Kiti pavadinimai:

 • Roš ha-šana (angl. Rosh Hashanah, literally “head [of] the year“) – metų galva
 • Jom Terua (angl. Yom Teruah, literally “day of shouting or blasting“) – rago gausmo diena
 • žydų Naujieji Metai

Rečiau sutinkami pavadinimai:

 • Jom Hadin (angl. Yom HaDin, literally “Day of Judgement“) – teismo diena – Apr 22:12-13
 • Jom Hazikaron (angl. Yom HaZikaron, literally “Day of Remembrance“) – atminimo diena – Lk 17:34-35
 • Mesijo vestuvių diena (angl. the wedding day of the Messiah) – Jn 14:2-3
 • diena, kurios niekas nežino (angl. the day which no one knows) – Mt 24:36, Mk 13:32

Kunigų knyga 23:23-25 (LBD)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Taip kalbėk izraelitams: ‘Septinto mėnesio pirmą dieną švęsite visiško poilsio dieną šventa sueiga, pažymėta rago skardėjimu. Nedirbsite savo tarnybos darbo, aukosite VIEŠPATIES ugninę atnašą.’“

*Skaičius septyni simbolizuoja išbaigtumą.

Roš ha-šana

Labai tikėtina, kad ši šventė yra susijusi su teisiųjų paėmimu į dangų (angl. the Rapture).

Pavasario šventes Jėzus jau išpildė. Jis jas išpildė būtent tą dieną, kurią vyko šventė, todėl tikėtina, kad ir rudens šventes išpildys būtent jų dieną.


Evangelija pagal Matą 24:36 (LBD)
Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas.

Kai kas gali sakyti, kad tam neva prieštarauja Jėzaus žodžiai „tos dienos ir valandos niekas nežino“ (Mt 24:36, Mk 13:32), „Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24:44), bet ši šventė prasideda kartu su Naujais metais, o jie nustatomi stebint mėnulį. Anksčiau žmonės turėjo stebėti mėnulį tam, kad sužinotų kada prasideda Naujieji metai, tai panašu į budėjimą, tad Jėzaus žodžiai „budėkite“ (Mt 24:42-44) gali būti su tuo susiję. Naujieji metai galėjo prasidėti per vieną iš dviejų dienų.

Jom Terua

Žodžiai „tos dienos niekas nežino, tik Tėvas“ senovėje tikriausiai buvo siejami su vestuvėmis. Tam, kad tai suprasti reikia žinoti senovės izraelitų vestuvių tradiciją. Jaunuolis po pasipiršimo grįždavo namo pas savo tėvą ir galėdavo atsivesti į tėvo namus nuotaką tik tuomet kai tėvas patikrindavo kambarį ir duodavo leidimą ją atsivesti, dažniausiai tai būdavo maždaug po metų. Dėl to Jėzus sakė, kad jo Tėvo namuose daug buveinių ir jis eina jų paruošti (Jn 14:2-3). (šaltinis)

Tad šie žodžiai visai nereiškia, kad mes esame nežinantys kada jis ateis. Tai tik toks posakis.

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:4 (LBD)
Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis.


Teisiesiems ši diena tai:

 • šventųjų paėmimas į debesis
 • pirmasis mirusiųjų prisikėlimas?
 • nemirtingo kūno gavimas
 • atpirkimas
 • susitikimas su Kristumi
 • vestuvės?
 • pagerbimas, šlovė, atminimas
 • Dievo tautos teismas? – atlygis už tarnystę
paėmimas į debesis

Trimitas

Preliudija.

Išėjimo knyga 19:13 (LBD)
… Tik ragui sugaudus ilguoju gaudesiu, jie galės kopti į kalną.“

Išėjimo knyga 19:20 (LBD)
Nužengęs ant Sinajaus kalno, ant kalno viršūnės, VIEŠPATS pasišaukė Mozę pas save ant kalno viršūnės. Mozė užkopė.

VIEŠPATIES diena ir paėmimo į dangų diena (angl. the Rapture) galbūt nėra ta pati diena. Yra skirtingi aiškinimai. Kaip ten bebūtų, per abi šias dienas yra pučiamas ragas arba trimitas.

Izaijo knyga 27:12-13 (LBD)
Tą dieną VIEŠPATS kuls javus
nuo Eufrato ligi Egipto upės,
o jūs, izraelitai, būsite surinkti vienas po kito.
Tą dieną pasigirs didysis ragas,
ir dingusieji Asirijos šalyje,
ir išblaškytieji Egipto krašte
rinksis ir garbins VIEŠPATĮ
ant šventojo kalno Jeruzalėje.

Joelio knyga 2:1 (LBD)
Pūskite ragą Sione,
skelbkite pavojų mano šventajame kalne!
Tedreba visi krašto gyventojai,
nes VIEŠPATIES diena ateina,
ji jau arti.

Sofonijo knyga 1:14-16 (LBD)
Didžioji VIEŠPATIES diena jau arti,
arti ir sparčiai artėja.
Klausykis, VIEŠPATIES diena!
„Ji karti!“ ­
galiūnas ten klykia!
Tai bus pykčio diena,
sielvarto ir skausmo diena,
pražūties ir siaubo diena,
tamsos ir sutemų diena,
juodų debesų diena,
diena rago garsų ir kovos šauksmų
prie įtvirtintų miestų
ir didingų tvirtovių bokštų.

Zacharijo knyga 9:14 (LBD)
Tuomet pats VIEŠPATS pasirodys jiems,
švytruos jo strėlės it žaibai;
pats Viešpats DIEVAS duos ženklą rago gausmu
ir žygiuos pirmyn pietų viesulų audromis.

Evangelija pagal Matą 24:29-31 (LBD)
Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.

Pirmasis laiškas korintiečiams 15:50-53 (LBD)
Bet aš jums, broliai, tvirtinu: kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti ­– staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe.

*Prieš pat Trimitų šventę yra pučiamas ragas, devynis kartus po vienuolika pūtimų, gaunasi: 9×11=99, o paskutinį kartą pučiamas vienas galingas ilgas pūtimas, jis vadinasi paskutiniuoju trimitu. (šaltinis)

Pirmasis laiškas tesalonikiečiams 4:13-18 (LBD)
Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, atsives per Jėzų ir su juo. Ir tatai jums sakome Viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti Viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais.

Derliaus nuėmimas

Izaijo knyga 17 ?

Evangelija pagal Matą 24:29-31 (LBD)
Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.

Evangelija pagal Joną 4:35-38 (LBD)
Argi jūs nesakote:
‘Dar keturi mėnesiai, ir ateis pjūtis’?
Štai sakau jums:
pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus;
jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai.
Jau pjovėjas uždarbį gauna
ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui,
kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas.
Teisingai priežodis sako:
‘Vienas pasėja, kitas nupjauna.’
Aš pasiunčiau jus nuimti derliaus,
į kurį jūs neįdėjote darbo.
Kiti pasidarbavo,
o jūs įstojote į jų darbą.“

Apreiškimas Jonui 14:14-16 (LBD)
Ir aš regėjau: štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į Žmogaus Sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje ­– aštrų pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, šaukdamas galingu balsu sėdinčiajam ant debesies: „Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda, ir žemės derlius prinoko.“ Tuomet sėdintysis ant debesies nusviedė savo pjautuvą žemėn, ir žemės derlius buvo nupjautas.

Apreiškimas Jonui 20:4-6 (LBD)
Aš pamačiau sostus ir į juos sėdančius, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo sau ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų. Visi kiti mirusieji neatgijo iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime! Šitiems antroji mirtis neturi galios; jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su juo tūkstantį metų.Papildymas:

Kai parašiau šį straipsnį, pirmais metais girdėjau kalbų, kad atsirado žiopliukų, kurie pamanė, kad paėmimas į dangų turi būti būtent tais metais.

Žinau, kad Dvasios išliejimas tikrai bus, ir tai bus prieš paėmimą į dangų, o kol tai neįvyko, nėra ko tikėtis paėmimo. Pirma turi būti sėja, paskui pjūtis.