dykuma

ST

Pakartoto Įstatymo knyga 8:2-3 (LBD6)
Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė VIEŠPATS, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje, idant padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas tavo širdyje, ar tu laikysiesi jo įsakymų, ar ne. Jis darė tave nuolankų, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave mana, kurios nei jūs, nei jūsų protėviai nežinojote, idant tave pamokytų, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš VIEŠPATIES lūpų.

Psalmynas 33 (LBD6)
20 Mūsų viltis VIEŠPATYJE, ­–
jis mūsų pagalba ir skydas.
21 Jis linksmina mūsų širdis,
nes mes pasitikime jo šventuoju vardu.

Psalmynas 37 (LBD6)
9 Nedorėliai bus pakirsti,
o tie, kurie laukia VIEŠPATIES,
paveldės žemę.

Psalmynas 42 (LBD6)
6 Kodėl tu tokia liūdna, mano širdie?
Kodėl taip nerimsti krūtinėje?
Turėk viltį Dieve!
Juk aš dar šlovinsiu jį,
savo Gelbėtoją, savo Dievą.

Psalmynas 73 (LBD6)
26 Nors mano kūnas trapus ir širdis silpsta,
Dievas yra mano širdies Uola
ir mano dalis per amžius.
27 Juk iš tikrųjų, kas atsitolina nuo tavęs, tas žūva;
tu padarai galą tiems, kurie tau neištikimi.

Psalmynas 115 (LBD6)
1 Ne mums, VIEŠPATIE, ne mums,
bet savo vardui teik garbę
dėl savo gerumo ir ištikimybės.
2 Kodėl turėtų tautos klausti:
„Kurgi tas jų Dievas?“
3 Mūsų Dievas ­– danguje;
jis daro visa, kas jam patinka.

Izaijo knyga 40 (LBD6)
28 Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs?
VIEŠPATS ­– amžinasis Dievas,
visų žemės šalių kūrėjas.
Jis nepailsta, nepavargsta;
jo išmintis neištiriama.
29 Nuvargusiam jis duoda jėgų,
bejėgiui atšviežina gyvastį.
30 Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta,
vaikinai klupte klumpa,
31 bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas,
pakils tarsi erelių sparnais,
ir nepavargs bėgdami, nepails eidami.

Habakuko knyga 2 (LBD6)
1 Stovėsiu savo sargybos vietoje,
liksiu ant pylimo,
lauksiu, ką jis man sakys,
koks bus jo atsakymas į mano skundą.
2 Tuomet VIEŠPATS man atsakė ir tarė:
„Užrašyk regėjimą,
įrašyk taip aiškiai į lenteles,
kad ir bėgikas jį perskaitytų.
3 Nustatytu laiku regėjimas išsipildys,
o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja.
Jei atrodo, kad jis gaišuoja, palauk;
jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos“.
4 Pasižiūrėk į puikuolį!
Jo dvasia nėra dora;
o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.

NT

Evangelija pagal Matą 5:5 (LBD6)
Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

Evangelija pagal Matą 24:45-51 (LBD6)
Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramu laiku maitinti šeimynos? Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų. O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau: ‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’, –­ ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais, to tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai anas nelaukia, ir tokią valandą, kurią tas nė manyti nemano. Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Evangelija pagal Matą 25:1-13 (LBD6)
Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.’ Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.

*https://dzodis.com/2021/06/28/desimt-mergaiciu-ir-alyva/

Evangelija pagal Luką 9:32 (LBD6)
Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus.

Evangelija pagal Luką 21:34 (LBD6)
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai.

Laiškas hebrajams (žydams) 10:32-39 (LBD6)
Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžią kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis! Taip, reikia jums ištvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta.
Juk dar trumpa, trumpa valandėlė,
ir ateis laukiamasis, ir neužtruks.
Mano teisusis gyvens tikėjimu,
ir, jeigu jis bailiai pasitrauktų,
mano siela juo nebesigėrės.

Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas.


žydai ir musulmonai

Žydų ir musulmonų nesantaika atrodo kaip prakeiksmas už Abraomo ir Saros netikėjimą tuo, kad sulauks vaiko.

Evangelijoje pagal Luką 1-ame skyriuje irgi matome panašų pavyzdį.