal Joną 4:23-24 (KB)
Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje“.

Evangelija pagal Joną 14:13 (KB)
Ir ko tik prašysite mano vardu, Aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje.

Bet tai seka po paklusnumo.

Evangelija pagal Joną 14:21 (KB)
Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu“.