teismas prasideda nuo Dievo namų

Jei meldžiame teismo nedorėliams (Psalmė 94), turėtume žinoti, kad pirmiausia teismas prasideda nuo Dievo namų.

ST

Kunigų knyga 10:1-3 (LBD6)
O Aarono sūnūs Nadabas ir Abihuvas pasiėmė savo smilkytuvus, įsidėjo žarijų, užbarstė ant jų smilkalų ir atnašavo VIEŠPATIES akivaizdoje nešventintą ugnį, kokios jis nebuvo jiems įsakęs. Ugnis išsiveržė iš VIEŠPATIES Artumo, prarijo juos, ir jie numirė VIEŠPATIES akivaizdoje. Tada Mozė tarė Aaronui: „Apie tai kalbėjo VIEŠPATS, pasakydamas:
‘Per esančius arti prie manęs
apreikšiu savo šventumą
ir visų žmonių akivaizdoje būsiu pašlovintas’“.
Bet Aaronas tylėjo.

*Jie prieš tai prisigėrė, žr. Kun 10:9
*https://dzodis.com/2020/01/29/tarnavimas-be-pasaukimo-yra-labai-pavojingas-paciam-tarnautojui/

Jeremijo knyga 25:29 (LBD6)
Pagalvokite! Jei miestui, kuris vadinamas mano vardu, siunčiu bausmę, tai ar jūs galite manyti, kad liksite nenubausti? Ne! Jūs neliksite nenubausti! Pašauksiu kalaviją visiems žemės gyventojams’, ­– tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

Ezechielio knyga 9:6 (LBD6)
Žudykite ir naikinkite senius, vaikinus ir merginas, mažylius ir moteris, bet nelieskite nė vieno, kuris turi tavo ženklą; ­– pradėkite nuo mano Šventyklos!“ Ir jie pradėjo nuo seniūnų, kurie buvo priešais Namus.

Amoso knyga 3:2 (LBD6)
Tik jus pažinau iš visų žemės šeimų,
todėl nubausiu jus už visas jūsų kaltes.

NT

Evangelija pagal Matą 3:12 (LBD6)
Jo rankoje –­ vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

Evangelija pagal Luką 23:31 (LBD6)
Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuolio?“

*Žalias medis tai Jėzus Kristus (Pateptasis), vedamas mirti ant kryžiaus. Sausuoliai tai tikriausiai fariziejai (religijoznikai).

Laiškas romiečiams 2:9 (DK2)
suspaudimas ir kančia kiekvienai sielai žmogaus, kuris daro pikta, pirma žydo ir taip pat pagonies;

*Šioje eilutėje žodis žydas reiškia sandoros žmogų, o žodis graikas reiškia ne sandoros žmogų.

Petro pirmas laiškas 4:12-19 (LBD6)
Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Jei jus niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo Dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o tegarbina šiuo vardu Dievą. Mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų, bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos?! Ir jeigu teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėjėliui? Todėl kurie kenčia pagal Dievo valią, tepaveda savo sielas ištikimajam Kūrėjui ir tedaro gera.

*https://dzodis.com/2021/10/10/ugnies-krikstas/

Apreiškimas Jonui 6:9-11 (LBD6)
Kai Avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, aš pamačiau po aukuru sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžiu balsu, klausdami: „Kaip ilgai, Šventasis ir Teisusis Valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?!“ Tuomet kiekvienam jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų tarnystės draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie.

*Šiame pavyzdyje taipogi matome, kad teismas pirma prasideda nuo Dievo namų.
*Panašiai rašo Apr 12.

Pagonys nėra sandoros žmonės, jie yra kaip pavainikiai (benkartai), todėl Dievas jų neauklėja ir nebaudžia tol, kol jie nenuskriaudžia Dievo žmonių. Yra populiaru sakyti, kad Sodoma ir Gomora buvo sunaikinta už ištvirkimą, bet tai galimai netiesa, nes jie buvo sunaikinti tik po to kai pasikesino į angelus, o iki tol jie gyveno kaip gyvenę.

Antras laiškas tesalonikiečiams 1:6-10 (LBD6)
Teisinga, kad Dievas atmokės jūsų prispaudėjams priespauda, o jums, engiamiesiems, –­ atilsiu drauge su mumis, kai Viešpats Jėzus su savo galybės angelais apsireikš iš dangaus liepsnojančioje ugnyje ir atmokės tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Evangelijai. Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo Viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės, kai jis ateis, kad pasirodytų tą dieną garbingas savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo. Jūs irgi patikėjote mūsų liudijimu.