Kiti pavadinimai:

  • Sukotas (angl. Sukkot)
  • Palapinių iškilmės (LVK3, LBD6)
  • Palapinių šventė (KB/TŽ7, AJ)
  • Padangčių šventė (DK2)

Kunigų knyga 23:33-43 (LBD6)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Taip kalbėk izraelitams: ‘Šio septinto mėnesio penkioliktą dieną VIEŠPAČIUI skirtos Palapinių iškilmės, kurios tęsis septynias dienas. Pirmoji diena bus šventoji sueiga; nedirbsite savo tarnybos darbo. Septynias dienas aukosite VIEŠPAČIUI ugnines atnašas. Aštuntą dieną švęsite šventą sueigą ir aukosite VIEŠPAČIUI ugnines atnašas. Tai iškilmingas susirinkimas; nedirbsite savo tarnybos darbo.
Štai VIEŠPATIES nustatytos iškilmės, kurias švęsite kaip šventųjų sueigų metą aukoti VIEŠPAČIUI ugnines atnašas ­– deginamąsias aukas ir javų atnašas, aukas ir liejamąsias atnašas, kiekvieną jai nustatytą dieną, neskaitant VIEŠPATIES šabų, neskaitant jūsų dovanų, neskaitant visų jūsų įžado aukų ir neskaitant visų jūsų geros valios atnašų, kurias duodate VIEŠPAČIUI.
Bet septinto mėnesio penkioliktą dieną, kai būsite nuėmę visą krašto derlių, švęsite VIEŠPATIES iškilmes, kurios tęsis septynias dienas. Pirmoji ir aštuntoji diena bus visiško poilsio dienos. Pirmąją dieną paimsite hadaro medžio vaisių, palmės šakų, lapuočių šakelių bei paupio gluosnių ir linksminsitės VIEŠPATIES, jūsų Dievo, akivaizdoje septynias dienas. Švęsite ją septintą mėnesį kasmet kaip VIEŠPATIES iškilmes septynias dienas, švęsite ją septintą mėnesį kaip amžiną įstatą per visas jūsų kartas. Septynias dienas gyvensite palapinėse; visi izraelitai turės gyventi palapinėse, idant jūsų kartos patirtų, kad aš, vesdamas izraelitus iš Egipto žemės, apgyvendinau juos palapinėse. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.’“


Saliamono šventykla

Saliamono šventykla

Per palapinių šventę buvo atidaryta tarnavimui Saliamono šventykla.

Karalių pirma knyga 8:1-5, 65-66 (LBD6)
Saliamono pašaukti visi Izraelio seniūnai ­– visi giminių galvos ir izraelitų protėvių namų vadai ­– susirinko pas karalių Saliamoną Jeruzalėje perkelti VIEŠPATIES Sandoros Skrynios iš Dovydo miesto, tai yra Siono. Visi Izraelio vyrai susirinko pas karalių Saliamoną į iškilmę etanimo mėnesį, tai yra septintą mėnesį. Susirinkus visiems Izraelio seniūnams, kunigai pakėlė ir nešė Skrynią. Jie nešė VIEŠPATIES Skrynią, Susitikimo Palapinę ir visus Palapinėje buvusius šventuosius reikmenis. Kunigai ir levitai nešė juos. Tuo tarpu karalius Saliamonas ir pas jį priešais Skrynią susirinkusi visa Izraelio bendrija atnašavo tokią daugybę avių ir jaučių, kad nebuvo įmanoma nei suskaityti, nei apskaičiuoti.
<…>
Taigi Saliamonas ir su juo visas Izraelis –­ didžiulė bendrija, žmonės nuo Lebo Hamato iki pat Egipto upės ­– tuo metu šventė iškilmę VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje septynias dienas. Aštuntą dieną jis paleido žmones eiti namo. Jie atsisveikino su karaliumi ir nuėjo į savo namus džiaugdamiesi ir linksma širdimi dėl viso gerumo, kurį VIEŠPATS buvo padaręs savo tarnui Dovydui ir savo tautai Izraeliui.


Ezra skaito Įstatymą

Po to, kai izraelitai grįžo iš tremties ir ruošėsi atstatyti šventyklą, Įstatymo knygos skaitymas ir šios šventės šventimas tautoje sukėlė prabudimą.

Nehemijo knyga 8:13-18 (LBD6)
Kitą dieną visos tautos kilčių galvos, kunigai ir levitai suėjo pas raštininką Ezrą mokytis Įstatymo žodžių. Jie rado parašyta Įstatyme, kurį VIEŠPATS yra davęs per Mozę, kad per septinto mėnesio iškilmes izraelitai turi gyventi palapinėse. Taigi jie išleido atsišaukimą ir skelbė visuose savo miestuose ir Jeruzalėje: „Nueikite ant kalvų ir parsineškite alyvmedžio, laukinio alyvmedžio, mirtos, palmės ir kitų lapuočių šakų palapinėms pastatyti, kaip yra parašyta.“ Žmonės išėjo ir parsinešę pasistatė palapines ant namų stogų, kiemuose, Dievo Namų kiemuose, Vandens vartų aikštėje ir prie Efraimo vartų. Visa iš nelaisvės sugrįžusiųjų bendrija pasistatė palapines ir gyveno palapinėse. Taip izraelitai nebuvo darę nuo Nūno sūnaus Jozuės dienų iki tos dienos, todėl buvo be galo daug džiaugsmo. Iškilmė švęsta septynias dienas; aštuntą dieną, kaip įsakyta, įvyko iškilminga sueiga.


Jėzaus Kristaus žodžiai

Šiuos žodžius Jėzus Kristus sakė per Palapinių šventę.

Evangelija pagal Joną 7:37-38 (LBD6)
Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės.“


Šventimas šiandien

Sukotas

Avinėlio vestuvių vakarienė

Avinėlio vestuvių vakarienė

Psalmynas 27:5 (LBD6)
Juk vargo dieną jis paslėps mane savo pastogėje,
suteiks man globą savo palapinėje,
užkels mane aukštai ant uolos.

Giesmių giesmės knyga 1:4 (LBD6)
Pasiimk mane! Skubėkime!
Vesk mane, karaliau, į savo kambarius.
[Choras:] Tavimi mes džiaugsimės ir linksminsimės,
skonėsimės tavo meile labiau negu vynu.
Tave mylintys teisingai daro!

Giesmių giesmės knyga 2:4 (LBD6)
Mane jis įvedė į pokylio menę,
ir jo ženklas viršum manęs buvo meilė.

Evangelija pagal Matą 22:1-14 (LBD6)
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves.’ Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.’ Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų.“

* Vestuvių drabužis tai geri darbai (Apr 19:8). Geras darbas yra tikėti, kad Jėzų siuntė Dievas. Tikėti Jėzumi reiškia vykdyti Jėzaus mokymą, laikytis Jėzaus žodžių.

Evangelija pagal Matą 26:29 (LBD6)
Ir sakau jums: nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo Tėvo karalystėje.“

Evangelija pagal Luką 13:22-30 (LBD6)
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs.’ Tada imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse…’ O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai.“

Apreiškimas Jonui 19:7-9 (LBD6)
Džiūgaukime ir linksminkimės, ir teikime jam garbę,
nes prisiartino Avinėlio vestuvės
ir jo nuotaka pasirengusi!
Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe;
o ta drobė ­– tai šventųjų teisūs darbai.“
Ir sako man [angelas]: „Rašyk: ‘Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį.’“ Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“


Tūkstantmetė karalystė

Čia kalbama apie ateitį, todėl tai gali reikšti, kad mes esame įpareigoti švęsti šią šventę ir kitas Viešpaties šventes.

Zacharijo knyga 14:16-19 (LBD6)
Likusieji gyvi tarp tautų, atžygiavusių prieš Jeruzalę, kasmet keliaus pagarbinti Karaliaus, Galybių VIEŠPATIES, ir švęsti Palapinių iškilmės. Jei kuri nors iš šeimų žemėje neatkeliautų pagarbinti Karaliaus, Galybių VIEŠPATIES, ji negaus lietaus. Jei Egipto šeima neatkeliaus ir nenorės atvykti, ištiks ir juos ta rykštė, kuria VIEŠPATS plaka tautas, neatkeliavusias Palapinių iškilmės švęsti. Taip bus baudžiamas Egiptas ir tautos, neatkeliaujančios Palapinių iškilmės švęsti.


Naujoji Jeruzalė

Apreiškimas Jonui 21:1-4 (LBD6)
Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą –­ naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“.