broliai vienybėje

Labai sunku būti linksmu gyvenant tarp piktų žmonių.

Evangelija pagal Matą 24:12-13 (LBD)
Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

Lietuvoje emocinis ir socialinis klimatas visada buvo toksiškas, o nuo 2014 prasidėjus „rusai puola“ isterijai jis dar labiau susigadino.


Laiškas filipiečiams 4:4 (LBD)
Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!

Reikėtų daugiau laiko leisti su tikėjimo broliais, ten kur galima praktikuoti meilę artimui. Meilės praktikavimas yra tai, kas leidžia priderinti save prie būsenos artimos Šventajai Dvasiai. Jeigu gausi patepimą nepratęs prie to džiaugsmo būsenos, tai labai tikėtina, kad patepimą greitai prarasi. Todėl į draugystę bažnyčioje galima žiūrėti kaip į treniruotę link patepimo.

Evangelija pagal Joną 13:34-35 (LBD)
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“

Evangelija pagal Joną 15:10-12 (LBD)
Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Čia minimas džiaugsmas tai Šventosios Dvasios teikiamas džiaugsmas.


Štai apie kokius santykius kalbama.

Evangelija pagal Matą 20:25-28 (LBD)
O Jėzus, pasivadinęs juos pas save, tarė: „Jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.“

Evangelija pagal Joną 13:1-15 (LBD)
Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas!“ Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi.“ Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi.“ Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą!“ Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi.“ Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi švarūs.“ Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš –­ Viešpats ir Mokytojas ­– numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau.


Sako jie rinkdavosi kasdien – gyvai, ne per Facebook.

Apaštalų darbai 2:46-47 (LBD)
Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur lauždavo duoną, džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą.

Keista, kad vieni kitiems neatsibodo.

Psalmynas 133:1 (LBD)
Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje!


Griežtai draudžiama kalbėti prieš bažnyčias ir tarnautojus, ypač kai tai daroma kreipiant dėmesį į asmenis.