kuklumas

Pradžios knyga 18:27 (LBD)
O Abraomas vėl tarė: „Žiūrėk, kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI, būdamas dulkė ir pelenai.

Išėjimo knyga 10:3 (LBD)
Taigi Mozė ir Aaronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam: „Taip kalbėjo VIEŠPATS, hebrajų Dievas: ‘Kaip ilgai atsisakinėsi nusižeminti prieš mane? Leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti!

Skaičių knyga 12:2-3 (LBD)
Jie sakė: „Argi VIEŠPATS tik per Mozę kalbėjo? Argi jis nekalbėjo ir per mus?“ VIEŠPATS tai išgirdo. O Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą visoje žemėje.

Skaičių knyga 12:2-3 (KB)
Jie sakė: „Argi Viešpats kalbėjo tik per vieną Mozę? Argi Jis nekalbėjo taip pat ir per mus?“ Viešpats tai išgirdo. Mozė gi buvo labai romus, romiausias iš visų žmonių žemėje.

Pakartoto Įstatymo knyga 8:2-3 (LBD)
Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė VIEŠPATS, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje, idant padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas tavo širdyje, ar tu laikysiesi jo įsakymų, ar ne. Jis darė tave nuolankų, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave mana, kurios nei jūs, nei jūsų protėviai nežinojote, idant tave pamokytų, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš VIEŠPATIES lūpų.

Karalių pirma knyga 21:27-28 (LBD)
Išgirdęs šiuos žodžius, Ahabas persiplėšė drabužius ir apsivilko ašutine ant nuogo kūno. Jis pasninkavo, miegojo apsivilkęs ašutine ir vaikštinėjo prislėgtas. Tada Eliją Tišbietį pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Ar matei, kaip Ahabas nusižemino prieš mane? Kadangi jis nusižemino prieš mane, neužtrauksiu nelaimės jo dienomis. Ant jo namų užtrauksiu nelaimę jo sūnaus dienomis.“

Metraščių (Kronikų) antra knyga 7:14 (LBD)
jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.

Jobo knyga 5:11 (LBD)
Kukliuosius jis išaukština,
o liūdintiems pakelia nuotaiką.

Jobo knyga 22:29 (LBD)
Juk Dievas pažemina išdidžiuosius,
bet išgelbsti kukliuosius.

Jobo knyga 40:4 (LBD)
„Esu menkutis! Ką galiu tau atsakyti? Ranka užsiimu burną.

Jobo knyga 40:11-12 (LBD)
Duok valią savo pykčio įniršiui,pažvelk į kiekvieną išdidų žmogų ir jį pažemink. Taip, pažvelk į kiekvieną išdidų žmogų, pažemink jį; sutrypk nedorėlius, kur jų yra.

Psalmynas 25:9 (LBD)
Jis veda kukliuosius teisingu taku
ir moko juos savo kelio.

Psalmynas 131:1 (LBD)
… VIEŠPATIE, mano širdis neišdidi
ir mano žvilgsnis neišpuikęs.
Nesiekiu didelių dalykų,
to, kas prašoka mano jėgas.

Psalmynas 149:4 (LBD)
nes VIEŠPATS džiaugiasi savo tauta;
kukliuosius jis papuošia pergale.

Patarlių knyga 3:34 (LVK)
Pašaipūnams jis yra pašaipus,
bet kukliesiems rodo malonę.

Patarlių knyga 3:34 (LBD)
Jis šaiposi iš pašaipūnų,
o romiesiems rodo malonę.

Patarlių knyga 8:13 (LBD)
Pagarbiai bijoti VIEŠPATIES reiškia nekęsti to, kas pikta.
Puikybės, įžūlumo, blogo elgesio
ir suktos kalbos aš nekenčiu.

Patarlių knyga 11:2 (LBD)
Puikybę lydi gėda,
o pas kukliuosius ateina išmintis.

Patarlių knyga 15:33 (LBD)
Pagarbi VIEŠPATIES baimė moko išminties:
pirma –­ nusižeminimas, paskui ­– garbė.

Patarlių knyga 15:33 (KB)
Viešpaties baimė moko išminties, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Patarlių knyga 16:18-19 (LBD)
Puikybė apima prieš žūtį,
įžūlumas ­– prieš nesėkmę.
Geriau būti kukliam tarp vargšų,
negu dalytis grobiu su išdidžiais žmonėmis.

Patarlių knyga 18:12 (LBD)
Prieš žūtį žmogaus širdis puikuojasi,
o prieš garbę eina nusižeminimas.

Patarlių knyga 21:4 (LBD)
Išpuikusios akys ir išdidi širdis ­
nedorėlių žibintas; tai nuodėmė.

Patarlių knyga 22:4 (LBD6)
Nusižeminimo ir pagarbios VIEŠPATIES baimės atlygis ­–
turtai, pagarba ir gyvenimas.

Patarlių knyga 25:6-7 (LBD)
Nesiaukštink karaliaus akivaizdoje
ir neužimk didžiūnų vietos.
Juk geriau, kad tau būtų sakoma: „Slinkis aukščiau!“ ­
negu būti pažemintam kilmingųjų akivaizdoje.

Patarlių knyga 27:2 (LBD)
Tegu kitas giria, o ne tavo paties burna,
kas nors kitas, o ne tavo paties lūpos.

Patarlių knyga 27:21 (LBD)
Lydykla ­– sidabrui, krosnis ­ auksui,
o žmogus išbandomas gyrimu.

Patarlių knyga 29:23 (LBD)
Žmogaus puikybė jį pažemins,
o nuolankiõs dvasios žmogus bus pagerbtas.

Izaijo knyga 29:19 (LBD)
Kuklieji vėl džiaugsis VIEŠPAČIU,
vargšai džiūgaus dėl Izraelio Šventojo.

Izaijo knyga 41:14 (LBD)
Nebijok, kirmine Jokūbai,
kirminėli Izraeli! „Aš tau padėsiu!“ ­– tai VIEŠPATIES žodis.
Tavo atpirkėjas ­– Izraelio Šventasis.

Izaijo knyga 57:15 (LBD)
Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis,
kurio vardas ­– Šventasis, sako taip:
„Šventose aukštybėse gyvenu
ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu,
kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią
ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą.

Izaijo knyga 66:2 (LBD)
Mano ranka sukūrė visa tai,
visa tai mano“, ­– tai VIEŠPATIES žodis.
„Aš rūpinuosi žmogumi,
suvargusiu ir besisielojančiu,
drebančiu nuo mano žodžio.

Jeremijo knyga 9:22-23 (LBD)
Taip kalba VIEŠPATS:
„Išminčius tenesididžiuoja savo išmintimi,
nei stipruolis tenesigiria savo stiprumu,
nei turtuolis tenesipuikauja savo turtais.
Bet jei kas didžiuotųsi, tesididžiuoja,
kad turi išminties pažinti mane,
pripažinti, kad aš esu VIEŠPATS,
kuris myli ištikimai,
vykdo teisingumą ir teisumą žemėje.
Tokiais žmonėmis aš mėgaujuosi“, –­ tai VIEŠPATIES žodis.

Michėjo knyga 6:8 (LBD)
Žmogau, jis tau pasakė,
kas gera
ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS:
tik daryti, kas teisinga,
mylėti ištikima meile
ir nuolankiai eiti su savo Dievu.

Sofonijo knyga 2:3 (LBD)
Ieškokite VIEŠPATIES, visi krašto nuolankieji,
kurie vykdote jo teisingumą;
siekite teisumo, siekite nuolankumo,
kad galėtumėte rasti prieglobstį
VIEŠPATIES įniršio dieną.

Evangelija pagal Matą 5:5 (LBD)
Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

Evangelija pagal Matą 5:43-45 (LBD)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.

*Negebėjimas atleisti kyla iš susireikšminimo.

Evangelija pagal Matą 18:1-4 (LBD)
Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: „Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“ Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje.

Evangelija pagal Matą 23:8-12 (LBD)
O jūs nesivadinkite ‘rabi’, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.

Evangelija pagal Morkų 10:42-45 (LBD)
Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.“

Evangelija pagal Luką 14:7-11 (LBD)
Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: ‘Bičiuli, pasislink aukščiau!’ Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.

Evangelija pagal Luką 18:9-14 (LBD)
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės ­– plėšikai, sukčiai, svetimautojai ­– arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju.’ O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!’ Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.

Evangelija pagal Joną 3:30 (LBD)
Jam skirta augti,
o man ­– mažėti.“

*Jonas krikštytojas kalba apie Jėzų.

Laiškas romiečiams 3:21-26 (LBD)
Bet dabar be įstatymo pasireiškė Dievo teisumas, paliudytas Įstatymo ir Pranašų. Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo galia veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.

*Tiktai kuklieji galėjo patikėti per Jėzaus auką įgyjamu teisumu. Ir tiktai kuklieji gali pripažinti tai, kad jie turi kažkokią nuodėmę.

Laiškas romiečiams 12:3 (LBD)
Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą.

Laiškas romiečiams 12:16 (LBD)
Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais.

Laiškas romiečiams 13:1-7 (LBD)
Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra, tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk vyresnybės bijoma ne gera darant, o pikta. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo. Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai bloga, bijok, nes ji ne veltui nešioja kalaviją. Ji ­– Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems pikta. Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantys tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį ­– mokestį, kam muitą ­– muitą, kam baimę ­– baimę, kam pagarbą ­– pagarbą.

Pirmas laiškas korintiečiams 15:9 (LBD)
Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo Bažnyčią.

Antras laiškas korintiečiams 5:15 (LBD)
Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas.

Antras laiškas korintiečiams 11:30 (LBD)
Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu.

Laiškas galatams 6:14 (LBD)
Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš ­– pasauliui.

Laiškas efeziečiams 2:8-9 (LBD)
Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų.

Laiškas efeziečiams 4:2-3 (LBD)
Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiu.

Laiškas efeziečiams 4:31-32 (LBD)
Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

Laiškas filipiečiams 2:3-4 (LBD)
Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.

Laiškas filipiečiams 2:5-8 (LBD)
Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.
Jis, turėdamas Dievo pavidalą,
nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu,
bet apiplėšė pats save,
priimdamas tarno pavidalą
ir tapdamas panašus į žmones.
Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;
jis nusižemino,
tapdamas klusnus iki mirties,
iki kryžiaus mirties.

Laiškas kolosiečiams 3:12 (LBD)
Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu.

Laiškas hebrajams (žydams) 13:17 (LBD)
Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; tada jie tai darys su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga.

Jokūbo laiškas 1:9-10 (LBD)
Tegul didžiuojasi suvargęs brolis savo išaukštinimu, o turtingasis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė.

Jokūbo laiškas 4:10 (LBD)
Nusižeminkite prieš Viešpatį, tai jis jus išaukštins.

Petro pirmas laiškas 3:8 (LBD)
Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs.

Petro pirmas laiškas 5:5-6 (LBD)
Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus.


Tie kas geidžia stebuklų, Dvasios dovanų, būti pranašais ir pan., pirma turėtų atkreipti dėmesį į savo charakterį, nes Dvasios dovanomis gali būti apdovanotas tiktai kuklus asmuo, kuriam nekelia pavojaus puikybė. Priešingu atveju dovanos žmogų paverstų panašų į Hamaną iš Esteros knygos (Est 3).

Nuo 49-os min.:


Saugumiečiai ir jų draugai mėgsta puikuotis prieš žmogų, kurį jie apvogė knaisiodamiesi po jo asmeninį gyvenimą. Mėgstamas jų užsiėmimas – duoti žinoti kiek daug jie apie tave žino. Tai tikriausiai leidžia jiems pasijausti dievais.

Dabar karininkams oficialiai leista knaisiotis po visų asmeninius internetinius profilius be teismo leidimo.