Kiti pavadinimai:

  • Jom Kipuras (angl. Yom Kippur, also known as the Day of Atonement)
  • Susitaikinimo diena (LVK3)
  • Permaldavimo diena (LVK3, LBD6)
  • sutaikinimo diena (KB/TŽ7, DK2)

Kunigų knyga 16:29-34 (LBD6)
Štai jums amžinas įstatymas. Septinto mėnesio dešimtą dieną jūs marinsite save [*], ir nei čiabuvis, nei ateivis, gyvenantis tarp jūsų, nesiims jokio darbo. Tą dieną bus atliekamas permaldavimas jūsų labui, kad būtumėte apvalyti. Jūs tapsite švarūs nuo visų savo nuodėmių VIEŠPATIES akivaizdoje. Tai bus jums visiško šabo poilsis, ir jūs turite marintis; tai amžinas įstatymas. Kunigas, kuris buvo pateptas ir pašventintas būti kunigu vietoj savo tėvo, atliks permaldavimą. Vilkėdamas lino drabužiais, šventuoju apdaru, jis atliks permaldavimą už šventyklą, atliks permaldavimą už Susitikimo Palapinę ir aukurą, atliks permaldavimą už kunigus ir visus bendrijos žmones. Štai jums amžinas įstatymas: atlikti permaldavimą izraelitų labui už visas jų nuodėmes kartą per metus.“

*T.y. pasninkausite, visiškai susilaikydami nuo maisto.

Kunigų knyga 23:26-32 (LBD6)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Bet šio mėnesio dešimta diena yra Permaldavimo diena. Ji bus jums šventa sueiga; pasninkausite ir aukosite VIEŠPATIES ugninę atnašą. Tą dieną nedirbsite jokio darbo, nes tai Permaldavimo diena, kurią atliekamas permaldavimas jūsų labui VIEŠPATIES, jūsų Dievo, akivaizdoje. Iš tikrųjų, kas tą dieną nepasninkautų, bus pašalintas iš savo tautos. O kas tą dieną dirbtų kokį darbą, tą aš ištrinsiu iš tautos. Nedirbkite jokio darbo; tai amžinas įstatas visoms jūsų kartoms visose jūsų gyvenvietėse. Ji bus jums visiško poilsio šabas, ir jūs turite pasninkauti. Mėnesio devintos dienos vakare, nuo vakaro ligi vakaro, švęsite šį jūsų šabą.“

Evangelija pagal Matą 6:16-18 (LBD6)
Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai; jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi] galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.


Praeitis

Įprastai vyriausiasis kunigas rengdavosi spalvotais drabužiais (Iš 39), bet kartą metuose, per Permaldavimo dieną, jis apsirengdavo baltais drabužiais.

Kunigų knyga 16:2-5 (LBD6)
VIEŠPATS tarė Mozei: „Sakyk savo broliui Aaronui, kad jis neitų kada užsimanęs į šventyklą už uždangos priešais malonės sostą, esantį ant Skrynios, idant nenumirtų, nes aš pasirodysiu debesyje viršum malonės sosto. Štai kaip Aaronas turi eiti į šventyklą –­ su jaučio iš bandos auka už nuodėmę ir su avino deginamąja auka. Jis užsivilks šventąją lino tuniką, jo kūną dengs lino kelnaitės, jis susijuos lino diržu ir užsidės lino turbaną. Kadangi tai šventi drabužiai, apsirengs jais po to, kai išsimaudys vandenyje. O iš izraelitų bendrijos jis paims du ožius aukai už nuodėmę ir vieną aviną deginamajai aukai.

vyriausiasis kunigas Permaldavimo diena

„Atlikta!“

Izaijo knyga 53:12 (LBD6)
Aš duosiu jam dalią tarp didžiūnų,
su galiūnais jis dalysis grobiu,
nes atidavė save mirčiai
ir buvo priskirtas nusidėjėliams.
Jis prisiėmė daugelio nuodėmes
ir užsistojo už nusidėjėlius.

„Atlikta!“, – tai svarbiausi Jėzaus Kristaus žodžiai, ištarti Jam atiduodant savo gyvybę kaip auką. Žodį „atlikta“ Jėzaus laikais rašydavo skolos rašto apačioje, padengus skolą, tai yra ją visiškai sumokėjus.

Evangelija pagal Joną 19:30 (LBD6)
Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.

Laiškas kolosiečiams 2:14 (LBD6)
Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus.

Apreiškimas Jonui 5:9-10 (LBD6)
Jie giedojo naują giesmę, skelbdami:
„Vertas esi paimti knygą
ir atplėšti jos antspaudus,
nes buvai nužudytas
ir atpirkai Dievui savo krauju žmones
iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių.
Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus,
ir jie karaliaus žemėje.“

Jėzus yra vyriausiasis kunigas

Laiškas hebrajams 4:14-16 (LBD6)
Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo išpažinimo. Mes juk turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku.

Laiškas hebrajams 8:1-2 (LBD6)
Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo Didybės sosto dešinėje kaip einantis kunigystės tarnybą šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o Viešpats.

Laiškas hebrajams 9:11-12 (LBD6)
Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą.

Todėl vaizduojamas baltos spalvos drabužiu.

Apreiškimas Jonui 1:9-20 (LBD6)
Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje, vardu Patmas, dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Aš turėjau dvasios pagavą Viešpaties dieną ir išgirdau sau už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, bylojantį: „Ką matai, surašyk į knygą ir pasiųsk septynioms Bažnyčioms: į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tiatyrus, į Sardus, į Filadelfus ir Laodikėją.“ Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigręžęs išvydau septynis aukso žibintuvus, o žibintuvų viduryje –­ panašų į Žmogaus Sūnų, apsivilkusį ilga tunika ir persijuosusį per krūtinę aukso juosta. Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akys tarsi ugnies liepsna, jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį, ir jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. Dešinėje rankoje jis laikė septynias žvaigždes, iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė, žibanti visu skaistumu. Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: „Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Štai septynių žvaigždžių, kurias regėjai mano dešinėje, ir septynių aukso žibintuvų slėpinys: septynios žvaigždės –­ tai septynių Bažnyčių angelai, o septyni žibintuvai ­– tai septynios Bažnyčios.

vyriausiasis kunigas Jėzus Kristus Apreiškimo knygoje

Dabartis

Dabar žydai neturi nei šventyklos, nei Sandoros Skrynios, nei legalių kunigų pagal kilmę.

Jom Kipuras Jeruzalė
Jom Kipuras

Ateitis

Atpirkimas.

Joelio knyga 3:4-5 (LBD6)
Saulė bus paversta tamsa, o mėnulis ­– krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai VIEŠPATIES dienai. Tuomet, kas tik šauksis VIEŠPATIES vardo, tas bus išgelbėtas, nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip VIEŠPATS sakė. Tarp išlikusių bus VIEŠPATIES šaukiamieji.

Zacharijo knyga 12:10 (LBD6)
Ant Dovydo namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasią, kad, žvelgdami į tą, kurį pervėrė, jie raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus.

Zacharijo knyga 14:5 (LBD6)
… Ir VIEŠPATS, mano Dievas, ateis drauge su visais savo šventaisiais.

Evangelija pagal Luką 21:25-28 (LBD6)
Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.“

Evangelija pagal Luką 21:25-28 (KB/TŽ7)
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje blaškysis sielvarto slegiamos tautos, jūrai baisiai šniokščiant ir šėlstant. Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos. Tada jie išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su jėga ir didžia šlove. Kai tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artėja jūsų atpirkimas“.

Jėzaus Kristaus sugrįžimas
atpirkimo diena