prabudimas

ST

Karalių antra knyga 2:9-11 (LBD6)
Jiems perėjus, Elijas tarė Eliziejui: „Sakyk, ką galiu tau padaryti, kol nesu nuo tavęs paimtas.“ ­– „Prašyčiau leisti man paveldėti tavo dvasios dvigubai“, ­– atsakė Eliziejus. „Sunkaus dalyko prašai, ­– tarė Elijas. –­ Jeigu matysi mane, kai būsiu nuo tavęs paimamas, tau bus šitai suteikta, o jeigu nematysi, tai nebus tau suteikta.“ Jiems einant toliau ir besikalbant, staiga juodu perskyrė ugnies vežimas ir ugningi žirgai. Elijas pakilo viesulu į dangų.

*Elijas gali simbolizuoti bažnyčią, nes jis buvo paimtas į dangų, o bažnyčia irgi bus paimta į dangų. Džiugina tai, kad Elijas turėjo patepimą, vadinasi bažnyčia (prieš paėmimą) irgi turės patepimą. Elijo mokinys Eliziejus gavo dvigubai didesnį patepimą nei Elijas. Eliziejus gali simbolizuoti Antikristui paliktą bažnyčią. Tuomet Jozuė simbolizuotų Jėzų, o Ahabas Antikristą.

Psalmių knyga 110:3 (KB/TŽ7)
Savanoriškai Tavo tauta susirinks Tavo pergalės dieną šventumo grožyje. Jaunimas lyg aušros rasa Tave pasitiks.

https://biblehub.com/psalms/110-3.htm

*Visa psalmė kalba apie paskutinius laikus, apie Viešpaties atėjimo dieną.

Jeremijo knyga 31:31-34 (LBD6)
Tikėkite manimi, ateina dienos, ­– tai VIEŠPATIES žodis, ­– kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmęs už rankos išvedžiau juos iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų Valdovas, jie sulaužė mano Sandorą, ­– tai VIEŠPATIES žodis. –­ Štai kokią Sandorą sudarysiu su Izraelio namais, atėjus toms dienoms, ­– tai VIEŠPATIES žodis. –­ Įdiegsiu jiems savo Įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį: ‘Pažinkite VIEŠPATĮ!’ Visi, maži ir dideli, pažins mane, –­ tai VIEŠPATIES žodis, –­ nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“

*Mano nuomone čia kalbama apie Izraelio likutį, Izraelio žydus, bet tai gali būti susiję ir ne tik su jais.

Danieliaus knyga 9:27 (LBD6)
Vieną septynetą jis sudarys stiprią Sandorą su daugeliu, per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Vietoj jų bus siaubingoji pabaisa, iki skirtoji pražūtis bus išlieta ant niokotojo.“

*Paaiškinimas ČIA.

Joelio knyga 2:1-11 (LBD6)
Pūskite ragą Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne! Tedreba visi krašto gyventojai, nes VIEŠPATIES diena ateina, ji jau arti. Tamsos ir niūrumo diena, debesų ir tamsumo diena! Tarsi juoduma, gaubianti kalnus, ateina gausi ir galinga kariauna; panašių į juos niekada nėra buvę nei po jų kada nors bus per kartų kartas. Pirma jų ­– ryja ugnis, o jiems iš paskos degina liepsna. Priešais juos ­– kraštas tarsi Edeno sodas, o už jų –­ apleisti tyrlaukiai, ir niekas nuo jų nepabėgs. Išvaizda jie panašūs į arklius ir atšuoliuoja kaip karo žirgai. Trinksėdami tarsi karo vežimai, jie šokinėja po kalnų viršūnes, spragsi kaip ugnies liepsna, rydama šiaudus, išsirikiuoja mūšiui kaip galinga kariauna. Prieš juos dreba tautos, blykšta visų veidai. Kaip galiūnai jie puola, kaip kariai kopia per sienas. Visi žygiuoja pirmyn savo keliu, nenukrypdami nuo savo takų. Vienas kito nestumdo, kiekvienas laikosi savo kelio, prasiveržia pro gynybą ir lieka nesulaikyti. Jie puola miestą, kopia sienomis, lipa į namus, lenda pro langus kaip vagys. Prieš juos dreba žemė, virpa dangūs, aptempsta saulė ir mėnulis, žvaigždės sulaiko savo švytėjimą. VIEŠPATS pakelia balsą savo kariuomenės priešakyje, nes iš tikrųjų beribė jo stovykla! Nesuskaitomi vykdantys jo žodį. Taip, VIEŠPATIES diena didi, nepaprastai baisi ir kas gali ją ištverti?

*Kai kas sako, kad toji kariauna tai tikintieji. Man pačiam tokia mintis nė nešovė į galvą, nes man dabartinės bažnyčios atrodo apgailėtinai. Išvis žmonės yra nepajėgūs tam. Manau čia kalbama apie dangiškas būtybes.

Joelio knyga 2:23-24 (LBD6)
Linksminkitės ir džiaukitės, Siono vaikai, VIEŠPAČIU, savo Dievu, nes jis davė jums ankstyvuosius lietus kaip reikalauja teisumas, išliejo žemyn jums gausų lietų – ­ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus kaip seniau. Klojimai bus pilni grūdų, iš kubilų per kraštus liesis naujas vynas ir aliejus.

Joelio knyga 3:1-5 (LBD6)
Paskui išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, jūsų seneliai sapnuos sapnus, o jūsų jaunuoliai turės regėjimų. Net ant vergų ­– vyrų ir moterų ­– tomis dienomis išliesiu savo Dvasią. Parodysiu ženklus danguose ir žemėje ­– kraują, ugnį ir dūmų stulpus. Saulė bus paversta tamsa, o mėnulis ­– krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai VIEŠPATIES dienai. Tuomet, kas tik šauksis VIEŠPATIES vardo, tas bus išgelbėtas, nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip VIEŠPATS sakė. Tarp išlikusių bus VIEŠPATIES šaukiamieji.

*Ne ant visos žmonijos, o ant tikinčiųjų.
*Saulės užtemimas ir kraujo mėnulis tai ateities įvykiai, vadinasi mūsų tikrai laukia Dievo Dvasios išliejimas.
*Apd 2:12-21

Habakuko knyga 2:14 (LBD6)
Juk žemė bus kupina VIEŠPATIES šlovės pažinimo, kaip jūra kupina vandenų.

Agėjo knyga 2:6-9 (LBD6)
Taip kalba Galybių VIEŠPATS: „Dar valandėlė laiko, ir aš sudrebinsiu dangus ir žemę, jūrą ir sausumą. Visas tautas taip sudrebinsiu, kad visų tautų lobiai suplauks čia; pripildysiu šiuos Namus šlovės, – ­sako Galybių VIEŠPATS. ­– Mano yra sidabras ir mano yra auksas, – ­tai Galybių VIEŠPATIES žodis. – ­Šių naujųjų Namų šlovė bus didesnė negu senoji, – ­sako Galybių VIEŠPATS, – ­šioje vietoje aš dovanosiu taiką, – ­tai Galybių VIEŠPATIES žodis.“

*Čia tikriausiai kalbama apie Dievo Šventyklą Jeruzalėje. Tai nebūtinai susiję su prabudimu. Tai gali būti po Jėzaus atėjimo.

Zacharijo knyga 8:11-15 (LBD6)
Bet dabar aš nebesielgsiu su šios tautos likučiu, kaip elgiausi anomis dienomis, ­– tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­– nes sėja bus sėkminga: vynmedis duos savo vaisių, žemė duos savo derlių, ir dangūs duos savo rasą. Kaip buvote keikiami tautų, o Judo namai ir Izraelio namai, taip pat, kai jus išgelbėsiu, būsite giriami. Nebijokite! Tebūna tvirtos jūsų rankos!’ Juk taip kalba Galybių VIEŠPATS: ‘Kaip nusprendžiau siųsti jums nelaimę ir nepasigailėjau, kai jūsų protėviai mane įpykdė, ­– sako Galybių VIEŠPATS, ­– taip šiomis dienomis nusprendžiau daryti gera Jeruzalei ir Judo namams. Nebijokite!
<…>
Zacharijo knyga 8:23 (LBD6)
Taip kalba Galybių VIEŠPATS: ‘Tomis dienomis dešimt vyrų iš visų kalbų genčių stvers judėją ir, laikydami už jo drabužio skverno, sakys: ‘Leiskite eiti su jumis, nes mes girdėjome, kad Dievas su jumis.’“

*Tai nebūtinai susiję su prabudimu. Tai gali būti po Jėzaus atėjimo.

Zacharijo knyga 12:10 (LBD6)
Ant Dovydo namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasią, kad, žvelgdami į tą, kurį pervėrė, jie raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus.

Zacharijo knyga 13:1 (LBD6)
Tą dieną Dovydo namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmei ir nešvarumui nuvalyti.

Malachijo knyga 3:16-18 (LBD6)
Taip bijantieji VIEŠPATIES kalbėjo vienas kitam. VIEŠPATS atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu. „Jie bus mano, ­– sako Galybių VIEŠPATS, –­ ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią aš veiksiu. Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio, tarp tarnaujančiojo Dievui ir jam netarnaujančiojo.

Enocho knyga 93:10

[EN] šaltinis
And at its close shall be elected
The elect righteous of the eternal plant of righteousness,
To receive sevenfold instruction concerning all His creation.

[RU] šaltinis
И по завершении ее [недели] будут выбраны
Праведные избранники [от] вечного дерева праведности,
Чтобы принять семикратное поучение относительно всего Его создания.

*Enocho knyga pranašauja apie Dievo išrinktųjų išrinkimą dar prieš tautų teismą, sako jie gaus instrukciją apie kūriniją.

NT

Evangelija pagal Matą 3:11 (LBD6)
Aš jus krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane; aš nevertas jam nė apavo nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje ­– vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi.“

*Šių laikų krikščionys nežino (tiksliau nesutaria) ką šie žodžiai reiškia (todėl fantazuoja skirtingai), tad remiantis tuo galima manyti, kad to dar nėra buvę. Šventosios Dvasios krikštas Biblijoje šiek tiek aprašytas, bet ugnies lyg ir ne.
*Paskutinė eilutė kalba apie bažnyčios paėmimą, todėl galima manyti, kad ankstesnė eilutė gali būti susijusi su pastarąja. Remiantis tuo galima spėti, kad Šventosios Dvasios krikštas bus norma prieš bažnyčios paėmimą.

Evangelija pagal Matą 24:14 (LBD6)
Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas.

Evangelija pagal Joną 7:38-39 (LBD6)
Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės.“ Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas.

Evangelija pagal Joną 14:12-17 (LBD6)
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Jei ko prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, ­– Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.

Laiškas romiečiams 5:20-21 (LBD6)
Įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas dar padidėtų. Bet kur buvo apstu nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Apreiškimas Jonui 3:7-13 (LBD6)
Filadelfų Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai kalba Šventasis, Tiesakalbis, turintis Dovydo raktą, – tas, kuris atrakina, ir niekas nebeužrakina, užrakina, ir niekas nebeatrakina. Aš žinau tavo darbus. Štai atvėriau prieš tave duris, ir niekas nebegali jų užrakinti; žinau, nedaug turi jėgų, bet išlaikei mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš duodu tau kai kuriuos iš šėtono sinagogos, iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisiu netrukus. Sergėk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko. Nugalėtoją aš padarysiu stulpu savo Dievo šventykloje, ir jis nebeišeis laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą’.
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms!

*Atvertos durys apaštalui Pauliui simbolizavo galimybę skelbti Evangeliją (1 Kor 16:9; 2 Kor 2:12; Kol 4:3). Apreiškimo knyga yra parašyta užkoduotai, paimant simbolius iš ankstesnių knygų. Vadinasi čia galimai kalbama apie ypač palankias sąlygas skleisti Evangeliją.
*Galimas dalykas, kad čia kalba apie Šventosios Dvasios išliejimą, nes kitu atveju žydams visai nerūpėtų Evangelija, kaip ir dabar pernelyg nerūpi.

Apreiškimas Jonui 6:1-2 (LBD6)
Aš mačiau, kaip Avinėlis atplėšė pirmąjį iš septynių antspaudų, ir išgirdau vieną iš keturių būtybių tartum griaustinio balsu šaukiant: „Ateik!“ Ir aš regėjau: štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su lanku rankoje. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų.

*Ši pranašystė gali būti apie netikrus pranašus.

Apreiškimas Jonui 14:6 (LBD6)
Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją.

Apreiškimas Jonui 14:14-16 (LBD6)
Ir aš regėjau: štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į Žmogaus Sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje ­– aštrų pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, šaukdamas galingu balsu sėdinčiajam ant debesies: „Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda, ir žemės derlius prinoko.“ Tuomet sėdintysis ant debesies nusviedė savo pjautuvą žemėn, ir žemės derlius buvo nupjautas.


Tai, kad bus išlieta Dvasia galimai liudija ir tai, kad paskutinėmis dienomis bus daug stebuklų:

  • atsiras daug netikrų pranašų – Mt 24 Jėzus sako, kad viskas prasidės nuo netikrų pateptųjų
  • netikras pranašas darys stebuklus
  • du liudytojai – tai du žydų pranašai, kurie darys stebuklus Jeruzalėje
  • pradės pildytis Šventojo Rašto pranašystės, visa tai turėtų turėti didelį poveikį žmonių atsivertimui į tikėjimą, ypač žydams, nes tos pranašystės skirtos Izraeliui
  • Jėzaus tarnavimas truko maždaug tris su puse metų, to tarnavimo metu jis darė daug stebuklų. Galimas dalykas, kad bažnyčia irgi darys stebuklus būtent tris su puse metų. Pasakyta, kad tiek laiko truks suspaudimas.